EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled událostí od 30. března do 5. dubna 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

27/03/2009

Tvořivost a inovace ve škole * Ochranné známky v EU * Historicky první evropský spotřebitelský summit * Dialog mezi univerzitami a podniky * Orbis Pictus aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie * Evropské středisko pro monitorování padělatelství a pirátství * Summit G20 v Londýně * Výzva k předkládání návrhů na znalostní a inovační společenství * Kultura a tvořivost jako činitele rozvoje

  Přehled událostí od 30. března do 5. dubna 2009

  Pondělí 30. března: Evropský rok tvořivosti a inovací 2009 - Druhá bruselská diskuze: "Tvořivost ve školních lavicích"

  Jak mohou školy a univerzity podporovat tvořivost a novátorství žáků a studentů? Jak jim pomoci při rozvíjení těchto schopností? Jak je připravit na nové druhy pracovního uplatnění, jež vyžadují i nové schopnosti a dovednosti?

  Druhá bruselská diskuze, která se koná v rámci Evropského roku tvořivosti a inovací, se zaměří na budoucnost vzdělávání v Evropě.

  Souvislosti:

  Evropská unie vyhlásila rok 2009 Evropským rokem tvořivosti a inovací (EYCI 2009). Cílem tohoto roku je informovat o důležitosti tvořivosti a novátorství jako klíčové dovednosti osobního, společenského a hospodářského rozvoje. Během EYCI 2009 se bude konat šest diskuzí na hlavní témata týkající se tvořivosti a novátorství. Tyto diskuze proběhnou ve spolupráci se Střediskem evropské politiky (European Policy Centre (EPC)), zvláštním partnerem Evropského roku. Diskuze chtějí poskytnout prostor pro přednesení a výměnu názorů, které mohou přispět k politické diskuzi o tvořivosti a novátorství.

  Další čtyři diskuze proběhnou na tato témata:

  • Tvořivost a novátorství ve veřejném sektoru, středa 13. května
  • Tvořivost a novátorství a udržitelný rozvoj, středa 10. června
  • Kulturní rozmanitost jako základ tvořivosti a novátorství, středa 14. října
  • Kreativní umělecké a průmyslové obory, úterý 17. nebo čtvrtek 19. listopadu

  Druhá debata se koná v Résidence Palace, Polak Room, Rue de la Loi 155, 1040 Brussels, 17:00 - 19:00.

  Řečníci:

  • Odile Quintin, Evropská komise, Generální ředitelska pro vzdělávání a kulturu
  • Eduardo Marçal Grilo, člen dozorčí rady, nadace Gulbenkian Foundation, bývalý ministr školství Portugalska
  • Alfons Sauquet, děkan ESADE Business School
  • Dirk Van Damme, vedoucí Střediska pro výzkum a inovace ve vzdělávání, OECD

  Bližší informace:

  Stránka Evropského roku tvořivosti a inovací 2009:

  www.create2009.europa.eu

  Stránka Komise o vzdělávání a kultuře:

  http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html

  Domovská stránka portálu Europa:

  http://ec.europa.eu/index_en.htm

  Úterý 31. března: Zlevnění ochrany prostřednictvím ochranných známek v EU

  Evropská komise sníží poplatky, které se platí agentuře EU za udělení celounijních práv na ochrannou známku, OHIM (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu se sídlem v Alicante, Španělsko). Ochrana prostřednictvím ochranné známky bude asi o 40 % levnější pro podniky působící na jednotném trhu EU. Ochranná známka Společenství nyní stojí přibližně 1 600 - 1 750 eur. Plánované snížení předpokládá, že oddělené poplatky za žádost a registraci budou přeměněny na nový sjednocený poplatek ve výši 900 - 1 050 eur.

  Souvislosti:

  OHIM byl zřízen Radou ministrů v roce 1994. Jelikož je OHIM finančně soběstačnou agenturou EU je celý její rozpočet hrazen z poplatků, které podniky platí za její služby. Nedostává žádné dotace nebo finanční podporu od daňových poplatníků EU a vzhledem k tomu, že se jedná o neziskovou organizaci, musí být její rozpočet vyrovnaný.

  V posledních několika letech úřad OHIM pod vedením předsedy Wubbo de Boera rozvinul ambiociózní program na zvýšení produktivity a zvýšení účinnosti spojený s nabídkou kvalitních služeb, které přilákaly řadu uživatelů. OHIM neustále rozšiřuje a zlepšuje nabídku svých služeb, zejména pak online služby, a snižuje čekají dobu. Díky všem těmto aspektům se může podělit o zisk ze své efektivity s celou podnikatelskoku komunitou, zejména pak s malými a středními podniky, pro něž jsou často náklady na ochranu průmyslového a duševního vlastnictví  a jeho vymáhání velmi náročné.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise o vnitřním trhu:

  http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

  Stránky komisaře McCreevyho:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/mccreevy/index_en.htm

  SPEECH/08/602: Projev komisaře McCreevyho

  IP/06/1895: Tisková zpráva - Komise navrhuje pravidelnou revizi poplatků za ochrannou známku EU

  IP/05/1289: Tisková zpráva - předešlé snížení v roce 2005

  Středa 1. dubna (předběžné datum): Snížení zranitelnosti vůči dopadům klimatických změn

  Bílá kniha o přizpůsobení se klimatickým změnám určí akční rámec pro snížení zranitelnosti vůči dopadům klimatických změn. Musíme prohloubit naší znalost o tom, jak klimatické změny ovlivní hospodářství a životy lidí. Kniha se také zaměří na konkrétní odvětví, např. zemědělství a další obory, které jsou závislé na vodních zdrojích. Úspěch každé politické strategie přizpůsobení se klimatickým změnám spočívá v dobré spolupráci mezi EU a státními, regionálními a místními orgány. Bílá kniha chce určit krátkodobý akční plán.

  Souvislosti:

  Klimatické změny mají významné hospodářské a sociální dopady. Některé regiony a hospodářská odvětví budou zřejmě zasaženy více. Na klimatické změny je proto potřeba reagovat dvojím způsobem. Zaprvé je nutné snížit emise skleníkových plynů a zadruhé je potřeba se vyrovnat s nevyhnutelnými důsledky.

  Bližší informace:

  Stránka Evropské komise:

  http://ec.europa.eu/environment/climat/eccp_impacts.htm

  Stránka komisaře Dimase:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm

  I-059872: Videoklip o změně klimatu

  Středa 1. a čtvrtek 2. dubna: Historicky první evropský spotřebitelský summit

  Na vůbec první Spotřebitelský summit EU, který se bude konat v Bruselu, se sjede více než 250 významných představitelů průmyslových odvětví, spotřebitelských organizací, EU a státních institucí, nevládních organizací. Hovořit se bude o výzvách a příležitostech pro spotřebitele v digitálním věku. Komisařka pro ochranu spotřebitele Meglena Kuneva přednese ústřední projev.

  Souvislosti:

  Tématem prvního Spotřebitelského summitu je Spotřebitel v digitálním věku. Toto téma zahrnuje takové otázky jako internetový přístup na trhy, ochrana soukromí, zeměpisná omezení a online práva spotřebitelů. Summit bude také příležitostí pro diskuze o postavení spotřebitele v současné hospodářské situaci, nadcházejících žhavých tématech v oblasti spotřebitelské politiky, např. letecké společnosti, bezpečnost hraček a reklamace.

  Bližší informace:

  Informace o summitu:

  http://www.european-consumer-summit.eu

  Stránky komisařky Kunevy:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/kuneva/index_en.htm

  I-051333 Videoklip: Evropa chce dobře informované spotřebitele.

  I-058954Videoklip: Práva spotřebitelů (e-obchod)

  Čtvrtek 2. dubna: Komise navrhuje Fórum EU pro dialog mezi univerzitami a podnikateli jako nové partnerství pro modernizaci univerzit

  Komise navrhne konkrétní opatření na rozvoj a posílení spolupráce vysokého školství a průmyslu a na podporu úsilí členských států v tomto směru. Komise zejména předloží plán na přeměnu Fóra univerzit a podniků, které se již sešlo v roce 2008 a 2009, na evropský prostor pro dialog mezi světem vysokého školství a světem průmyslu. Komise rovněž navrhne, aby byly prozkoumány možnosti, jak lze nové formy strukturovaného partnerství mezi podniky a univerzitami rozvíjet a uplatnit ve vzdělávání a jak by mohly programy EU tuto činnost podporovat.

  Souvislosti:

  Je všeobecně známo, že spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem přináší prospěch oběma stranám. Podněcuje oboustranný přenos znalostí, otevírá příležitosti, zlepšuje výsledky a pomáhá studentům v jejich přípravě na budoucí povolání. Komise podporuje zlepšení spolupráce mezi univerzitami a podnikateli, a proto založila Fórum pro podniky a univerzity jako evropský prostor pro dialog mezi těmito dvěma světy. První fórum se sešlo v únoru 2008 a po něm se konaly tři tématické semináře během roku 2008. Druhé plenární zasedání Fóra se konalo v únoru 2009 a sešlo se na něm zhruba 400 účastníků, kteří mimo jiné diskutovali o budoucím zaměření činnosti Fóra.

  Fórum má za cíl podporovat modernizaci vysokého školství v Evropě. Mezi hlavní jeho aktivity patří vypracování výukových plánů, které zajistí lepší zaměstnatelnost absolventů; určení dovedností, které absolventí potřebují na trhu práce; způsoby, jak vypěstovat u absolventů, profesorů a badatelů podnikatelského ducha a vhodné struktury řízení na univerzitách.

  Bližší informace:

  Evropská komise: Vzdělávání a odborná příprava - spolupráce mezi podniky a univerzitami:

  http://ec.europa.eu/education/policies/educ/business/index_en.html

  IP/08/343 - Tisková zpráva: Komise organizuje fórum na podporu spolupráce univerzit a podniků

  Stránky komisaře Fígeľa:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/figel/profile/profile_en.htm 

  I-040292 Videoklip - Evropské univerzity

  Čtvrtek 2. dubna: Evropský rok tvořivosti a inovací 2009 - Zahájení výstavy "Orbis Pictus aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie"

  Výstava "Orbis Pictus neboli Brána do světa tvořivé lidské fantazie" se zaměřuje na fenomén hry - na kreativní poznávání světa i sebe sama. Významný český výtvarník Petr Nikl a dalších 15 českých a zahraničních umělců vytvořili tuto interaktivní výstavu, která je představována v Bruselu na svém světovém turné. Výstava již okouzlila půl milionu návštěvníků ve Francii, Kanadě, České republice a Itálii. Je jednou z hlavních výstav pořádaných u příležitosti Evropského roku tvořivosti a inovací a je také oficiální doprovodnou akcí českého předsednictví v Radě EU.

  Výstava se koná od 1. do 27. dubna v budově Madou Plaza Tower v Bruselu, v sídle Generálního ředitelství Komise pro vzdělávání a kulturu.

  Bližší informace:

  Stránky Evropského roku tvořivosti a inovací 2009:

  www.create2009.europa.eu

  Stránky Komise o vzdělávání a kultuře:

  http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html

  Stránky výstavy Orbis Pictus:

  http://www.pampaedia.cz/cs/index1.html

  Čtvrtek 2. dubna: Evropské středisko pro monitorování padělatelství a pirátství

  Na konference na vysoké úrovni o padělatelství a pirátství "ContraFake 2009" oznámí komisař pro vnitřní trh Charlie McCreevy zřízení Evropského střediska pro monitorování padělatelství a pirátství. Monitorovací středisko bude členským státům a představitelům soukromého sektoru sloužit jako fórum pro výměnu názorů, odborných znalostí a osvědčených postupů v boji proti padělanému zboží. Monitorovací středisko má v úmyslu se stát uznávaným zdrojem vědomostí a centrálním zdrojem pro orgány vymáhající právo v EU.

  Souvislosti:

  V průběhu posledních deseti let došlo k celosvětovému rozmachu porušování práv duševního vlastnictví. Porušování autorského práva, ochranných známek, průmyslových vzorů a patentů jsou jedním z největších problémů, kterým musí čelit světový obchod. Nedávná studie OECD odhaduje, že světový obchod s padělaným zbožím představuje 200 miliard USD.

  Bližší informace:

  O padělatelství a pirátství – Program konference:

  http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement

  Stránky komisaře Mc Creevyho:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/mccreevy/index_en.htm

  I-057198   Videoklip o padělatelství a pirátství

  Čtvrtek 2. dubna: Summit G20 v Londýně - jednotná světová reakce na hospodářskou a finanční krizi 

  Evropská rada se shodla na tom, že na summitu G20 bude patřit mezi hlavní cíle: snaha o návrat k hospodářskému růstu; řízení a prevence globálních krizí; lepší regulace finančního trhu; podpora rozvojových zemím. Detailní společný postoj Evropské unie na summitu G20 je uveden v příloze závěrů Evropské rady.

  Předseda Barroso prohlásil: "G20 musí přijmout celistvý a náročný přístup. To je jediný možný způsob jak se může svět dostat z krize, aniž by riskoval daleko horší krize v budoucnu. G20 si nebude vybírat mezi jednotlivými nabídkami z menu. Musíme předložit jednotný daňový impulz a pokročit v oblasti finančních předpisů. Zároveň musíme odolat pokušení v podobě protekcionismu. Musíme dodržet naše závazky vůči rozvojovým zemím. Musíme stimulovat jak řízení, tak zdroje MMF a dalších finančních institucí. Summit sám o sobě krizi neukončí. Bude ale znamenat významný krok na cestě k hospodářské obnově a opětovnému nastolení důvěry a k vytvoření světových institucí 20. století."

  Souvislosti:

  Summit G20 v Londýně následuje po summitu G20 ve Washingtonu, který se konal od 14. do 15. listopadu 2008 na podnět předsedy EK Barrosa a prezidenta Francie Sarkozyho. Ve Washingtonu se představitelé zemí dohodli na způsobech spolupráce v klíčových oblastech s cílem posílit ekonomický růst, čelit finanční krizi a zabranit vzniku dalších krizí v budoucnu.

  Další summit se koná 2. dubna 2009 v Londýně a hodlá proměnit tuto dohodu v konkrétní činnosti.

  Bližší informace:

  Evropská rada v Bruselu ve dnech 19. a 20. března 2009:

  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/CS/ec/106811.pdf

  SPEECH/09/143: Projev předsedy Barrosa v Evropském parlamentu o závěrech Evropské rady, 24. března 2009 

  SPEECH/09/140: Projev předsedy Barrosa v Evropském parlamentu o přípravě na summit G20, 25. března 2009

  Čtvrtek 2. dubna: Evropský technologický institut vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů na výběr svých prvních znalostních a inovačních společenství

  Evropský technologický a inovační institut (ETI) vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů na první znalostní a inovační společenství. Výzva je platná do 27. srpna a první dvě nebo tři znalostní a inovační společenství budou vybrána do konce ledna 2010.

  Souvislosti:

  ETI se chce stát hlavním činitelem v udržitelném evropském růstu a konkurenceschopnosti díky podpoře špičkových inovací v celosvětovém měřítku. Cílem je zesílit pozitivní účinky velké inovační kapacity Evropy na hospodářství a společnost. Tohoto cíle lze dosáhnout díky novým intenzivním akcím na evropské úrovni. Jednou z prvních je i fungování znalostních a inovačních společenství.

  Znalostní a inovační společenství (ZIS) jsou inovativní excelenční sítě. Tato vysoce integrovaná partnerství spojí dohromady vysoké školství, technologie, výzkum, obchod a podnikání. Jejich cílem bude reagovat na zásadní společenské výzvy, jako jsou energetická situace, klimatické změny a informační a komunikační společnost. ZIS budou vytvářet nové účinné interakce mezi partnerskými organizacemi. Budou vytvářet nové obchodní příležitosti pro stávají podniky (včetně MSP) a i pro nové projekty. Důležitou oblastí činnosti bude i podporovat podnikavé lidi, aby se nebáli působit v jiných státech, odvětvích a oborech. 

  Bližší informace:

  Stránka Evropské technologického institutu:

  http://eit.europa.eu

  Stránka komisaře Fígeľa:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/figel/index_en.htm

  Čtvrtek 2. a pátek 3. dubna: Mezinárodní kolokvium "Kultura a tvořivost jako činitele rozvoje"

  Evropská komise bude pořádat v Bruselu mezinárodní kolokvium "Kultura a tvořivost - činitele rozvoje", které bude doprovázeno kulturním programem.

  Kolokvium je otevřeno veřejnosti a je výsledkem spolupráce v rozvojové oblasti mezi zeměmi Afriky, Karibiku, Tichomoří (AKT) a Evropskou unií. Účastnit se ho bude celá řada odborníků z kulturní a rozvojové oblasti, politiků a dárců. Cílem je fórum pro hledání nových řešení, které mohou zásadním způsobem přispět k příštím akcím EU s partnery z AKT v oblasti kultury a rozvoje. Akce je doprovázena bohatým kulturním programem.

  Bližší informace:

  Informace o kolokviu a registrace:

  www.culture-dev.eu

  Stránky komisaře Michela:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/michel/index_en.html

  Evropská komise si vyhrazuje právo na provedení změn v uvedeném přehledu očekávaných událostí.

  Poslední aktualizace: 12/12/2009  |Začátek stránky