Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled událostí od 24. března do 29. března 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

24/03/2009

Nadměrný schodek některých zemí EU * Pokrok jednotného evropského trhu s telekomunikacemi * Potírání obchodu s bílým masem * Boj proti sexuálnímu zneužívání a vykořisťování dětí * Manifest vyslanců Evropského roku tvořivosti a inovací

  Rozevřený diář

  Úterý 24. března: Další etapa postupu při nadměrném schodku a hodnocení konvergenčních programů a programů stability

  Komise se rozhodne, zda doporučí Radě, aby konstatovala existenci nadměrných schodků (na základě čl. 104 odstavců 5 a 6 smlouvy o ES) v případě Irska, Řecka, Španělska a Francie. Bude vycházet ze zpráv (na základě čl. 104 odst. 3) přijatých dne 18. února a vezme v úvahu doporučení Hospodářského a finančního výboru. Případně může dát Radě doporučení, aby stanovila lhůtu pro korekci těchto schodků (na základě čl. 104 odst. 7). Komise rovněž přijme doporučení týkající se programu stability Řecka.

  Souvislosti:

  V uplynulém měsíci Komise hodnotila 21 programů. Stanoviska byla schválena ministry financí zemí EU během zasedání 10. března.

  Komisi ještě zbývá zhodnotit konvergenční programy a/nebo programy stability Rumunska, Belgie, Rakouska, Slovinska a Slovenska.

  Členské státy musejí každoročně do 1. prosince předkládat své aktualizované střednědobé rozpočtové plány ve formě programu stability u zemí eurozóny a konvergenčních programů v případě ostatních zemí. Tento rok byla lhůta prodloužena do 1. ledna, aby členské státy mohly ve svých výhledech růstu a veřejných financí zohlednit nedávná opatření přijatá v rámci plánu ekonomické obnovy, který navrhla Komise a byl přijat Radou v prosinci 2008.

  Bližší informace:

  IP/09/274: Tisková zpráva týkající se Irska, Řecka, Španělska, Francie, Lotyšska a Malty 

  Všechny programy a hodnocení:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/sg_pact_fiscal_policy/sg_programmes9147_en.htm

  Pravidla Paktu růstu a stability:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/sg_pact_fiscal_policy/index_cs.htm?cs_mid=570

  Středa 25. března: Stav jednotného evropského trhu s telekomunikacemi - zpráva o pokroku

  Platí spotřebitelé více nebo méně za telefonické hovory ve srovnání s uplynulým rokem? Jak si telekomunikační sektor vede v období hospodářské krize? Připojuje se více lidí v EU k širokopásmovému internetu? Blíží se ke svému konci vlna nákupu mobilních telefonů, nebo stále existují lidé, kteří plánují koupi nové SIM karty? To je pouze pár otázek, na něž najdete odpověď spolu s konkrétními čísly a daty ve zprávě o pokroku jednotného evropského trhu s telekomunikacemi, kterou Komise předloží 25. března. Jedná se již o 14. zprávu, která se zaměřuje na pokrok ve vytváření jednotného evropského telekomunikačního trhu a na úkoly, jež před EU a členskými státy stojí. Ve zprávě se také hodnotí pokrok jednotlivých členských států a zpráva určuje oblasti, ve kterých je třeba vyvinout větší úsilí.

  Na zprávě pracovali experti Evropské komise, kteří zkoumali telekomunikační trhy ve členských státech. Zpráva poskytuje souhrnný přehled výkonnosti telekomunikačních trhů ve 27 členských státech EU a srovnání s evropským průměrem.

  Souvislosti:

  Zpráva je výsledkem každoroční srovnávací analýzy, ve které Komise zkoumá, jak členské státy provádějí evropskou legislativu v oblasti telekomunikací, hodnotí vývoj na trzích a v regulační oblasti. Obsahuje přehled ekonomické situace v oboru, trendy v technologiích a hodnocení trhů s mobilními telefony, hlasovými službami a širokopásmovým internetem. Zabývá se rovněž aspekty, které zajímají spotřebitele. V kontextu hospodářské krize může dobrý stav telekomunikačního sektoru sehrát velmi důležitou roli v hospodářské obnově Evropy. Telekomunikační sektor v EU má hodnotu 300 miliard eur a představuje 2,9 % HDP. Růst tohoto sektoru velmi záleží na kupní síle 500 milionů evropských spotřebitelů. Jejich ochota využívat telekomunikační služby také závisí na spokojenosti s poskytovanými službami a jejich ceně.

  Bližší informace:

  Informace o předchozí, 13. zprávě (2008) :

  http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=3963

  Internetové stránky Komise o telekomunikacích:

  http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm

  Stránky komisařky Redingové:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/index_fr.htm

  I-045986: Videoklip o mobilních telefonech

  Středa 25. března: Rozhodnutí o boji proti obchodování s lidmi a o ochraně obětí

  Komise předkládá návrh na rámcové rozhodnutí, které se týká obchodování s lidmi a ochrany obětí a které zruší rámcové rozhodnutí 2002/629/JAI. Nové rozhodnutí bude lépe reagovat na zmíněnou trestnou činnost a bude lépe ochránit její oběti.

  Souvislosti:

  Obchodování s lidmi je na celém světě považováno ze jeden z nejtěžších zločinů. Jde o hrubé porušování lidských práv a moderní formu otroctví. Plynou z něj mimořádné příjmy pro organizovaný zločin. Zahrnuje nábor, přesun nebo zadržování osob prováděné nátlakovými, klamnými nebo nezákonnými způsoby za účelem jejich vykořisťování, zejména sexuálního nebo pracovního, nucených prací, domácího otroctví nebo jiných forem vykořisťování, např. odběru orgánů.

  Členské státy EU jsou často cílovými zeměmi pro obchodování s lidmi ze třetích zemí. Obchodování s lidmi s největší pravděpodobností existuje i uvnitř EU. Podle střízlivých odhadů se každoročně stane obětí obchodu s lidmi několik stovek tisíc lidí.

  Sociální zranitelnost je prokazatelně jednou z hlavních příčin obchodu s lidmi. Tato zranitelnost vyplývá z ekonomických a sociálních faktorů, kterými jsou chudoba, diskriminace na základě pohlaví, ozbrojené konflikty, domácí násilí, nefunkční rodiny a osobní okolnosti, jako je věk, zdravotní stav nebo handicap. Této zranitelnosti využívá organizovaný zločin k přesunu lidí a jejich krutému vykořisťování za použití násilí, hrozeb, nátlaku a dalších forem zneužití, např. poddanství pro dluhy. Vysoký zisk, který tento obchod přináší, je jeho hlavním hnacím motorem. Poptávka po sexuálních službách a levné pracovní síle je dalším z motivů.

  Bližší informace:

  Stánky Evropské komise:

  http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/crime/trafficking/fsj_crime_human_trafficking_en.htm

  Stránky komisaře Barrota:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_en.htm

  I-047743: Videoklip o boji proti obchodování s lidmi na Ukrajině

  Středa 25. března: Rozhodnutí o boji proti sexuálnímu zneužívání a sexuálnímu vykořisťování dětí

  Komise navrhuje rámcové rozhodnutí o boji proti sexuálnímu zneužívání a sexuálnímu vykořisťování dětí, kterým se zruší rámcové rozhodnutí 2004/68/JHA.

  Souvislosti:

  Sexuální zneužívání a sexuální vykořisťování dětí je jedním z nejvážnější zločinů na dětech, které mají právo na speciální ochranu a péči. Způsobuje obětem dlouhotrvající fyzické, psychologické a sociální újmy. V případě trvalého působení jsou narušovány základní hodnoty moderní společnosti související se zvláštní ochranou dětí a důvěrou ve státní instituce. I přes nedostupnost přesných a důvěryhodných statistik, řada studíí ukazuje, že v Evropě se stane obětí sexuální agrese nezanedbatelná skupina dětí. Průzkumy dokazují, že k poklesu tohoto jevu nedochází, naopak určité druhy sexuálního násilí jsou na vzestupu.

  Obecným politickým cílem Unie v této oblasti na základě článku 29 smlouvy o Evropské unii je bojovat proti zločinům na dětech, zejména proti sexuálnímu násillí a sexuálnímu vykořisťování. Tohoto cíle musí být dosaženo tím, že bude definován jednotnější rámec umožňují boj proti těmto formám zločinu na základě třetího pilíře. Nové rámcové rozhodnutí obsahuje nástroje na kriminalizování nových způsobů zločinného využití internetu, uznání nových způsobů vyšetřování, zákaz některých činností a další opatření na intenzivnější represe vůči zveřejňování a rozšiřování dětské pornografie.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise:

  http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/children/fsj_children_intro_en.htm

  Stránka komisaře Barrota:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_fr.htm

  Středa 25. března: V Bruselu se sejdou vyslanci Evropského roku tvořivosti a inovací, aby navrhli společný "manifest"

  Tvořivost a inovace jsou přínosem pro široký záběr lidských činností, což je i vidět ve skladbě vyslanců Evropské roku. Již během jejich prvního setkání v lednu tohoto roku v Praze bylo řečeno, že Evropská komise hodlá vypracovat manifest o tvořivosti a inovacích, který by mohl být základem pro další činnost v této oblasti.

  Souvislosti: 

  Vyslanci Evropské roku jsou význačné osobnosti, které sdílejí a podporují cíle Evropského roku tvořivosti a inovací. Svou přítomností na různých akcích přispívají k úspěšnému průběhu tohoto roku. Devět vyslanců Evropského roku se sešlo v lednu v Praze pod záštitou českého předsednictví v Radě EU. Účastníci setkání se shodli na tom, že prvořadou prioritou institucí a vlád EU musejí být investice do vzdělávání, dovedností a tvořivosti v Evropě.

  Akce se budou účastnit tito vyslanci:

  • Ján Ďurovčík (SK- choreograf)
  • Jack Martin Händler (SK- dirigent), Damini Kumar (IE - projektantka a vynálezkyně)
  • Dominique Langevin (FR - profesor, fyzik)
  • Bengt-Åke Lundvall, (DK – profesor, vědec v oblasti inovací)
  • Radu Mihăileanu (FR/RO - režisér)
  • Leonel Moura (PT- konceptuální umělec)
  • Erik Spiekermann (DE - profesor, typografický designér)
  • Christine Van Broeckhoven (BE - profesorka, odbornice na molekulární neurovědu)
  • Karlheinz Brandenburg (DE - profesor, badatel v oblasti informačních a komunikačních technologií)

   

  Bližší informace: 

  Stránka roku tvořivosti a inovací 2009:

  http://www.create2009.europa.eu/

  Závěry kulatého stolu:

  http://www.create2009.europa.eu/fileadmin/Content/Downloads/PDF/Events/eyci2009_09-01-07_ambassadors-conclusions-recommendations.pdf

  Stránky o vzdělávání a kultuře:

  http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html

  Stránky portálu Europa:

  http://ec.europa.eu/index_en.htm

  Evropská komise si vyhrazuje právo na provedení změn v tomto přehledu.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky