Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 22. června do 28. června 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/06/2009

Daně v Evropě * Vliv klimatických změn na zaměstnanost * Dialog o energetice EU-OPEC * Zelený týden 2009 * Zvýšení chemické, biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti v EU * Evropské partnerství pro boj s rakovinou * Hodnocení poslední skupiny konvergenčních programů a programů stability * Evropská akce proti užívání drog

  Přehled očekávaných událostí od 22. června do 28. června 2009

  Pondělí 22. června: Jak vysoké jsou daně v Evropě?

  Zvýšují se daně nebo se snižují? Jak je daňová zátěž rozložena mezi práci, kapitál a spotřebu? Jak si stojí moje země ve srovnání s ostatními členskými státy EU? Jak vysoké jsou ekologické daně v mé zemi? Na tyto a mnoho dalších otázek naleznete odpověď ve výroční zprávě "Daňové trendy v Evropské unii" za rok 2009, kterou vydává Generální ředitelství Komise pro daně a celní unii (GŘ TAXUD).

  Zpráva obsahuje statistiky a ekonomické analýzy daňového systému v Norsku a v členských státech EU. Letošní vydání také obsahuje přehled daňových opatření, která členské státy přijaly v reakci na hospodářskou a finanční krizi.

  Souvislosti: 

  GŘ TAXUD a Eurostat každý rok publikují zprávu o daňovém systému Norska a členských států EU. Ve zprávě jsou daňové výnosy rozděleny podle ekonomických funkcí (tj. podle toho, jestli jsou vybírány ze spotřeby, práce nebo kapitálu). Také obsahuje ukazatele průměrného skutečného daňového zatížení spotřeby, práce a kapitálu v dotčených zemích a údaje o ekologických daních.

  Bližší informace:

  Stránka GŘ TAXUD:

  STAT/08/92: Daňové trendy v EU

  Stránka komisaře Kovácse:

  Pondělí 22. a úterý 23. června: Fórum o restrukturalizaci - Vliv klimatických změn na zaměstnanost

  Evropská komise pořádá Fórum o restrukturalizaci věnované dopadu klimatických změn na zaměstnanost. Pro rozhodující činitele veřejné správy je to stále poměrně nové téma. Účelem fóra proto bude:

  • zvýšit povědomí o změnách, které lze očekávat a o nových dovednostech, které budou požadovány ve střednědobé perspektivě v souvislosti s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku;
  • poskytnout platformu pro setkávání zaměstnavatelů a odborů, kteří budou moci zúročit zkušenosti jiných organizací, jež se touto výzvou zabývaly a přijaly příslušná opatření;
  • šířit informace o postupech, které byly zavedeny za účelem přizpůsobení  se tomuto vývoji, a navrhnout inovativní řešení, zejména za použití nových technologií.

  Fórum se koná těsně před začátkem Zeleného týdne 2009, což je kombinace výroční konference a výstavy věnující se otázkám životního prostředí, kterou organizuje Evropská komise. Na fórum přijede asi 350 účastníků zastupujících sociální partnery, orgány státní nebo regionální správy, akademiky a odborníky z evropských institucí.

  Na fóru budou také představeny výsledky jedné studie, která obsahuje vyčerpávající seznam literatury na toto téma a příkladové studie strategií evropských společností, které jsou přípravou na klimatické změny.

  Souvislosti: 

  Rok 2007 byl přelomovým rokem v boji za ochranu naší planety. Některé vlády z této otázky učinily prioritu svého politického programu. Po návrzích, které Komise v lednu 2007 vyslovila, se představitelé států a vlád členských zemí zavázali, že do roku 2020 se sníží emise EU o 20 %, případně o 30 % v rámci mezinárodní dohody. Mimo to se dohodli, že do roku 2020 budou využívat 20 % obnovitelných energií a zvýší energetickou účinnost o 20 %.

  Pracovní trh a společnost budou ovlivněny přechodem na nízkouhlíkatou ekonomiku stejně jako v době revoluce informačních a komunikačních technologií (ICT). Evropa se na to musí připravit: je nutné přijmout preventivní opatření, která omezí a minimalizují krátkodobá rizika spojená s restrukturalizačním procesem.

  EU posiluje své politiky, aby zvýšila adaptační schopnost jednotlivců a pomohla regionům při přípravě na restrukturalizaci. K dispozici je široká škála opatření EU, která omezí negativní sociální důsledky pro zaměstnance. Evropský sociální fond může pracovníkům a podnikům poskytnout podporu na rozvoj opatření podporujících ekologičtější charakter současných pracovních míst ("zelenější pracovní místa") a na zachování pracovních míst, která umožní zaměstnancům získat nové dovednosti.

  Bližší informace: 

  Přizpůsobování se ekonomickým změnám:

  I-061629Videoklip: Vytváření zelených pracovních míst

  Úterý 23. června: Dialog o energii mezi EU a OPECem

  Šesté zasedání se bude konat ve Vídni a bude se zabývat různými otázkami souvisejícími s ropným trhem. Dopad stávající recese na ropnou poptávku a investice je více než zjevný a dodávky možná nebudou dostatečné, až se ekonomika z recese dostane. Hlavní otázka, která se v energetickém dialogu EU-OPEC nabízí, je nalézt způsoby a prostředky, jež mohou zmírnit tyto negativní dopady.

  Souvislosti:

  Předsednictví EU za podpory členských států a Evropské komise v roce 2004 navrhlo navázat tento dialog, což bylo organizací OPEC přijato s nadšením. Od té doby se každoročně schází tzv. Trojka EU (ministr pro energetiku předsednické země, ministr pro energetiku země následujícího předsednictví a komisař pro energetiku), aby prozkoumala ropné trhy a zahájila společné činnosti. Mezi ně patří:

   

  • Vliv energetických politik na ropné trhy.  V roce 2007 byl v Bruselu pořádán dvoudenní seminář, jehož cílem bylo prozkoumat politiky přijaté v obou regionech a vyhodnotit vliv, který tyto politiky mohou mít na ropné trhy. Evropská unie představila svůj energetický balíček a rozvinula diskuzi na téma biopaliv jako konkurentů ropy. Pokud jde o politiky Rady pro spolupráci v Perském zálivu (GCC), pozornost je zaměřena na investice v oboru ropného průzkumu a ropné produkce.
  • Vliv finančních trhů na cenu ropy a volatilitu. V prosinci 2006 byl ve Vídni organizován dvoudenní workshop, na kterém se sešli účastníci z obou břehů Atlantiku a Japonska. Jednalo se o první akci tohoto druhu. Výsledek nebyl jednoznačný: i přes určitý dopad na ceny, panuje dlouhodobá stabilita. Koncem roku 2008 a začátkem roku 2009 OPEC vypracovala studii, která se zaměřila na konkrétní otázky. Ve Vídni se pak 30. dubna 2009 konal druhý workshop, na který byly představeny výsledky této studie.
  • Rafinace ropy. Obě strany společně vypracovaly studii a uspořádaly kulatý stůl o tom, jaký vliv může mít rafinace na ceny surové ropy a volatilitu.
  • Zachycování a ukládání uhlíku (CCS). V Rijádu byl uspořádán workshop v září 2006. Druhá akce se konala v Bruselu, v listopadu 2008, ve spojení s pracovními návštěvami některých CCS míst. Saúdská Arábie a SAE momentálně zkoumají možnost rozvinutí projektů CCS na svém území s použitím mechanismu čistého rozvoje CDM Kjótského protokolu.
  • Vytvoření technologického střediska. Problematika je velmi podobná té, která souvisí s vytvořením technologického střediska s Radou pro spolupráci v Perském zálivu. Naposledy byla diskutována spolupráce v oblasti výzkumu, vzdělávání a školení.

  Bližší informace:

  IP/08/999: Tisková zpráva: Další kroky ke konstruktivnímu dialogu EU-OPEC

  Stránky Evropské komise:

  Stránky komisaře Piebalgse:

  Úterý 23. až pátek 26. června: Konference Zelený týden, největší výroční konference o evropské politice životního prostředí

  Jaké jsou vyhlídky, že bude uzavřena nová světová dohoda o boji proti klimatickým změnám na prosincové konferenci v Kodani? Co můžeme udělat pro to, aby se naše hospodářství co nejlépe vyrovanalo s nastávajícími klimatickými změnami? Jak do roku 2050 vytvoříme nízkouhlíkatou společnost? Jak můžeme zaručit, že opatření bojující proti změnám klimatu skutečně přispějí k zachování ekosystémů, které jsou pro život na Zemi nezbytné? Tyto a mnoho dalších otázek budou otevřeny na konferenci věnováné životnímu prostředí - Zelený týden 2009.

  Největší výroční konference věnovaná evropské politice životního prostředí je zaměřena na různorodé aspekty, které s sebou přinášejí klimatické změny.

  Na konferenci přijede na 3 500 zástupců evropských institucí, podnikatelského sektoru, průmyslu, nevládních organizací, orgánů veřejné správy, vědecké obce a univerzit.

  Souvislosti:

  Devátý ročník zeleného týdne je největším výročním fórem, na kterém lze sdílet zkušenosti, znalosti a osvědčené postupy v oblasti životního prostředí. Rok 2009 je rozhodujícím rokem v boji proti klimatickým změnám, jelikož by měla být dokončena jednání o nové dohodě OSN o klimatu. Dohoda má být uzavřena na prosincové konferenci v Kodani a nahradí stávající Kjótský protokol. Konference Zelený týden 2009 je proto vhodnou příležitosti k diskuzi o mezinárodních opatřeních pro zvládnutí klimatických změn.

  Bližší informace:

  Konference Zelený týden 2009:

  Stránky komisaře Dimase:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_cs.htm

  Videoklip:

  I057616 Zelený týden

  Středa 24. června: Ochrana občanů EU v případě incidentů, v nichž figurují chemické, biologické, radiologické a jaderné materiály

  Evropská komise přijímá Sdělení o akčním plánu EU na zvýšení chemické, biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti (CBRN) v EU. Obecný cíl akčního plánu CBRN je zvýšit ochranu občanů Evropské unie v případě incidentů, v nichž figurují chemické, biologické, radiologické a jaderné materiály. Akční plán stanoví 130 opatření, která mohou různé zainteresované strany přijmout (včetně průmyslu členských států).

  Akční plán se zaměřuje na tři akční oblasti:

  • zabránit přístupu neoprávněných osob k CBRN materiálům;
  • odhalit CBRN materiály;
  • účinně reagovat na incidenty, v nichž figurují CBRN materiály, a rychle odstranit následky.

  Hlavní prvky akčního plánu CBRN jsou:

  • přistup k bezpečnosti CBRN založený na analýze rizik;
  • účinná ochrana materilálů CBRN a snížení možnosti jejich ztráty nebo krádeže;
  • lepší výměna informací mezi členskými státy o otázkách bezpečnosti CBRN, aby bylo možné rychle reagovat na výskyt nových hrozeb;
  • lepší využití detekčních systémů v celé EU;
  • zavedení účinných opatření, která umožní zachránit životy a snížit škody na majetku v případě incidentů CBRN.

   

  Souvislosti:

  V průběhu posledních padesáti let byly vedeny teroristické útoky za pomoci výbušných systémů a střelných zbraní. Nicméně stále existuje hrozba, že si teroristické organizace vyberou ke svému činu chemické, biologické, radiologické nebo jaderné materiály (CBRN). Akční plán CBRN obsahuje širokou škálu opatření, které budou zavedeny v příštích třech letech. Bude použito několik nástrojů, jež usnadní provedení těchto opatření, zejména finační pomoc, přípravné studie a organizace porad.

  Bližší informace:

  Boj proti terorismu v Evropské unii:

  http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/terrorism/fsj_terrorism_intro_en.htm

  • I-058578 Videoklip o jaderné bezpečnosti 2008

   

  Středa 24. června: Zahájení Evropského partnerství proti rakovině - druhé nejčastější příčině úmrtí v Evropě

  Evropská komise nabízí nové Evropské partnerství proti rakovině (European Partnership for Action Against Cancer), které podpoří členské země EU v jejich boji s touto nemocí. Partnerství se vztahuje na období 2009-2013 a poskytuje strukturu pro sdílení informací, způsobilost a expertizu v prevenci rakoviny a její kontrole. Cílem je zapojit všechny zainteresované strany v Evropské unie do společné činnosti.

  Partnerství napomůže tomu, že se nebudou provádět izolované akce a duplikovat úsilí v oboru, kde jsou limitované zdroje a znalosti jsou roztroušené po celé Unii. Dojde tak k lepší koordinaci činností a iniciativ přijatých členskými státy, odborníky, sdruženími pacientů a dalšími důležitými subjekty pro boj s touto nemocí. Hlavními oblastmi činnosti v rámci partnerství jsou: prevence, identifikace a šíření osvědčených postupů, priority pro výzkum rakoviny a sběr dat.

  Souvislosti:

  Každý rok je u 3,2 milionu Evropanů zjištěna rakovina, což je druhá nejčastější příčina úmrtí v Evropě. Počet onemocní rakovinou se zvyšuje úměrně se stárnutím evropské populace. Rakovina přináší nejen závažné zdravotní komplikace, ale znamená i značnou ekonomickou zátěž pro společnost. Výskyt rakoviny a úmrtnost se v jednotlivých zemích Unie značně liší. V roce 2005 byla míra úmrtí na rakovinu v členské zemi, která se podle úspěšnosti léčby umístila na posledním místě, dvakrát vyšší než v zemi na prvním místě.

  Bližší informace:

  IP/09/113

  MEMO/09/20

  Stránka Evropské komise o rakovině

  http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/diseases/cancer_en.htm

  Projev komisařky Vassiliou přednesený na třetím summitu o rakovině děložního čípku:

  Středa 24. června: Hodnocení poslední skupiny programů stability a konvergenčních programů a další kroky pro případy nadměrných schodků

  Komise by měla přijmout stanovisko ke programům stability Belgie, Rakouska, Slovinska a Slovenska a ke konvergenčnímu programu Rumunska.

  Komise by také měla rozhodnout, zda předá Radě zprávu o existenci nadměrných schodků státního rozpočtu (podle článku 104 bodů 5 a 6) a doporučí lhůtu pro jejich odstranění (polde článku 104 bodu 7) v případě Malty, Litvy, Polska a Rumunska. Komise rovněž zvažuje vydat doporučení pro odstranění schodku pro Maďarsko.

  Souvislosti:

  - O programech stability a konvergenčních programech:

  Jedná se o pět posledních programů pro tento rok. Programy zbývajících členských států byly vyhodnoceny v únoru a březnu a stanoviska k nim schválili ministři financí členských států na svých jednáních v březnu a dubnu.

  - O postupu při nadměrném schodku (EDP)

  Po oznámení Eurostatu o předběžných údajích o státním dluhu a deficitu za rok 2008 (v dubnu) a jarní ekonomické prognóze pro období 2009-2010 (v květnu) Komise v květnu přijala zprávy podle článku 104 bodu 3 Smlouvy o založení ES pro Litvu, Maltu, Polsko a Rumunsko. Rada před tím na základě doporučení Komise zahájila postup při nadměrném schodku pro Francii, Řecko, Irsko a Španělsko a zvýšila tak počet zemí v systému zvýšeného rozpočtového dohledu na šest (na Maďarsko a Velkou Británii se EDP již vztahoval).

  Komisař Almunia minulý týden oznámil, že se chystá podat doporučení pro EDP na devět zemí, které chtějí mít nebo je riziko, že budou mít, rozpočtový deficit nad 3 % v roce 2009. Stav veřejných financí se v důsledku recese prudce zhoršil. Snižují se vládní příjmy a zároveň se zvyšují vládní výdaje a diskreční opatření na podporu poptávky a investic. Komise si myslí, že postup při nadměrném schodku je opěrným bodem důvěryhodné strategie nápravy dluhů a nadměrných schodků a členské státy se dohodly, že by měla být zahájena v momentu, kdy začne hospodářská obnova. Evropská rada opětovně potvrzuje, že je pevně odhodlána zachovat zdravé veřejné finance a rámec Paktu o stabilitě a růstu.

  Bližší informace:

  IP/09/274 – 18.2.2009: Tisková zpráva týkající se Irska, Řecka, Španělska, Francie, Lotyšska a Malty

  IP/09/752 – 13.5.2009: Tisková zpráva o EDP pro LT, MT, PL a RO

  IP/09/458 – 24.3.2009: Tisková zpráva o EDP pro FR, EL, IRL, ES a UK

  Hodnocení Komise programů stability a konvergenčních programů:

  Pakt stability a růstu:

  Pátek 26. června: Zahájení Evropské akce o drogách

  Při příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi zahájí místopředseda Komise Jacques Barrot Evropskou akci o drogách (EAD). Signatáři této akce jsou nevládní organizace členských států (např. Mezinárodní rada pro bezpečnost a rozvoj (ICOS), italský Červený kříž, Prev-Centrum), evropské nevládní organizace (FESAT, Evropská nadace drogových helplinek), veřejné orgány (Fórum drogové policie Londýna, město Blagoevgrad), soukromé společnosti (ETHIAS – BE – Insurance Company), mládežnické organizace (Qrendi Scouts Malta) a jednotlivci jako např. Jerzy Owsiak, známý polský pořadatel open air hudebních festivalů se sociálním programem.

  Cílem Evropské akce o drogách je nalézt evropskou odpověď na devastující ekonomické a sociální dopady užívání drog, především mezi mladými lidmi. 

  Souvislostí:

  Drogy, které ovlivňují celou společnost, představují závažný a narůstající problém v EU:

  • v EU 12 milionů lidí bere nebo bralo kokain;
  • každou hodinu umírá jeden občan EU na předávkování;
  • na drogy ročně v Evropě umírá 7 000 až 8 000 lidí;
  • každý rok se 3 000 lidí nakazí virem HIV v souvislosti s užíváním drog;
  • asi 1,3 až 1,7 milionů lidí v Unii užívá opiáty;
  • jedna pětina (asi 22 %) dospělých Evropanů někdy vyzkoušela marihuanu;
  • 95 % lidí se v nedávném průzkumu Eurobarometru vyjádřilo, že by v Evropě měly i nadále existovat kontroly heroinu, kokainu a extáze.

   

  Bližší informace:

  Stránka Evropské komise:

  Stránka místopředsedy Barrota:

  Evropská komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu událostí. Tento přehled vychází z informací pro novináře, které jsou každý týden zveřejňovány pod názvem TOP NEWS

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky