Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled událostí od 9. do 15. března 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/03/2009

Zelená ekonomika a politika soudržnosti * Budoucnost dopravy * Námořní bezpečnost * Boj proti nedovoleným omamným látkám * Burza s projekty v oblasti životního prostředí v rozvojových zemích * Nová laboratoř na měření emisí oxidu uhličitého

  Přehled událostí od 9. do 15. března 2009

  Pondělí 9. března: Politika soudržnosti podporuje "zelenou ekonomiku"

  Hospodářská a finanční krize přiměly Evropu, aby v prvé řadě směřovala své akce do "inteligentního investování", tedy do odvětví, která přinášejí ekonomický rozvoj a vytvářejí nová pracovní místa. Politika soudržnosti hodlá investovat 110 miliard eur do životního prostředí. Tím pomůže evropským regionům, aby boj proti klimatickým změnám přeměnily v ekonomickou příležitost. Komisařka Danuta Hübnerová ukáže příklady některých dobrých projektů, kterými by se mohly inspirovat i další evropské regiony.

  Souvislosti:

  V období 2007-2013 bylo vyčleněno 110 miliard eur na evropské investiční projekty do životního prostředí. Asi polovina těchto prostředků bude využita na vylepšení infrastruktury udržitelné dopravy, vodohospodářství a nákladání s odpadem, což napomůže zejména novým členským státům, aby mohly dodržet právní předpisy Společenství v oblasti životního prostředí. Dále chce politika soudržnosti podporovat tzv. eko-inovační činnosti, aby se udrželo vedoucí postavení Evropy na trhu se zelenými technologiemi a technologiemi o nízkém obsahu uhlíku. Tato hospodářská odvětví přispívají k vytváření udržitelných pracovních míst v Evropě a k oživení místních ekonomik. 

  Bližší informace:

  Časopis Inforegio věnovaný regionální politice, udržitelnému rozvoji a klimatickým změnám  

  Politika soudržnosti přispívá k plánu Komise bojovat proti klimatickým změnám:

  http://ec.europa.eu/climateaction/

  Pondělí 9. a úterý 10. března: Konference o budoucnosti dopravy

  Konference na vysoké úrovni v Bruselu bude hovořit o dlouhodobých základních výzvách a perspektivách dopravního odvětví. Uspořádání konference souvisí s vypracováním sdělení, které bude vydáno do léta. Konference bude obsahovat čtyři workshopy o městské, nákladní a osobní dopravě a o problému udržitelné mobility.

  Souvislosti:

  V roce 2001 vydala Komise Bílou knihu o agendě pro dopravní politiku. Vzhledem k tomu, že se blíží konec desetiletého období, je na čase znovu dopravní politiku zhodnotit a definovat její budoucí směřování.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise o budoucnosti dopravní politiky:

  http://ec.europa.eu/transport/strategies/2009_future_of_transport_en.htm

  Stránky komisaře Tajaniho:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/tajani/index_en.htm

  Středa 11. března: Zvýšení bezpečnosti plavidel a vyšší akceschopnost v případě nehod

  Evropský parlament přijme třetí balíček o námořní bezpečnosti. Osm opatření významným způsobem zlepší stávají předpisy v oblasti prevence námořních nehod a znečištění a v oblasti řešení jejích následků.

  Zlepšit prevenci nehod a znečištění:

  • byla přijata nová směrnice o zvýšení kvality evropských vlajkových lodí;
  • směrnice a nařízení pozměňující směrnici o společných pravidlech a normách pro námořní inspekci a dohledové organizace;
  • přepracování směrnice o státní přístavní inspekci;
  • novela stávající směrnice o monitorování dopravy.

  Řešení následků nehod:

  • bylo přijato nové nařízení o odpovědnosti přepravců osob na moři v případě nehody;
  • nová směrnice o základních zásadách pro vyšetřování nehod v oblasti námořní dopravy;
  • nová směrnice o pojištění vlastníků plavidel v případě námořních nároků.

  Souvislosti:

  Po ztroskotání trajektů ERIKA a PRESTIGE trvala Evropská unie na tom, že jich nebude shovívavá vůči plavidlům, která nesplňují normy. V té době byly přijaty balíčky Erika I a II. V roce 2005 však bylo Evropské komisi jasné, že stále zůstává celá řada nedořešených otázek a že nelze čekat, až se stane další katastrofa. Tento názor sdílí i Evropský parlament, který ve svém usnesení o posílení námořní bezpečnosti z roku 2004 vyzývá Komisi, aby řešila některé z nejnaléhavějších problémů. Proto v roce 2005 vznikl třetí balíček o námořní bezpečnosti, jehož hlavním cílem je obnovit konkurenceschopnost odvětví a podpořit pouze takové provozovatele, kteří splňují bezpečnostní standardy.

  Evropa má v lodním světě významné postavení: 25 % světového loďstva pluje pod vlajkami členských států a 40 % je kontrolováno společnostmi z EU. Téměř 90 % zahraničního obchodu EU se zbožím a více než 40 % vnitřního obchodu je přepravováno po moři. V evropských přístavech se každý rok nalodí a vylodí více než 400 milionů cestujících.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise o námořní dopravě

  www.ec.europa.eu/transport/maritime

  Stránky komisaře Tajaniho:

  www.ec.europa.eu/commission_barroso/tajani

  Středa 11. března: Současná situace na světovém trhu s nedovolenými narkotiky od roku 1998

  Evropská komise se chystá vydat zprávu o světovém trhu s nedovolenými narkotiky od roku 1998. Zpráva pojednává o tom, jak se v uplynulém desetiletí vyvinuly protidrogové politiky ve světě. Zejména se zvýšila pomoc uživatelům drog a tvrdší postihy pro drogové dealery. Studie bohužel nedokládá zmírnění drogového problému v letech 1998-2007. Obecně se situace mírně zlepšila v některých nejbohatších zemích světa, zatímco v rozvojových a transformujících se zemích se prudce zhoršila.

  Souvislosti: 

  Zvěřejnění zprávy se odehraje ve stejný den jako schůzka na vysoké úrovni, která se koná 11. března ve Vídni a je součástí výročního setkání Komise pro omamné látky OSN.

  Bližší informace:

  Stránky Evropské komise:

  http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/drugs/doc_drugs_intro_fr.htm 

  Stránky komisaře Barrota:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_fr.htm

  Pátek 13. března: Burza s environmentálními projekty - investujte do projektů v oblasti životního prostředí v rozvojových zemích

  EuropeAid organizuje v Bruselu jedinečnou akci: Burzu s environmentálními projekty. Cílem akce je navázat prospěšná a otevřená partnerství pro provádění environmentálních projektů v rozvojových zemích. Na akci se sejdou subjekty činné v oblasti rozvoje (občanská společnost, výzkumná střediska...) a možní dárci (místní orgány, členské státy EU a soukromé nadace).

  Souvislosti:

  Burza představuje pro možné dárce jedinečnou příležitost jak snadno nalézt kvalitní projekty, do kterých mohou investovat. Na 100 environmentálních projektů (s rozpočtem od 400 000 do 3 milionů eur), které lze financovat, jsou představeny v katalogu . Tyto projekty byly v roce 2008 vyhodnoceny organizací EuropeAid jako velmi dobré, ale kvůli omezenému rozpočtu nezískaly potřebné finanční prostředky ve výběrovém řízení, do kterého byly přihlášeny. Díky této burze se jim naskytne druhá šance.

  Bližší informace:

  http://ec.europa.eu/europeaid/auctionfloor

  Pátek 13. března: Jak Komise měří emise oxidu uhličitého z automobilů a nákladních vozů, aby bojovala proti klimatickým změnám? Navštivte novou laboratoř Společného výzkumného střediska.

  Komisař Potočnik otevře novou laboratoř, která bude analyzovat emise nákladních vozů a autobusů, ve Společném výzkumném středisku v italské Ispře. Nová laboratoř má nejmodernější vybavení na měření spotřeby paliva a příslušných emisí velkých nákladních vozů a autobusů v podmínkách běžného provozu.

  Souvislosti:

  Nákladní vozy a kamiony produkují 23 % emisí oxidu uhličitého silniční dopravy EU, ačkoli představují pouze 3 % silničních vozidel. Pokud nebude kladen tlak na zvyšování energetické účinnosti těchto vozidel, zvýší se emise oxidu uhličitého na dvojnásobek do roku 2030.

  Bližší informace:

  Činnosti společného výzkumného střediska v oblasti kvality ovzduší a dopravy:

  http://ies.jrc.ec.europa.eu/index.php?page=action-13202

  Přehled činností Společného výzkumného střediska:

  http://www.jrc.ec.europa.eu

  Poslední aktualizace: 01/12/2010  |Začátek stránky