Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 15. června do 21. června 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

12/06/2009

Rovnost žen a mužů v dnešní situaci * Mezinárodní výzkum výuky a učení * Budoucnost evropské dopravní politiky * Zvýšení chemické, biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti v EU * Summit EU-Pákistán

  Přehled očekávaných událostí od 15. června do 21. června 2009

  Pondělí 15. a úterý 16. června: Rovnost žen a mužů v časech změn

  Evropská komise pořádá v Bruselu konferenci na téma: "Rovnost žen a může v časech změn". Cílem konference je jednat o současné situaci a budoucích výzvách v oblasti genderové problematiky. Celková nezaměstnanost roste, a proto se diskuze zaměření na dopady hospodářské krize na genderovou rovnost. Konference je také vhodnou příležitostí k provedení bilance dosaženého pokroku při provádění Plánu EU pro dosažení rovného postavení žen a mužů (2006–2010) a k diskuzi o budoucích prioritách. Na této dvoudenní akci se svými projevy vystoupí ministři, komisaři, evropští sociální partneři, odborníci na genderovou rovnost a zástupci nevládních organizací.

  Souvislosti: 

  Po letech relativně vysokého růstu a vytváření nových pracovních míst (8 milionů pracovních míst bylo vytvořeno v letech 2006-2008), které dostaly Evropu na úroveň zaměstnanosti nebývalou od osmdesátých let, celosvětová hospodářská krize a její dopady na reálnou ekonomiku zasáhly pracovní trh a čím dál tím více ovlivňují vyhlídky a životní úroveň evropských občanů.

  Evropská komise, aby snížila dopady krize na ženy, znovu opakuje své odhodlání prosazovat genderovou rovnost jako součást řešení krize. Rovnost žen a mužů patří mezi základní práva, je to společná hodnota EU a nezbytná podmínka pro splnění cílů EU na poli růstu, zaměstnanosti a sociální soudržnosti.

  I když nerovnosti stále existují, EU učinila v posledních desetiletích obrovský pokrok v politice rovnosti žen a mužů. Podařilo se to hlavně díky právním předpisům o rovném zacházení, začlenění genderových otázek do všech politik Evropské unie (gender mainstreaming) a speciálním opatřením, která se týkají zlepšení postavení žen. Plán EU pro dosažení rovného postavení žen a mužů stanoví priority pro období 2006-2010. Kombinuje konkrétní iniciativy a začlenění rovnosti žen a mužů do všech politik a činností EU.

  Bližší informace:

  Více informací o rovnosti žen a mužů v EU:

  Stránky komisaře Špidly:

  Videoklip: Odstraňování rozdílů mezi platy mužů a žen

  http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=8786&src=1

  Videoklip: Ženy ve vedoucích pozicích

  http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=8787&src=1

  • I-060551Videoklip o odstraňování rozdílu mezi platy mužů a žen v Evropě 2009

  Úterý 16. června: První výsledky mezinárodního výzkumu o výuky a učení

  OECD (Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) zveřejní první výsledky mezinárodního průzkumu výuky a učení (TALIS) na tiskové konferenci v Bruselu, na jejím uspořádání se spolupodílí vlámská komunita v Belgii a Evropská komise. Jedná se o společnou konferenci OECD a Evropské komise jako uznání společné práce na výzkumu TALIS.

  Souvislosti:

  TALIS je nový průzkum výuky a učení organizace OECD. Jedná se o první mezinárodní průzkum zaměřený na výukové prostředí a pracovní podmínky učitelů ve školách. Snahou je zaplnit důležitou informační mezeru v mezinárodních srovnáních vzdělávacích systémů.

  TALIS nabízí možnost učitelům a ředitelům škol, aby přispěli svými údaji do vypracování analýz vzdělávání a politik v určitých klíčových oblatech. Průzkum si všímá různých aspektů vzdělávacího prostředí, které mohou ovlivnit kvalitu výuky a učení, např. řízení a správa vzdělávacích ústavů a zpětná vazba, jež učitelé na základě své práce od nadřízených dostávají.

  V roce 2005 Rada požádala Komisi, aby spolupracovala s OECD a získala tak údaje ze studie TALIS, které Evropské unii chyběly v oblasti osobního rozvoje učitelů. Od této chvíle Evropská komise s OECD na výzkumu TALIS úzce spolupracovala.

  Výzkumu TALIS se účastnilo 24 zemí, z toho 19 zemí je členy EU, přístupovými zeměmi nebo zeměmi z Evropského hospodářského prostoru.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise o vzdělávání a odborné přípravě:

  Stránky komisaře Fígeľa:

  OECD:Mezinárodní průzkum výuky a učení (TALIS):

  Středa 17. června: Budoucnost evropské dopravní politiky

  V loňském roce komisař Tajani zahájil proces uvažování o tom, jak by měla evropská dopravní politika reagovat na výzvy budoucnosti a napomoci přechodu na nízkouhlíkovou společnost. Tato reflexe, do níž se zapojili zúčastněné strany a odborníci na dopravu, připravuje půdu pro přijetí nové bílé knihy o dopravě v roce 2010, jež stanoví evropský akční program na příští desetiletí.

  První fáze tohoto procesu nyní vrcholí v souvislosti s přijetím sdělení, které navrhuje jako základ nové strategie hledání integrovaného dopravního systému, který bude uživatelsky příjemný a bude založen na technologiích.

  Souvislosti:

  V roce 2001 Komise vydala bílou knihu, která stanovila program dopravní politiky do roku 2010. Tento program byl v roce 2006 aktualizován. Sdělení, jež má být přijato 17. června, bude představovat pokračování bílé knihy a určí vizi budoucnosti dopravy a mobility.

  Dopravní politiky na příštích deset let musejí být založeny na reflexi o budoucnosti dopravního systému, který bude přesahuje akční obzor a bere v úvahu následující desetiletí. Komise tuto reflexi zahájila ve formě externích studií, jež se týkají hodnocení uplynulých politik a budoucích scénářů, a konzultací s odborníky a zainteresovanými stranami v rámci specializovaných tématických skupin. Také uspořádala konferenci zúčastněných stran na vysoké úrovni, která se konala 9. a 10. března 2009. První výsledky této reflexe budou shrnuty ve sdělení, které:

  • bude odkazovat na nedávné úspěchy evropské dopravní politiky;
  • bude pohlížet do budoucnosti, určí trendy a pravděpodobné výzvy: životní prostředí, stárnutí populace, migrace, urbanizace, nedostatek fosilních paliv a světový vývoj;
  • v rámci obecného cíle, který stanoví udržitelný a plně integrovaný dopravní systém, jenž splňuje společenské potřeby v oblasti životního prostředí, společnosti a hospodářství, navrhne nový přístup k řešení nově vzniklých výzev v dopravním odvětví. Základem nového přístupu bude cíl najít integrovaný dopravní systém, který bude uživatelsky příjemný a založený na technologiích.
  • bude zdůrazňovat potřebu přehodnotit náš koncept mobility a jednat v dalších politických oblastech, které mají vliv na dostupnost a určují společenské potřeby v dopravě.

  Sdělení nebude obsahovat podrobný program politických opatření, ale spíše se pokusí identifikovat strategickou vizi budoucnosti dopravy. Tyto vize a myšlenky chtějí vyvolat další diskuzi o možných politických řešeních. Formulace konkrétních politických návrhů a následné přijetí bílé knihy se očekává až v příštím roce.

  Bližší informace:

  Stránka Evropské komise:

  Středa 17. června: Ochrana občanů EU v případě incidentů, v nichž figurují chemické, biologické, radiologické a jaderné materiály

  Evropská komise přijímá Sdělení o akčním plánu EU na zvýšení chemické, biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti (CBRN) v EU. Obecný cíl akčního plánu CBRN je zvýšit ochranu občanů Evropské unie v případě incidentů, v nichž figurují chemické, biologické, radiologické a jaderné materiály. Akční plán stanoví 130 opatření, která mohou různé zainteresované strany přijmout (včetně průmyslu členských států).

  Akční plán se zaměřuje na tři akční oblasti:

  • zabránit přístupu neoprávněných osob k CBRN materiálům;
  • odhalit CBRN materiály;
  • účinně reagovat na incidenty, v nichž figurují CBRN materiály, a rychle odstranit následky.

  Hlavní prvky akčního plánu CBRN jsou:

  • přistup k bezpečnosti CBRN založený na analýze rizik;
  • účinná ochrana materilálů CBRN a snížení možnosti jejich ztráty nebo krádeže;
  • lepší výměna informací mezi členskými státy o otázkách bezpečnosti CBRN, aby bylo možné rychle reagovat na výskyt nových hrozeb;
  • lepší využití detekčních systémů v celé EU;
  • zavedení účinných opatření, která umožní zachránit životy a snížit škody na majetku v případě incidentů CBRN.

   

  Souvislosti:

  V průběhu posledních padesáti let byly vedeny teroristické útoky za pomoci výbušných systémů a střelných zbraní. Nicméně stále existuje hrozba, že si teroristické organizace vyberou ke svému činu chemické, biologické, radiologické nebo jaderné materiály (CBRN). Akční plán CBRN obsahuje širokou škálu opatření, které budou zavedeny v příštích třech letech. Bude použito několik nástrojů, jež usnadní provedení těchto opatření, zejména finační pomoc, přípravné studie a organizace porad.

  Bližší informace:

  Boj proti terorismu v Evropské unii:

  http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/terrorism/fsj_terrorism_intro_en.htm

  • I-058578 Videoklip o jaderné bezpečnosti 2008

   

  Středa 17. června: Summit EU-Pákistán

  Historicky první summit Evropské unie a Pákistánské islámské republiky znamená důležitý a pozitivní mezník ve vzájemných vztazích. Evropská unie je odhodlána podporovat stabilitu, bezpečnost a rozvoj demokratického Pákistánu a tento summitu poskytne vhodnou příležitost k diskuzi na nejvyšší úrovni o upevnění partnerství EU-Pákistán, regionální politické situaci, globálních otázkách a světové ekonomii.

  Na summitu bude také vyhodnoceno provádění Dohody o spolupráci mezi EU a Pákistánem, zejména obchodní a ekonomické otázky, rozvojové možnosti a spolupráce v boji proti terorismu. Regionální dynamika v Jižní a Střední Asii a regionální ekonomická spoluprácebudou také předmětem jednání.

  Summit se odehrává v době, kdy Pákistán čelí řadě složitých problémů v ekonomické a bezpečnostní oblasti. Na pozadí protipovstaleckých operací v provincii u severozápadních hranic, se bude summit zabývat otázkou, jak zmírnit nesmírné utrpení civilního obyvatelstva, včetně potřeby humanitární pomoci a rekonstrukčního plánu v postižené oblasti.

  Souvislosti:

  Evropská unie je důležitým obchodním partnerem Pákistánu. Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou byla uzavřena v roce 2004. V závěrech Rady z 8. prosince 2008 se Evropská unie zavázala, že prohloubí vzájemné vztahy s Pákistánem. Závěry také zdůraznily důležitou úlohu ekonomického a obchodního rozvoje a obchodních vztahů Evropské unie s Pákistánem. EU se zavázala, že v příštích pěti letech poskytne Pákistánu rozvojovou pomoc ve výši 485 milionů eur.

  Bližší informace:

  Vztahy EU a Pákistánu:

  Stránky komisařky Ferrero-Waldnerové:

  Stránky komisařky Ashtonové:

  • I-047059 Videoklip o humanitární pomoci Afghánistánu a Pákistánu

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky