Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled událostí od 23. února do 1. března 2009
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

23/02/2009

Zelené město Evropy * Prevence katastrof * Expertní skupina pro posílení finančního dohledu * Zjednodušení požadavků na účetní výkaznictví malých podniků * Druhý balíček hodnocení programů stability a konvergenčních programů

  Přehled událostí od 23. února do 1. března 2009

  Pondělí 23. února: Evropský týden mobility a Evropské zelené město

  Dne 23. února evropský komisař pro životní prostředí Stavros Dimas oznámí nominace na ceny Evropské zelené město za rok 2010 a 2011 a udělí cenu Evropský týden mobility 2008.

  Souvislosti:

  Cena Evropské zelené město je novým významným projektem Komise, který chce posílit udržitelnou a jednotnou městskou správu v Evropě. Do užšího výběru na ceny roku 2010 a 2011 se dostalo těchto osm měst: Amsterdam, Bristol, Kodaň, Freiburg im Breisgau, Hamburg, Münster, Oslo a Stockholm.

  Vítěz bude vybrán na základě několika kritérií, např.: přínos k boji proti změně klimatu, kvalita hromadné dopravy, kvalita ovzduší, hlukové znečištění a nakládání s odpady.

  Evropský týden mobility 2008 se konal od 16. do 22. září 2008 a účastnilo se ho více než 2000 evropských měst.

  Tento rok jsou nominována tato města: Budapešť, Almada a Záhřeb.  Cena bude udělena městu, které dosáhne celkově nejlepších výsledků v oblasti zvyšování povědomí a provádění projektů vedoucích k udržitelné městské dopravě.

  Bude se vysílat na televizi Europe by Satellite http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

  Další informace:

  IP/08/779: Komise zahajuje soutěž o cenu „evropské zelené město“

  IP/08/1324: Týden mobility 2008

  Stránka Evropské komise o Evropských zelených městech:

  http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm

  Týden mobility:

  http://www.mobilityweek.eu/

  Stránky komisaře Dimase:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_cs.htm

  I-054926: Videoklip - Týden mobility: zaparkuj a jeď

  Pondělí 23. února: Strategie prevence katastrof

  Komise přijme sdělení o strategii prevence přírodních a člověkem způsobených katastrof. Sdělení navrhne řadu možných řešení na zlepšení prevence katastrof.

  Souvislosti:

  Od roku 1990 byl v zemích Evropské unie zaznamenán větší počet přírodních a člověkem způsobených katastrof. Řada z těchto pohrom zasáhla více členských států naráz. Mnoho z těchto katastrof úzce souvisí se změnami klimatu. EU disponuje několika nástroji k prevenci katastrof, je však nutné přijmout komplexnější přístup.

  Sdělení bude zkoumat prostor pro akce EU v oblasti prevence katastrof a navrhne opatření, která by mohla být do strategie zahrnuta.

  Strategie by napomohla zlepšit znalostní základnu, pokud jde o katastrofy a jejich dopady, zlepšit propojení mezi příslušnými aktéry a politikami, zlepšit využití peněžních prostředků Společenství a zmapovat rizika.

  Další informace:

  Stránka Evropské komise o civilní ochraně

  http://ec.europa.eu/environment/civil/prevention_overview.htm

  Stránka komisaře Dimase:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm

  I-056605: Videoklip: Reakce EU na katastrofy

  Pondělí23. února: Snížení rizika katastrof v rozvojových zemích

  Komise přijme sdělení o "snížení rizika katastrof" v rozvojových zemích.

  Komise vydá plán na pomoc rozvojovým zemím ve snížení dopadu přírodních katastrof vyvolaných změnou klimatu. Lepší pochopení změny klimatu zemím napomůže předvídat rizika a dopady povodní nebo tsunami. K tomuto účelu bude EU v rozvojových zemích podporovat výzkum, posilovat nebo zřizovat monitorovací stanice (např. satelitní monitorování počasí a klimatu) a podporovat výměnu dat. EU rovněž pomůže lepší připravenosti obyvatel v zemích vystavených rizikům tím, že je bude informovat o rizicích a možných opatřeních, která jsou třeba v případě katastrofy učinit.

  Souvislosti:

  Katastrofy ohrožují a podkopávají dosažení rozvojových cílů tisíciletí OSN. Světoví představitelé se sešli v New Yorku dne 25. září 2008 na schůzce svolané Generálním tajemníkem OSN a předsedou Valného shromáždění OSN, aby obnovili závazky ke splnění 8 rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015 a sestavili konkrétní plány a praktické kroky činnosti.

  Jedním z těchto osmi cílů je do roku 2015 snížit podíl lidí, kteří žijí s méně než 1 americkým dolarem na den, a poskytnout všem dětem základní vzdělání.

  Další informace:

  Rozvojové cíle tisíciletí OSN:

  http://www.un.org/millenniumgoals/

  Rámec opatření Hyogo

  http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm

  Stránky Evropské komise

  http://ec.europa.eu/development/aboutgen_en.cfm?CFID=2038704&CFTOKEN=17627951&jsessionid=0806ece29e212b643445

  Stránky komisaře Michela:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/michel/index_en.html

  Středa 25. února: Doporučení skupiny De Larosière pro posílení finančního dohledu

  Expertní skupina na vysoké úrovni pro finanční dohled EU, které předsedá Jacques de Larosière, předloží svou zprávu předsedovi Komise Barrosovi a Komisi.

  S přihlédnutím k doporučením skupiny vydá Komise dne 4. března své stanovisko k dalšímu postupu, který bude tvořit součást balíčku návrhů na jarní zasedání Evropské rady ve dnech 19. – 20. března.

  Tento příspěvek k jarnímu zasedání Evropské rady se bude rovněž zabývat zprávou o prvních pokrocích plánu evropské hospodářské obnovy a prvními návrhy pro postoj EU na summitu G20 v Londýně dne 2. dubna.

  Souvislosti:

  Expertní skupina na vysoké úrovni pro finanční dohledu EU, které předsedá Jacques de Larosière, byla ustavena Josém Manuelem Barrosem v říjnu 2008.

  Skupina má za cíl učinit návrhy na posílení evropského režimu dohledu nad všemi finančními sektory, aby byl zřízen efektivnější, jednotnější a udržitelnější evropský systém dohledu.

  Skupina by měla především zhodnotit:

  • jakým způsobem by mohl být dohled nad evropskými finančními institucemi a trhem organizován, aby zajistil zdravý stav institucí, řádné fungování trhů a tím i ochranu vkladatelů, pojištěnců a investorů;
  • jak posílit Evropskou spolupráci při dohledu nad finanční stabilitou, mechanismus včasného varování a krizové řízení, včetně řízení přeshraničních a meziodvětvových rizik;
  • jaký způsobem by měli kontroloři v kompetentních orgánech EU spolupracovat s významnými soudními orgány, aby napomohli ochraně finanční stability na celosvětové úrovni.

  Další informace:

  Řeč předsedy Barrosa k jmenování Jacquese de Larosière do funkce(FR):

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20081022_fr.pdf

  IP/08/1679 – Tisková zpráva o prvním zasedání expertní skupiny na vysoké úrovni dne 12. listopadu

  Stránky předsedy Komise Barrosa:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm

  Středa 25. února: Zjednodušení požadavků na účetní výkaznictví malých podniků

  Komise předloží návrh na zjednodušení podnikatelského prostředí a zejména požadavky na účetní výkaznictví pro mikropodniky. Chce tím zvýšit jejich konkurenceschopnost a uvolnil jejich růstový potenciál.

  Snahou je snížit administrativní zátěž a zachovat příslušný stupeň ochrany a informovanosti podílníků a sladit požadavky na výkaznictví mikropodniků se skutečnými potřeba uživatelů.

  Navrhovaná změna nabídne členských státům možnost, aby vyškrtly mikropodniky z působnosti čtvrté směrnice o právu společností a tím jim ulehčily od každoročního požadavku na vypracování roční uzávěrky. Samozřejmě všechny společnosti, včetně mikropodniků, vedou záznamy o prodejích a transakcích k vlastním manažerským a daňovým účelům. Směrnice dovolí členským státům, aby sladili účetní výkaznictví s jinými potřebami vykazování, čímž se zamezí zbytečné administrativní zátěži.

  Souvislosti:

  V oblasti práva společností již Komise přijala opatření vedoucí ke snížení administrativní zátěže malých a středních podniků. Každé z těchto opatření zmírňuje požadavky na výkaznictví malých a středních podniků.

  Komise přijala další balíček, který by měl snížit požadavky na vykazování podniků v případě jejich sloučení nebo rozdělení. Celkové úspory v případě dosud navržených opatření činí 1 miliardu EUR / rok.

  Všechna tato dosud přijatá opatření byla poprvé navržena v roce 2007 ve sdělení Komise o zjednodušeném podnikatelském prostředí pro společnosti.

  Další informace:

  MEMO/08/589: Hlavní podněty v oblasti účetních pravidel pro malé podniky

  Stránky komisaře Mc Creevyho:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/mccreevy/index_en.htm

  Středa 25. února: Výroční hodnocení konvergenčních programů a programů stability (druhá skupina zemí)

  Komise vyhodnotí druhou skupinu konvergenčních programů a programů stability obsahující víceleté rozpočtové odhady členských států podle Paktu o stabilitě a růstu. Druhá skupina zemí je: Itálie, Litva, Lucembursko a Portugalsko.

  Programy zbývajících zemí nebyly zatím doručeny.

  Souvislosti:

  Každoročně do 1. prosince zasílají členské státy Komisi aktualizované rozpočtové odhady. Odhady jsou uvedeny v programech stability u zemí eurozóny a v konvergenčních programech u ostatních zemí EU.

  Tento rok byl členských státům poskytnut jeden měsíc navíc (tj. do 1. ledna), aby mohly promítnout do svých odhadů růstu a odhadu vývoje veřejných financí dopady opatření přijatých v rámci Evropského plánu obnovy, který navrhla Komise a schválila Evropská rada na svém prosincovém zasedání.

  Další informace:

  Programy růstu a konvergenční programy (2008-2009), které již členské státy předložily:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article10982_en.htm

  Minulé hodnocení programů:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/sg_pact_fiscal_policy/sg_programmes9147_en.htm

  Pravidla Paktu o stabilitě a růstu:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/sg_pact_fiscal_policy/index_en.htm?cs_mid=570

  Stránky komisaře Almuniy:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/almunia/index_en.html

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky