Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí od 20. dubna do 26. dubna 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

17/04/2009

Zpráva RAPEX 2008 o nebezpečném spotřebním zboží * Konference o literárním překladu a kultuře * Evropské fórum o integraci * Podpory zemědělcům v oblastech s přírodním znevýhodněním * Stárnutí populace v EU a hospodářská krize * Nová roamingová pravidla o SMS a datových službách * Společná rybářská politika pro 21. století * Reforma vysokého školství v Evropě * Evropská politika sousedství * Pražská konference o začlenění Romů

  Přehled očekávaných událostí od 20. dubna do 26. dubna 2009

  Pondělí 20. dubna: Bezpečnost výrobků - zpráva RAPEX 2008 o nebezpečném spotřebním zboží

  V Systému včasné výměny informací pro nebezpečné spotřební výrobky (RAPEX) Evropské unie bylo v roce 2008 vyhlášeno 1 545 výstrah na nebezpečné spotřební zboží. V roce 2007 bylo těchto výstrah 1 355. Tyto a další výsledky jsou zveřejněny ve zprávě RAPEX 2008, kterou předloží komisařka Kuneva. Komisařka rovněž podá přehled dosaženého pokroku v oblasti bezpečnosti výrobků v minulém roce a podrobněji vyloží hlavní iniciativy v oblasti bezpečnosti výrobků plánované pro rok 2009.

  Před tiskovým sálem v budově Berlaymont budou vystaveny některé z nebezpečných výrobků stažených z trhu v roce 2008. Odborníci na bezpečnost výrobků z EU i členských států budou připraveni diskutovat o zprávě RAPEX a dalších aspektech bezpečnosti produktů.

  Souvislosti:

  Výroční zpráva RAPEX o nebezpečném spotřebním zboží podrobně uvádí počet a druh výstrah týkajících se nebezpečného spotřebního zboží - od hraček přes výrobky pro péči o děti po domácí spotřebiče.

  Bližší informace:

  Stránky Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele:

  http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm

  Stránky komisařky Kunevy:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/kuneva/index_en.htm

  Videoklipy:

  I-053855

  I-053776 

  I-057030

  Pondělí 20. dubna: Konference o literárním překladu a kultuře

  Předseda Komise José Barroso a komisař pro mnohojazyčnost Leonard Orban se zúčastní konference o literárním překladu a kultuře. Konference navazuje na tzv. "Polední debatu" o překládání se známými evropskými překladateli, spisovateli, vydavateli a literárními kritiky, která byla pořádána v Bruselu dne 6. listopadu 2008.

  Konference se bude účastnit na 120 překladatelů, autorů, vydavatelů, akademiků, literárních kritiků a dalších zainteresovaných osob. Hlavním tématem bude literární překlad z různých úhlů pohledu. Odpoledne se konference rozdělí na několik seminářů, jejichž výsledky budou prezentovány na plenárním zásedání po jejich skončení. Mezi hlavními řečníky vystoupí: Ernesto Ferrero, italský spisovatel, překladatel a literární kritik; Younis Tawfik, spisovatel, novinář a profesor arabštiny na Janovské univerzitě, Itálie; Jordi Savall, španělský hudebník; Vasco Graça Moura, portugalský poslanec Evropského parlamentu, právník, spisovatel a překladatel; François Jullien, francouzský filozof a sinolog.

  Souvislosti:

  Literární překlad umožňuje Evropanům překonávat jazykové a kulturní hranice a pomáhá jim seznamovat se s prací a tradicemi jejich sousedů.

  Bližší informace:

  Prezentace konference v češtině:

  http://ec.europa.eu/education/languages/news/docs/3306-presentation-note_cs.pdf

  Program konference:

  http://ec.europa.eu/education/languages/news/docs/3306-literary-programme.pdf

  Stránky komisaře Orbana:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/index_en.htm

  Stránky Generálního ředitelství pro překlady:

  http://ec.europa.eu/dgs/translation

  Jazyky na stránkách Evropské unie:

  http://europa.eu/abc/european_countries/languages/index_en.htm

  Jazykový portál Evropské komise:

  http://europa.eu/languages/en/home

  Pondělí 20. a úterý 21. dubna: Dvě iniciativy na podporu integrace: Evropské integrační fórum a Evropská internetová stránka o integraci

  Fórum organizované ve spolupráci s Evropským hospodářským a sociálním výborem a zástupci občanské společnosti ze členských států bude příležitostí k výměně názorů a předložení návrhů.

  Se sloganem "Integrace na dosah ruky" bude již brzy spuštěna internetová stránka, která nabídne vysoce kvalitní obsah, který požadovaly zainteresované subjekty a který napomůže vytvoření komunity praktiků v oblast intergrace. Více informací budou od 20. dubna k dipozici na stránce www.integration.eu.

  Souvislosti:

  Na základě stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru (CES1208/2008) se bude Evropské intergrační fórum zabývat těmito konkrétními úkoly:

  • poskytovat informace, technické know-how a osvědčené metody v oboru integrace; svolávat pracovní skupinu na podrobnější řešení technických otázek a podporovat vědecký výzkum a odbornou činnost v těchto oblastech;
  • zpracovávat vlastní zprávy ke zlepšení integrace občanů třetích zemí; zpracovávat zprávy na žádost institucí EU v rámci konzultačního procesu ohledně evropských integračních politik;
  • zprávy Fóra budou zveřejněny na internetové stránce o integraci.

  Ve sdělení Komise "Společná agenda pro integraci: Rámec pro integraci státních příslušníků třetích zemí v Evropské unii" (KOM (2005) 389) se stanoví, že pro úspěšnou integrační politiku je nutný komplexní přístup. Vedle Celostátních kontaktních míst pro integraci, příruček o integraci a výročních zpráv o migraci je Fórum jeden z posledních nástrojů, který bylo ještě nutné zavést na základě Společné agendy z roku 2005.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise:

  http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigration/fsj_immigration_intro_en.htm

  Stránky Evropského integračního fóra (stránky budou zpřístupněny od 20. dubna):

  www.integration.eu

  Stránky komisaře Barrota:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_en.htm

  Úterý 21. dubna: Přezkum podpor přiznaných zemědělcům v oblastech s přírodním znevýhodněním

  Komise navrhne změny v kritériích pro přiznání dodatečných podpor zemědělcům v některých regionech s přírodním znevýhodněním. Komise určila osm půdních a podnebních kritérií, která tvoří dobrý základ pro klasifikaci tzv. znevýhodněných oblastí. Komise však nemá všechna potřebná data, aby mohla vyhodnit použití těchto kritérií.

  Sdělení požádá Radu a Parlament, aby se vyjádřily k použití těchto kritérií. Všechny členské státy budou požádány, aby s využitím svých vnitrostátních dat simulovaly výsledky použití kritérií. Na základě těchto podkladů bude moci Komise připravit návrh právního předpisu.

  Souvislosti: 

  Evropská unie poskytuje zemědělcům, kteří působí v oblastech s přírodním znevýhodněním, finanční prostředky již od roku 1975 v rámci režimu pro znevýhodněné oblasti (režim LFA). Zachování extenzivního zemědělství v těchto oblastech je velmi důležité pro ochranu krajiny, přírodních stanovišť a biologické rozmanitosti. Toto zemědělství také zabraňuje vzniku lesních požárů a zlepšuje hospodaření s vodou a půdou. Současný klasifikační systém je již zastaralý a byl rovněž zpochybněn Účetním dvorem. Tento přezkum se netýká horských oblastí nebo oblastí se specifickým znevýhodněním (ostrovní nebo pobřežní oblasti), ale pouze "přechodných znevýhodněných oblastí". 

  Členský státy budou požádány, aby zaslaly své simulace do konce podzimu 2009. Nová klasifikace by mohla začít platit do roku 2014.

  Bližší informace:

  IP/05/845: Tisková zpráva o strategických pokynech pro rozvoj venkova 2007-2013

  Stránky Evropské komise o LFA

  http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/index_en.htm

  Stránky komisařky Mariann Fischer Boel:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/fischer-boel/index_en.htm

  I-055494  Videoklip o kontrole stavu společné zemědělské politiky

  Úterý 21. dubna: Stárnutí populace v EU

  Komise by měla přijmout Sdělení o dopadech stárnutí populace v EU v kontextu současné hospodářské krize. Stárnoucí společnost je především dobrou zprávou pro evropské občany, jejichž valná většina může nyní vést aktivní život, zachovat si dobré zdraví a zastávat participativní roli až do vysokého věku. Kromě toho stárnoucí společnost potřebuje nové nebo uzpůsobené zboží a služby a nabízí příležitosti inovativním podnikům. Stárnoucí populace ale také představuje hospodářský, rozpočtový a sociální problém. Zatímco se očekvá snížení potenciálního hospodářského růstu, potřeba veřejných služeb a transferů spojených se stárnutím se zvýší, zejména v oblasti výdajů na důchody, zdravotní péči a dlouhodobou péči.

  Evropa se potýká s nejhorší hospodářskou krizí od druhé světové války a její schopnost obnovit růst a zaměstnanost závisí na nasazení cílených a dobře koordinovaných politických řešení, což zdůrazňuje i Evropský plán hospodářské obnovy zavedený členskými státy. Úspěch při řešení demografických výzev v Evropě závisí na prosperující a dynamické ekonomice vykazující růst produktivity a efektivně fungující trhy. V novém sdělení Komise navrhuje jasnou politickou orientaci pro členské státy a unijní politiky.

  Souvislosti:

  Zprávu z roku 2009 o demografickém stárnutí vypracovala Komise na žádost Rady ECOFINU (rada ve složení ministrů pro finance a hospodářství). Cílem bylo aktualizovat a podrobněji zpracovat předpoklady výdajů spojených se stárnutím, a to na základě nových demografických předpovědí zveřejněných Eurostatem v dubnu 2008. Tyto předpovědi se staly tématem řady politických diskuzí na úrovni EU. Mají velkou důležitost pro Lisabonskou strategii, pro každoroční hodnocení udržitelnosti veřejných financí prováděné jako součást Paktu růstu a stability a pro analýzu dopadů stárnoucí populace na pracovní trh a možný růst.

  Bližší informace:

  Nejčerstvější veřejné analýzy o budoucích nákladech stárnutí a dopadech na veřejné finance najdete na stránkách GŘ ECFIN:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/analysis_structural_reforms/structural_reforms223_en.htm

  Zpráva o stárnutí populace 2009:  hospodářské a rozpočtové předpoklady pro EU se 27 členskými státy (2008-2060):

  http://ec.europa.eu/economy_finance/analysis_structural_reforms/structural_reforms223_en.htm

  Sdělení Komise o demografii z roku 2006:

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0571:FIN:EN:PDF

  I-041880 Videoklip - Důchodová reforma

  I-059540   Videoklip - Aktivní stárnutí

  Středa 22. dubna: Nižší poplatky za SMS a datové služby v roamingu - rozhodující hlasování Evropského parlamentu o návrhu Komise

  Evropský parlament by měl přikročit ke konečnému hlasování o návrhu Komise, který obsahuje podstatné snížení cen za textové zprávy a využívání internetu v mobilním telefonu při pobytu v zahraničí. Nová pravidla roamingu byla navržena Komisí v září 2008 a byla podpořena ministry pro telekomunikace všech 27 členských států. Plenární hlasování Evropského parlamentu je tak posledním krokem před tím, než budou moci nová pravidla roamingu vstoupit v platnost dne 1. července - před letními prázdninami.

  Nová pravidla roamingu:

  • sníží ceny za zaslání textové zprávy při pobytu v zahraničí na 0,11 eur (současný průměr je 0,29 eur), což sníží ceny za roamingové SMS o 60 %;
  • sníží poplatky za datové služby v roamingu (ceny za surfování po internetu nebo stahování filmů mobilem při pobytu v zahraničí) zavedením hromadné sazby 1 eur za stažený MB (tato sazba se bude snižovat na 0,80 eur v roce 2010 a na 0,50 eur v roce 2011);
  • ochrání spotřebitele před šokem z účtu (který se může vyšplhat až na 46 000 eur při stažení oblíbeného televizního pořadu při prázdninovém pobytu) zavedením blokovacího mechanismu, pokud váš účet dosáhne 50 eur (lze si stanovit i vyšší limit);
  • dále sníží sazby za roamingové volání: současných 0,46 eur za hovory uskutečněné v zahraničí a 0,22  eur za hovory přijaté do zahraničí se sníží na 0,40 eur za hovory uskutečněné v zahraničí a 0,19 eur za hovory přijaté v zahraničí v roce 2009. Toto snižování bude dále pokračovat takto: 0,39 eur a 0,15 eur v roce 2010; 0,35 eur a 0,11 eur v roce 2011 (bez DPH).

  Souvislosti:

  První nařízení o roamingu vstoupilo v platnost dne 1. července 2007 a zavedlo sazby (tzv. eurotarify) pro hovory uskutečněné a přijaté při cestování po EU. Díky tomu spotřebitelé ušetřili v průměru 40 % ve srovnání s roamingovými službami předtím. Nařízení rovněž zajistilo, že spotřebitelé mají jasnější a jednodušší přístup k informacím o cenách. Mobilní operátor musí zadarmo poslat textovou zprávu s informaci o telefonních sazbách v zemi, ve které se zrovna nacházíte.

  Komise v roce 2008 přezkoumala účinky a fungování nařízení o roamingu a došla k závěru, že hospodářská soutěž na zatím na trhu roamingových služeb nefunguje efektivně. Proto Komise navrhla rozšířit nařízení o roamingu na další tři roky a zahrnout nová pravidla pro textové zprávy a datové služby v roamingu.

  Používání mobilních telefonů stouplo ze 84,6 % obyvatel (v roce 2004) na 119 % obyvatel (v roce 2008).

  Bližší informace:

  MEMO/09/102:   Roaming: Hlasování v Evropském parlamentu 

  MEMO/08/745 MEMO/08/578: SMS a datové služby v roamingu 

  MEMO/08/578: Roaming 

  IP/08/1386: Tisková zpráva

  Stránky Evropské komise o roamingu:

  http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

  Stránky komisařky Redingové:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/index_en.htm

  I-058953 Videoklip

  Středa 21. dubna: Komise se zeptá evropských občanů, jak uzpůsobit společnou rybářkou politiku 21. století

  Komise zahajuje přijetím Zelené knihy ambiciózní revizi společné rybářské politiky EU. Zelená kniha klade řadu důležitých otázek, na které mohou do 31. prosince 2009 reagovat nejen rybáři a subjekty působící v rybářském odvětví, ale také všichni občané EU. Komise doufá, že Zelená kniha vyvolá rozsáhlou a komplexní diskuzi o způsobu řízení rybářství EU v budoucnu.

  I přes určitý pokrok v řadě oblastí od doby, kdy byla zahájena reforma společné rybářské politiky v roce 2002, je stále evropské rybářské odvětví křehké a čelí vážným problémům. Komise v Zelené knize analyzuje současný stav a stanoví svoji vizi budoucí politiky. To však neznamená, že je již vybráno řešení, všechny otázky jsou předmětem diskuze, včetně základních principů současného režimu.

  Komise hodlá přijmout nový přístup k rybářství a klade otázku, jak zajistit životaschopnost odvětví a neochrozit mořské zdroje, na kterých závisí. Je třeba najít udržitelný způsob, jak nabídnout evropským občanům mořské produkty nejvyšší kvality, a přijmout inovační politiku, která bude odpovídat výzvám 21. století.

  Souvislosti:

  Společná rybářská politika EU byla zřízena v roce 1983 a revidována v roce 1992 a v roce 2002. Od roku 2002 bylo dosaženo významného pokroku směrem k udržitelnému řízení rybářství: zainteresované subjekty mají větší slovo při formulaci politických rozhodnutí a technických pravidel. Většina rybích populací již není řízena na ročním základě, ale na základě dlouhodobých řídících plánů. Řada problémů však přetrvává. 80 % rybích populací ve vodách EU jsou nadměrně loveny. 30 % z nich se již nenacházejí v bezpečných biologických limitech, což znamená, že hrozí reálný kolaps těchto populací. Úlovky klesly na takovou úroveň, že EU závisí ze dvou třetin na dovozech ryb. Většina rybářského loďstva EU vykazuje nízký zisk nebo dokonce ztrátu. Rybářské loďstvo EU má kapacitu na odlov mnohem více ryb, než je možné povolit, aby nebyla ohrožena budoucí produktivita rybích populací. Tyto problémy je třeba bezodkladně řešit. Konzultace zahájená Zelenou knihou je prvním krokem k zásadní reformě, která by mohla vstoupit v platnost v roce 2012.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise:

  http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/review_en.htm

  I-043206   Videoklip o společné rybářské politice

  Středa 22. dubna: Boloňský proces - modernizace vysokého školství v Evropě vstupuje do nové dekády

  Tisková konference komisaře Fígeľa k nadcházející konference ministrů o reformě univerzit (28.-29. dubna) a prezentace nového šetření Eurobarometru, které se dotazovalo studentů na jejich názor na reformu vysokého školství.

  Ve dnech 28. a 29. dubna se ministři školství ze 46 evropských zemí sejdou v belgických městech Leuven/Louvain-la-Neuve (Lovaň/Nová Lovaň), aby zhodnotili výsledky boloňského procesu, stanovili novou agendu a shodli se na prioritách Evropského prostoru vysokého školství na příštích deset let do roku 2020.

  Souvislosti:

  Počet zemí zapojených do boloňského procesu vzrostl ze 29 v roce 1999 na dnešních 46. Nejnovější Boloňská hodnotící zpráva, která bude předložena ministrům na konferenci v Lovani a Nové Lovani, dochází k závěru, že bylo dosaženo slušného, i když nerovnoměrného pokroku v provádění boloňských reforem. Poslední zpráva Komise potvrzuje pozitivní závěry a uvádí, že bylo dosaženo značného pokroku.

  Hlavní boloňské reformy jsou založena na: uspořádání studia do třech cyklů (bakalářské, magisterské, doktorské), zajištění kvality vysokého školství a uznání kvalifikace a doby studia.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise o vysokém školství v Evropě:

  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc62_en.htm

  Oficiální stránky Boloňského procesu:

  http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/

  Šetření Eurobarometru č. 198, březen 2007, "Názory na reformy vysokého školství", průzkum mezi vyučujícími na vysokých školách:

  Úplná zpráva: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf

  Shrnutí: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_sum_en.pdf

  Čtvrtek 23. dubna: Evropská politika sousedství - pokrok v upevňování vztahů s nejbližšími sousedy

  Komise předloží třetí balíček zpráv hodnocení bilaterálního a sektorového pokroku dosaženého v roce 2008 v zemích, které přijaly akční plán s EU (Arménie, ÁzerbájdžánEgypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Libanon, Moldavsko, Maroko, Palestinská samospráva, Tunisko a Ukrajina). Uvádí rovněž přehled multilaterálních dohod: Unie pro Středomoří, Černomořská synergie a nové Východní partnerství.

  Souvislosti:

  Rozšířená Evropská unie a její nejbližší sousedé na  jihu a východě uzavírají výhodná partnerství díky evropské politice sousedství (EPS). Tato strategická politika představuje nabídku určenou 16 partnerům (Alžírsko, Arménie, ÁzerbájdžánBělorusko, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Moldavsko, Maroko, Palestinská samospráva, Sýrie, Tunisko a Ukrajina). Prohlubuje politickou spolupráci a dialog, ekonomickou integraci, která je založena na stávajících bilaterálních a regionálních vztazích. Jejím cílem je upevnit vzájemný závazek vůči demokracii, lidským právům a právnímu státu, zásadám tržního hospodářství a udržitelnému rozvoji. Podporuje reformy v partnerských zemích a snaží se jim přinést prosperitu, bezpečnost a stabilitu.

  EPS je politikou šitou na míru. Každý z partnerských vztahů se vyvíjí podle zásady "kdo více seje, více sklízí" a je přizpůsobována specifickým cílům každého z partnerů, jeho úrovni rozvoje a do míry v jaké jsou sdíleny společné hodnoty.

  Bližší informace:

  Stránky evropské politiky sousedství:

  http://ec.europa.eu/world/enp/index_fr.htm

  Stránky komisařky Ferrero-Waldnerové:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/ferrero-waldner/index_fr.htm 

  I-054745Videoklip o evropské politice sousedství

  Pátek 24. dubna (Praha): První zasedání Integrované platformy o začlenění Romů

  Zahajovací zasedání Integrované platformy o začlenění Romů se koná 24. dubna v Praze. Je organizováno společně Evropskou komisí a Českým předsednictví v Radě EU. Na setkání přijede 50 odborníků na toto téma. Cílem je definovat fungování platformy. Všeobecně bylo schváleno, že nová platforma EU by měla poskytnout otevřený a flexibilní prostor pro výměrnu názorů, zkušeností a osvědčených postupů mezi hlavními aktéry - institucemi EU, členskými státy, občanskou společností a dalšími mezinárodními a subjekty a iniciativami.

  Souvislosti:

  Romové v Evropě jsou stále terčem diskriminace. Po rozšíření Evropské unie v letech 2004 a 2007 se romská komunita stala nejpočetnější etnickou menšinou v EU. Bohatství, které tato komunita může přinést Evropě, je však často přehlíženo, poznamenáno stereotypy a předsudky, které vedou k hospodářské, sociální a politické diskriminaci. Integrace romské komunity je společnou odpovědností členských států a Evropské unie. V tomto ohledu, po žádosti Evropské rady z prosince 2007, prozkoumala Komise stávají nástroje Společenství, jeho politiky a pokrok dosažený v oblasti romského začlenění. Dne 2. července 2008 Komise zveřejnila svoji odpověď ve formě důkladné zprávy, která byla předložena na bruselském summitu o romské komunitě v září 2008. Evropská rada z prosince 2008 potvrdila závazek členských států, že budou využívat dostupné nástroje, tj. strukturální fondy, aby podpořily začlenění Romů.

  Evropská unie disponuje silným právním rámce pro boj proti diskriminaci. Používá Evropský strukturální fond a řeší otázku diskriminace Romů osvětovými iniciativami. Navíc koordinuje řadu klíčových politických oblastí, které jsou důležité pro začlenění Romů, tedy vzdělávání, zaměstnanost a sociální začlenění.

  Bližší informace:

  Stránky Komise věnované Romům

  http://ec.europa.eu/roma

  Zpráva Komise o Romech (červenec 2008)

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=375&furtherNews=yes

  Stránky komisaře Špidly:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/spidla/index_en.cfm

  I-057447 Videoklip o ochraně práv Romů v Evropské unii

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky