Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Výběrová řízení na místa úředníků evropských institucí
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

07/04/2009

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) vyhlásí 6. května 2009 výběrová řízení pro české občany na místa úředníků v oboru evropské veřejné správy, práva, ekonomie, mikroekonomie/podnikové správy a auditu. Jedná se o výběrová řízení pro úředníky třídy A5 a je požadováno vysokoškolské vzdělání. Bližší informace budou uvedeny ve vyhlášených podmínkách výběrových řízení začátkem května.

  tým

  Očekává se, že uvedená výběrová řízení budou zřejmě jedna z posledních výběrových řízení, která budou vyhrazena pro občany nových členských států, v tomto případě občany České republiky a Polska.

  Veškerá oznámení o výběrových řízeních jsou zveřejňována v řadě "C" Úředního věstníku Evropské unie.

  Řízení se obvykle skládají z níže uvedených fází. Některá výběrová řízení se však mohou lišit, zejména ta pro lingvisty (tlumočníky, překladatele a právníky-lingvisty).

  POZNÁMKA: Procedury výběrových řízení se mají od roku 2010 podstatně změnit v důsledku přechodu na testy zaměřené na schopnosti uchazečů, jak to předpokládá rozvojový program úřadu EPSO pdf - 175 KB [175 KB]. Tisková zpráva: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/091_epso_cs.htm.

  Vstupní testy (předběžný výběr)

  Vstupní testy obvykle zahrnují dvě sady otázek s možností výběru odpovědi, na které uchazeč odpovídá ve svém druhém jazyce (angličtině, francouzštině nebo němčině). První test hodnotí jejich znalosti o Evropské unii – o její historii, institucích a politikách. Ve druhém testu se hodnotí schopnosti uchazečů, pokud jde o porozumění a uvažování při řešení textových a matematických úloh.

  Vstupní testy obvykle probíhají na počítačích a konají se ve zkušebních střediscích v jednotlivých členských státech.

  Písemné zkoušky

  Uchazeči, kteří dosáhli nejlepších výsledků ve vstupních testech a kteří splňují všeobecné i konkrétní podmínky řízení, jsou pozváni k písemným testům. Musí rovněž předložit dokumenty, jež dokládají jejich kvalifikaci a praxi (je-li požadována). Obvykle se jedná o tři písemné testy:

  TEST 1: Otázky s možností výběru odpovědi, které mají ohodnotit odborné znalosti uchazečů v dané oblasti. Test probíhá ve druhém jazyce uchazeče (angličtině, francouzštině nebo němčině).

  TEST 2: Opět se jedná o test v dané oblasti řízení, který probíhá ve druhém jazyce uchazeče (angličtině, francouzštině nebo němčině) a který má ohodnotit:

  • znalosti uchazeče,
  • jeho schopnosti porozumět textu, analyzovat ho a shrnout jej,
  • a schopnosti uchazeče koncipovat texty.

  TEST 3: Krátké sdělení, které musí uchazeč koncipovat ve svém hlavním jazyce využitím argumentů a závěrů z písemného testu 2. Tento test má ohodnotit, do jaké míry uchazeč ovládá svůj hlavní jazyk, co se týče kvality písemného vyjadřování i prezentace.

  Ústní zkouška

  K ústní zkoušce jsou připuštěni ti uchazeči, kteří dosáhli nejlepšího celkového výsledku ve všech písemných testech dohromady (tzn. dosáhli-li minimálního požadovaného počtu bodů v každém z testů) a splňují všeobecné i konkrétní podmínky řízení.

  Pohovor se členy výběrové komise probíhá převážně ve druhém jazyce uchazeče (angličtině, francouzštině nebo němčině). Hodnotí se:

  • způsobilost k vykonávání povinností popsaných v oznámení o výběrovém řízení,
  • odborné znalosti v dané oblasti,
  • znalosti o Evropské unii, jejích institucích a politikách,
  • schopnost přizpůsobit se práci úředníka v multikulturním prostředí institucí EU.

  Prověřuje se rovněž znalost hlavního jazyka uchazeče.

  Ústní zkouška se obvykle koná v Bruselu nebo Lucemburku.

  Rezervní seznam a nabídka místa

  Jména úspěšných uchazečů jsou uvedena na rezervním seznamu, na jehož základě mohou instituce uskutečnit nábor nových zaměstnanců. Seznamy jsou zpočátku platné jeden rok, ale lze je na základě rozhodnutí prodloužit.

  POZNÁMKA: Rychlost a průběh náboru nových zaměstnanců závisí plně na institucích, které potřebují příslušná volná místa obsadit. Úspěšní uchazeči na rezervních seznamech však nemají žádnou právní záruku, že budou u některé z institucí zaměstnáni.

   

  Sledujte stránky Evropského úřadu pro výběr personálu: http://europa.eu/epso/

  Informace budou také uvedeny na stránkách Zastoupení Evropské komise v České republice.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky