Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 27. dubna do 3. května 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

27/04/2009

Strategie EU pro mládež * Budoucnost politiky soudržnosti * Dobrá správa daní * Pražská konference o mobilitě vědeckých pracovníků * Návrh rozpočtu na rok 2010 * Balíček o finančních službách * Stárnutí populace v EU * Pražská konference: Od pádu železné opony v roce 1989 k rozšíření EU v roce 2004

  Přehled očekávaných událostí od 27. dubna do 3. května 2009

  Pondělí 27. dubna: Nová strategie EU pro mládež

  Evropská komise předkládá novou strategii EU pro mládež, kterou se bude řídit politika mládeže EU v příštím desetiletí. Tato devítiletá strategie posílí spolupráci členských států v oblasti práce s mládeží.

  Souvislosti:

  Při řešení důležitých otázek souvisejících s mládeží propaguje nová strategie EU pro mládež využívání mezisektorového přístupu. Stanoví si tři hlavní cíle: vytvořit více pracovních a vzdělávacích příležitostí pro mládež, zvýšit účast mladých lidí ve společnosti a podporovat solidaritu mezi mládeží a společností.
  Komise a členské státy plánují různé kroky v oblasti vzdělávání, zaměstnávání, tvořivosti, začlenění, zdraví a sportu, participace, dobrovolné činnosti a globální angažovanosti mládeže. Například ve snaze vytvořit více vzdělávacích a pracovních příležitostí pro mladé lidi nabízí strategie pro mládež taková opatření, jakými jsou rozvoj neformálních výukových příležitostí, jež se zaměřují na ty, kteří školu nedokončili, nebo podporování přeshraničních možností profesní kvalifikace pro mladé.
  Naše přítomnost a budoucnost závisí na naší mládeži. A ta představuje vzácný zdroj. Mladí lidé tvoří 20 % současné populace a podle předpovědí jejich podíl poklesne na 15 % v roce 2050. I když se této generaci nabízí řada skvělých příležitostí, dostává se i do obtížných situací, např. neúspěchy ve škole i zaměstnání, nebo ohrožení chudobou a sociálním vyloučením.
  Nová strategie EU pro mládež pomůže členských státům, aby se těmto problémům postavily a  všem mladým lidem nabídly nové příležitosti.

  Bližší informace:

  Stránka programu "Mládež v akci"

  http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

  Stránka komisaře Fígeľa:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/figel/index_en.htm

  I-049806   Videoklip: Mládež se hlásí ke slovu

  Pondělí 27. dubna: Budoucnost politiky soudržnosti - Komise si vyžádala názory nezávislých odborníků

  Komisařka Danuta Hübnerová požádala známého italského ekonoma Fabrizia Barca, aby vypracoval nezávislou zprávu o vývoji politiky soudržnosti po roce 2013.

  Souvislosti:

  Diskuze o budoucnosti politiky soudržnosti se vede již od roku 2007, kdy byla zveřejněna 4. zpráva o ekonomické a sociální soudržnosti. V prosince 2008 vyvolala zpráva Evropské komise "Regiony 2020" diskuzi svou analýzou výzev, kterým budou evropské regiony čelit do roku 2020. Již rok organizuje Fabrizio Barca rozhovory a semináře s univerzitami a odborníky z celé Evropy, Spojených států a Nového Zélandu. "Zpráva Barca" je vyústěním těchto úvah a analýz týkajících se podstaty politiky soudržnosti, jejích cílů, výsledků a způsobu řízení.

  Deset konečných doporučení obsažených v této zprávě bylo formulováno zcela nezávisle na Evropské komisi a poslouží jako základ pro diskuze a akce organizované českým a švédským předsednictvím.

  Bližší informace:

  Stránky Komise:

  http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/

  I-033970 Videoklip o různých projektech financovaných ze strukturálních fondů

  Úterý 28. dubna: Dobrá správa v daňové oblasti

  Komise přijme sdělení, které určí možné kroky EU vedoucí k větší transparentnosti, výměně informací a spravedlivé soutěži v daňové oblasti v EU a mimo ní.

  Souvislosti:

  Evropská komise je průkopníkem v boji proti daňovým únikům a podvodům. V roce 2006 vydala sdělení, ve kterém zdůraznila potřebu vypracovat evropskou strategii pro důslednější boj proti daňovým únikům a podvodům. V současné finanční krizi se rozpočty jednotlivých států ocitají ve zvyšujícím se ohrožení a potřeba garantovaného příjmu pro jejich vlády je stále naléhavější. OECD na konci roku 2008 odhadovala, že světové daňové ráje přilákaly kapilál v hodnotě od 5 000 do 7 000 miliard USD. Avšak vzhledem k tajemství, které dotčené účty obklopuje, je těžké určit přesné částky. Při přípravách na summit G20 se řada těchto zemí zavázala, že příjme mezinárodní normy v oblasti výměny informací. Cílem nového sdělení Evropské komise je zahájit diskuzi o konkrétních opatřeních pro lepší správu v daňové oblasti v EU i mimo ní.

  Bližší informace:

  Evropská strategie pro boj s daňovými podvody

  http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/reports/index_en.htm

  Škodlivá daňová konkurence

  http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/harmful_tax_practices/index_en.htm

  Administrativní spolupráce v daňové oblasti

  http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/index_en.htm

  OECD

  http://www.oecd.org/document/57/0,3343,en_2649_34897_42496569_1_1_1_1,00.html

  Úterý 28. až středa 29. dubna: Podpora páté svobody - konference o podpoře mobility vědců

  V EU stále dosahuje mobilita vědců nízké úrovně, a tím trpí volný pohyb znalostí a pracovníků. Konference "Výzkumní pracovníci v Evropě bez hranic", uspořádaná v Praze ve dnech 28. a 29. dubna v rámci českého předsednictví, si klade za cíl podporovat Evropský prostor výzkumu (ERA) vytvořením lepších podmínek pro vědce v Evropě a rozvojem vědeckých dovedností a podnikavosti mladých vědců. 

  Političtí činitelé a zaniteresované osoby budou mít možnost diskutovat o vnitrostátních a evropských opatřeních vedoucích ke zlepšení celkových podmínek pro vědeckou kariéru v Evropě, jejíž zásadní součástí je i mobilita vědců. Konference chce propagovat pátou svobodu - volný pohyb znalostí, které lze dosáhnout přeshraniční mobilitou vědců, studentů a univerzitních pedagogů a také otevřenějším a soutěživějším pracovním trhem.

  Souvislosti:

  Konference "Výzkumní pracovníci v Evropě bez bariér" provede bilanci, jakým způsobem bylo provedeno sdělení "Lepší kariéra a větší mobilita: evropské partnerství pro výzkumné pracovníky". Díky tomuto sdělení navázala Komise partnerství se členskými státy za účelem mobilizace dostatečného množství lidských zdrojů do zlepšení účasti vědy a techniky na evropské znalostní ekonomice.

  Řada členských států již zahájila reformy a opatření, která investují do lidských zdrojů, modernizují pracovní trh a podporují znalosti a inovace. Hlavní oblasti činnosti jsou:

  • systematické uvolňování náboru pracovníků;
  • splnění požadavků na sociální a důchodové zabezpečení mobilních výzkumných pracovníků;
  • zajištění regulérních pracovních podmínek;
  • odpovídající příprava a dovednosti výzkumníků. 

  Bližší informace:

  Stránka konference Výzkumní pracovníci v Evropě bez bariér:

  http://www.eramobility.cz/eramobility/

  Stránky komisaře Potočnika:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/potocnik/indexfl_en.htm

  I-061097 Videoklip: Nové technologie

  Středa 29. dubna: Návrh rozpočtu na rok 2010

  Komise předloží svůj návrh rozpočtu EU na rok 2010.

  Souvislosti:

  Návrh rozpočtu (PDB) na rok 2010 zahajuje každoroční rozpočtovou proceduru EU. Harmonogram přijetí rozpočtu EU na rok 2010 je následující:

  • polovina července: první čtení v Radě a první dohodovací jednání
  • konec října: první čtení v Evropském parlamentu
  • konec listopadu: druhé čtení v Radě a druhé dohodovací jednání
  • konec prosince: konečné přijetí rozpočtu Radou a Evropským parlamentem

  Bližší informace:

  Stránka o finančním programování a rozpočtu:

  http://ec.europa.eu/budget/publications/budget_in_fig_en.htm

  Zveřejněný rozpočet EU na rok 2009:

  http://ec.europa.eu/budget/library/publications/budget_in_fig/dep_eu_budg_2009_en.pdf

  Středa 29. dubna: Balíček o finančních službách

  Komise zveřejní sérii iniciativ v sektoru finančních služeb:

  • legislativní návrh na stanovení regulačních a dohledových norem pro hedgeové fondy, private equity a další důležité hráče na trhu;
  • aktualizovaný a zpřísněný návrh doporučení o odměnách ředitelů;
  • návrh doporučení o odměnách v sektoru finančních služeb;
  • sdělení o investičních produktech pro drobnou klientelu k posílení účinnosti ochrany z hlediska jejich marketingu.

  Souvislosti:

  Dne 4. března předložila Komise ambiciózní program změn (viz tisková zpráva IP/09/351). Hlavním cílem tohoto programu je provést důkladnou revizi našeho systému regulace a kontroly. Doporučení a obecný přístup ke krizi byl prodiskutován a podpořen vedoucími činiteli EU na březnovém zasedání Rady. Iniciativy, které Komise předloží 29. dubna, jsou součástí tohoto programu.

  Bližší informace:

  IP/09/459 - Tisková zpráva o platech vedoucích pracovníků

  IP/09/351 - Tisková zpráva

  IP/07/596 - Tisková zpráva

  Stránka komise o odměňování ředitelů:

  http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

  Iniciativy v oboru finančních služeb pro občany:

  http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/policy_en.htm#green_paper

  Středa 29.dubna: Stárnutí populace v EU

  Komise by měla přijmout Sdělení o dopadech stárnutí populace v EU v kontextu současné hospodářské krize. Stárnoucí společnost je především dobrou zprávou pro evropské občany, jejichž valná většina může nyní vést aktivní život, zachovat si dobré zdraví a zastávat participativní roli až do vysokého věku. Kromě toho stárnoucí společnost potřebuje nové nebo uzpůsobené zboží a služby a nabízí příležitosti inovativním podnikům. Stárnoucí populace ale také představuje hospodářský, rozpočtový a sociální problém. Zatímco se očekvá snížení potenciálního hospodářského růstu, potřeba veřejných služeb a transferů spojených se stárnutím se zvýší, zejména v oblasti výdajů na důchody, zdravotní péči a dlouhodobou péči.

  Evropa se potýká s nejhorší hospodářskou krizí od druhé světové války a její schopnost obnovit růst a zaměstnanost závisí na nasazení cílených a dobře koordinovaných politických řešení, což zdůrazňuje i Evropský plán hospodářské obnovy zavedený členskými státy. Úspěch při řešení demografických výzev v Evropě závisí na prosperující a dynamické ekonomice vykazující růst produktivity a efektivně fungující trhy. V novém sdělení Komise navrhuje jasnou politickou orientaci pro členské státy a unijní politiky.

  Souvislosti:

  Zprávu z roku 2009 o demografickém stárnutí vypracovala Komise na žádost Rady ECOFINU (rada ve složení ministrů pro finance a hospodářství). Cílem bylo aktualizovat a podrobněji zpracovat předpoklady výdajů spojených se stárnutím, a to na základě nových demografických předpovědí zveřejněných Eurostatem v dubnu 2008. Tyto předpovědi se staly tématem řady politických diskuzí na úrovni EU. Mají velkou důležitost pro Lisabonskou strategii, pro každoroční hodnocení udržitelnosti veřejných financí prováděné jako součást Paktu růstu a stability a pro analýzu dopadů stárnoucí populace na pracovní trh a možný růst.

  Bližší informace:

  Nejčerstvější veřejné analýzy o budoucích nákladech stárnutí a dopadech na veřejné finance najdete na stránkách GŘ ECFIN:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/analysis_structural_reforms/structural_reforms223_en.htm

  Zpráva o stárnutí populace 2009:  hospodářské a rozpočtové předpoklady pro EU se 27 členskými státy (2008-2060):

  http://ec.europa.eu/economy_finance/analysis_structural_reforms/structural_reforms223_en.htm

  Sdělení Komise o demografii z roku 2006:

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0571:FIN:EN:PDF

  I-041880 Videoklip - Důchodová reforma

  I-059540   Videoklip - Aktivní stárnutí

  Pátek 1. května: Mezinárodní konference "Od pádu železné opony v roce 1989 k rozšíření Evropské unie v roce 2004"

  Komisaři Ján Fígeľ a Olli Rehn vystoupí na konferenci "Od pádu železné opony v roce 1989 k rozšíření Evropské unie v roce 2004 - Role občanské společnosti a evropská myšlenka v demokratické přeměně střední a východní Evropy". Konferenci pořádají Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu a Generální ředitelství pro rozšíření ve spolupráci s českým předsednictvím v Radě Evropské unie. Mezi 500 pozvanými figurují zástupci občanské společnosti, politici, diplomaté, akademici a sdělovací prostředky z členských států EU, kandidátských států a možných kandidátských států.

  Souvislosti:

  V roce 2009 slavíme dvě význámná historická výročí. Před dvaceti lety byla zbořena Berlínská zeď a tím padla železná opona. V květnu slavíme páté výročí rozšíření EU, které uspěšně znovu sjednotilo Západní a Východní Evropu.

  Konference se koná v den pátého výročí rozšřížení z roku 2004.

  Poohlédne se za historickými událostmi roku 1989 a zdůrazní jejich vliv na evropský integrační proces. Panelové diskuze na vysoké úrovni se mimo jiné zaměří na roli rozšíření EU při sjednocování Evropy, nastolení demokracie v Evropě po pádu železné opony a důležitosti občanské společnosti pro fungování demokracie.

  Bližší informace:

  Stránka Evropské komise  "Pět let po rozšíření EU”:

  http://ec.europa.eu/enlargement/5years/index_en.htm

  I-053850 Videoklip - Rozšíření 1. 5. 2004 - 1. 5. 2007

  Evropská komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu. Více informací v angličtině a francouzštině na stránce: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/09/15&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky