Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Projev předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa na konferenci "Rozšíření - 5 let poté"
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/03/2009

Projev předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa pronesen 2. března 2009 na konferenci "Rozšíření - 5 let poté". Konference pořádána předsednictvím České republiky v Radě EU ve spolupráci s Evropskou komisí u příležitosti pátého výročí dosud největšího rozšíření Evropské unie si kladla za cíl zhodnotit dopady rozšíření roku 2004 na hospodářský a sociální vývoj ve starých i nových členských zemích EU. Konference se zabývala dopady rozšíření zejména ve třech oblastech: makrofinanční stabilita, vnitřní trh EU a pracovní mobilita v EU. Závěry konference budou využity jako podklad pro diskusi na neformálních jednáních některých konfigurací Rady EU (Rada pro hospodářské a finanční záležitosti, Rada pro konkurenceschopnost a Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele).

  fotografie - José Manuel Barroso

  Konference o rozšíření, Praha dne 2. března 2009

   

  Pane premiére,

  vážení hosté,

  dámy a pánové,

   

  Rád bych začal poděkováním. Samozřejmě českému předsednictví za čest, že mám možnost k vám dnes promluvit, ale také – a to je stejně důležité –  všem členským státům Evropské unie, které do ní vstoupily při rozšíření v letech 2004 a 2007.

  Děkuji vám za příspěvek k podpoře hospodářství EU. Začlenění do Evropské unie významně zlepšilo životní úroveň ve vašich zemích. Otevřením nových trhů a investičních příležitostí jste ale také povzbudili růst a tvorbu pracovních míst v dalších členských zemích.

  Děkuji vám za posílení jednotného trhu, skály, na níž stojí evropská integrace. Výrazným zvětšením velikosti tohoto trhu jste nám všem pomohli mít z ně větší užitek. Posílili jste ekonomickou konkurenceschopnost a odolnost EU jako celku.

  Děkuji vám za zvýšení bezpečnosti EU na základě rozšíření oblasti míru a stabilitu v Evropě a přenesení boje proti organizovanému zločinu a nezákonné imigraci na vnější okraj našeho kontinentu. Všechny členské státy mají prospěch z vašich kroků a vaše zkušenosti s reformou představují přitažlivý vzor pro mnoho našich sousedů, kteří nejsou členy EU.

  Děkuji vám za zvýšení politické a ekonomické váhy EU ve světě. Jsme nyní v lepším postavení pro to, abychom převzali vedoucí roli ve světovém hospodářství a jeho správě i v mezinárodních rozhovorech v oblastech jako obchod, energetika a změna klimatu. Naše lepší geostrategické postavení rovněž posiluje transatlantický vztah a otevírá nové možnosti a perspektivy v diplomatických vztazích s našimi sousedy i s dalšími státy.

  Děkuji vám také za to, že k našemu společnému evropskému domovu, který společně stavíme, přispíváte svými bohatými dějinami a kulturami. Vaše činorodost a různorodost učinily EU nezměrně silnější a kulturně bohatší.

  Všechny tyto a i další přínosy jsou vyzdviženy ve zprávě Evropské komise „Pět let rozšířené EU“. Komisař Almunia za chvíli představí tuto zprávu podrobněji.

  Mám ale pocit, že dnes je důležité tyto skutečnosti přímo a jasně zdůraznit. A to obzvláště v době, kdy se důsledky celosvětové finanční a ekonomické krize v našich společnostech začínají ničivě projevovat.

  Máme-li nadále v těchto těžkých časech využívat plně potenciálu Evropské unie, musí být dodržena základní podmínka, totiž že soudržnost a solidarita nebudou odsunuty stranou. Měly by být naopak posíleny.

  Musíme pomoci svým občanům, na které doléhají důsledky krize. Vím, že české předsednictví tuto starost sdílí. Proto se vedoucí představitelé Evropy včera sešli na neformálním summitu. Vedli jsme neformální, avšak zevrubnou a otevřenou diskusi, která vytvořila opravdovou shodu názorů a shodu v účelu. Premiér Topolánek a já jsme také vyzvali k uspořádání vrcholné schůzky pro otázky zaměstnanosti, která se má konat v květnu.

  Nyní je čas pro přijetí konkrétních opatření na evropské úrovni na pomoc těm, kteří jsou v největší nouzi. A Evropa tato očekávání plní:

   

  • podporou platební bilance pro Maďarsko a Lotyšsko v hodnotě téměř 10 miliard eur, která je výrazem pevného odhodlání členských států potlačit důsledky krize mezi ostatními členy EU;
  • uvolněním dalších 11 miliard eur z fondu soudržnosti a strukturálních fondů, z nichž 7 miliard bude určeno pro nové členské státy;
  • významným rozšířením činnosti Evropské investiční banky, přičemž v letech 2009 a 2010 bude ročně k dispozici dalších 15 miliard eur, což představuje zvýšení o 30 % ve srovnání s průměrnou celkovou výší úvěrů. Hodnota konvergenčních úvěrů se zvýší o 2,5 miliardy ročně, a to se zvláštním důrazem na nové členské státy.

   

  Jsou to velké peněžní částky, které dokládají, že EU to myslí se solidaritou vážně. A Komise bude vždy na straně těch, kdo chtějí solidaritu proměnit na skutečnost pro naše občany.

  Větší soudržnost je rovněž nezbytná, má-li se EU ve světě účinně prosazovat. Musíme být více schopni jednat společně. Proto je Lisabonská smlouva, kterou podepsalo všech 27 členských států, smlouvou o rozšíření. Učiní EU efektivnější a umožní další rozšíření.

  Instituce samotné ale nestačí. Kromě větší schopnosti jednat potřebujeme také větší ochotu pracovat společně. Musíme rozvíjet skutečnou kulturu, skutečného ducha evropského postupu.

  V sázce je toho hodně, protože s prohlubující se krizí je to, čeho jsme dosáhli, stále více ohrožováno. Ohrožují to ti, kdo se obávají otevřené společnosti a otevřeného trhu. Ohrožují to ti, kdo tvrdí, že rozšíření EU se uskutečnilo na úkor jejího prohloubení. Podívejme se na obě tyto skupiny.

  Není pochyb o tom, že procházíme největší finanční a ekonomickou krizí, jakou pamatujeme. Nejnovější předpovědi ukazují, že jak světový obchod, tak světový HDP tento rok poklesnou, a to poprvé od roku 1947.

  Jak podniky krachují a rostou ztráty pracovních míst, ozývají se svádivé hlasy ekonomického nacionalismu, jako bychom se z 30. let minulého století nepoučili.

  Ti, kdo doufají, že je ekonomický nacionalismus ochrání, mají ale jeden problém: neochrání.

  Na druhé straně jednotný trh se svým volným pohybem zboží, kapitálu, lidí a služeb zajistil značný růst a mnoho pracovních míst. Odhaduje se, že stabilní začleňování do jednotného trhu prostřednictvím procesu přistupování zvýšilo růst v nových členských státech o 1,75 % ročně, přičemž celkový růst v letech 2004 až 2008 činil 5,5 % ročně. Silný jednotný trh je východiskem z této krize.

  Podobně mobilita pracovních sil ani zdaleka „nekrade pracovní místa“: ve střednědobé perspektivě zvyšuje HDP EU o 0,3 %. Tato mobilita navíc pomohla splnit požadavky pracovního trhu a omezit úzká místa například ve stavebnictví a v odvětví služeb. Tato odvětví by možná sama mohla veřejně objasnit, jaké by byly důsledky, kdyby neexistovala mobilita pracovních sil!

  To všechno samozřejmě neznamená, že již nejde nic zlepšovat. Krize ve skutečnosti odhalila slabá místa a zdůraznila skutečnost, že členské státy ze střední a východní Evropy musí vynaložit další úsilí, aby uchránily to, čeho dosáhly.

  Zvláště je důležité, aby pokračovaly v hospodářských reformách. Pouze správné reformy mohou urychlit vstup do eurozóny. Krize také dokládá, že euro poskytuje bezpečné útočiště na rozbouřeném finančním moři.

  Rámce politik EU pomohou členským státům čelit těmto výzvám a zajistí rychlý návrat k udržitelnému vytváření pracovních míst a růstu. Je to opravdu okamžik, kdy je třeba posílit evropskou jednotu. Budeme-li postupovat společně, můžeme všichni zvítězit. Budeme-li nejednotní, budeme všichni poraženi.

  Těm, kdo útočí na rozšíření a tvrdí, že zabránilo prohloubení evropské integrace, říkám: podívejte se do svých učebnic dějepisu. Rozšiřování a prohlubování šlo vždy ruku v ruce.

   

  • přistoupení Spojeného království, Irska a Dánska bylo zásadním nezbytným předpokladem společného trhu;
  • politika soudržnosti a regionální politika jsou spojeny s prvními dvěma rozšířeními ve Středozemí;
  • euro vděčí za svou existenci „tichému rozšíření“ prostřednictvím znovusjednocení Německa, po němž následovalo přistoupení severských států a Rakouska, a
  • od rozšíření zvaného „velký třesk“ jsme byli svědky velkého pokroku na poli spravedlnosti a vnitřních záležitostí a vytvoření integrované evropské energetické politiky, které byly před pouhými deseti lety nemyslitelné.

   

  Prostou skutečností je, že rozšiřování bylo vždy mocným nástrojem pro šíření míru, demokracie a prosperity do všech koutů našeho kontinentu. Jako Portugalec to dobře vím. Mnoho z vás to také ví, a to z ne tak dávných zkušeností.

  Takže rozšiřování by mělo pokračovat ve vhodné době s ohledem na získaná ponaučení a na základě obnovené shody v této otázce. Jinými slovy, s ohledem na možnosti samé EU, schopnost kandidátských zemí splnit přísné požadavky a na lepší komunikaci s našimi občany.

   

  Dámy a pánové,

   

  letos slavíme vlastně dvě výročí. Nejenom páté výročí vůbec největšího rozšíření EU, nýbrž také 20. výročí pádu železné opony. A obě události jsou neoddělitelně spojeny.

  Před rokem 1989 si evropské země nemohly postavit společný dům, třebaže měly bohaté společné dějiny. Před rokem 1989 byly integrační snahy nuceny přizpůsobovat se umělým hranicím.

  Avšak národy střední a východní Evropy díky své odvaze a vytrvalosti setřásly okovy komunistické diktatury. Společnosti těchto zemí tím získaly hrdé místo v evropských dějinách a zvláštní roli při zacelení narušené evropské identity.

  Pět let po znovusjednocení Evropy zastává Česká republika předsednictví Evropské rady a tento náročný úkol plní velmi efektivně. Tato velká úloha je také velkou ctí. V těžkých dobách premiér Topolánek a já pracujeme ruku v ruce při vedení Evropy a řešení krize.

  Dovolte, abych skončil poděkováním. Svůj projev jsem zahájil mnoha děkovnými slovy, takže je zřejmě vhodné tak i projev ukončit.

  Děkuji vám, že jste Evropskou unii učinili doopravdy evropskou a unii tak pevnou, jakou je!

   

  Děkuji vám za pozornost.

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky