Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí v EU od 12. do 22. června 2008
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

12/06/2008

Klimatické změny a půda * Zdravé pracoviště * Evropský pakt o duševním zdraví * Společný evropský azylový režim * Spolupráce v oblasti migrační politiky * Hospodářská a sociální soudržnost * European Truck Tour v Praze

  Kamion na cestě

  Čtvrtek 12. června: Změny klimatu - jakou roli může sehrát půda?

  Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas zahájí konferenci věnovanou půdě a klimatickým změnám a důležitosti hospodaření s půdou při zmírňování dopadů klimatických změn. Konference se účastní vědci a výzkumníci. Hovořit se bude o nejnovějších zjištěních v této oblasti, např. o pravděpodobných dopadech klimatických změn v Evropě, množství uhlíku v evropské půdě, dopadech předpokládaného zvýšení průměrné teploty, emisích vzniklých změnou využití půdy v Brazílii a úloze zemědělských a lesnických postupů ve snižování negativných dopadů vyplývajících ze zvyšování koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře.

  Související stránky:

  Stránky konference

  Tematická strategie pro půdu

  Zelenou knihu o přizpůsobení se změně klimatu

  Pátek 13. června: Jste ohroženi? - kampaň "Zdravé pracoviště" usilující o dokonalejší vyhodnocování pracovních rizik

  Každých čtyři a půl vteřiny se jeden pracovník v EU stane obětí nehody, kvůli které je nucen zůstat v pracovní neschopnosti minimálně tři pracovní dny (více než 7 milionu pracovníků ročně). Každých tři a půl minuty v EU někdo zemře z důvodů souvisejících s výkonem práce. To je téměř 167 000 mrtvých za rok, a to buď  na následky pracovního úrazu (7 500), nebo nemoci z povolání (159 500). 

  Většině pracovních úrazů nebo nemocí z povolání se dá předcházet. Prvním krokem je vyhodnocení rizik. To umožňuje zaměstavatelům, aby učinili opatření, která zvýši bezpečnost na pracovišti a lepší zdravotní podmínky, jakož i produktivitu. Z tohoto důvodu Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci zahajuje celoevropskou informační kampaň zaměřenou na vyhodnocování rizik. Kampaň potrvá dva roky (2008/2009)

  Související stránky:

  Videoklip o bezpečnosti práce

  Politika zaměstnanosti

  Stránky komisaře Špidly

   

  Pátek 13. června: Evropský pakt o duševním zdraví

  Komisařka Androulla Vassiliou bude předsedat konferenci o duševním zdraví. Konference se též účastní komisař Špidla a řada evropských ministrů zdravotnictví, školství a práce. Konference se soustředí na 4 hlavní témata:

  • předcházení sebevraždám a depresi
  • duševní zdraví mládeže
  • duševní zdraví na pracovišti
  • duševní zdraví starších lidí

   

  Související stránky:

  Stránky konference o duševním zdraví

  Úterý 17. června: Komise chce zvýšit ochranu utečenců a bojovat proti zneužívání žádostí o azyl

  Akční plán má za cíl vypracovat společný evropský azylový režim, který se bude odvíjet od výsledků debaty nad zelenou knihou uveřejněnou 6. června 2007. Bude se jednat o návrzích jednotlivých složek režimu, např. o jednotném postupu v azylovém řízení, jednotném postavení utečenců a evropském koordinačním úřadu, který bude řídit součinnost členských států.

  Společný evropský azylový režim se skládá ze dvou fází. První fází je harmonizace právních úprav členských států na základě minimálních jednotných norem. Tato fáze je nyní dokončena. Druhá fáze, kterou je třeba uzavřít do konce roku 2010, spočívá ve sbližování azylového řízení, právních norem a podmínek pro přijímání azylantů. Tím se prohloubí solidarita v rámci EU a omezí fenomén tzv. asylum shopping, kdy žadatelé o azyl cestují od jednoho členského státu k druhému a využívají rozdílů v předpisech těchto států.

  Související stránky:

  Tisková zpráva IP/07/768

  Zelená kniha o budoucím společném evropském azylovém režimu - MEMO/07/229

  Návrh směrnice Rady - MEMO/07/228

  Zpráva o hodnocení dublinského systému - MEMO/07/227

  Úterý 17. června: Zásady EU pro lepší spolupráci v migrační politice

  Komise ve svém sdělení členským státům a Evropskému parlamentu navrhuje stanovit základní společné zásady a opatření v rámci tří politických pilířů: prosperita, solidarita a bezpečnost. Tyto tři navržené společné zásady by měly být odrazovým můstkem pro pokračování v budování jednotné migrační politiky EU.

  Související stránky:

  Stránky Komise věnované společné migrační politice

  Videoklip o azylu a imigraci I-047743

  Videoklip o usměrňování sézonní migrace z Maroka I-057469

  Videoklip o integraci imigrantů I-053777

  Středa 18. června: "Regiony v rozkvětu, Evropa v rozkvětu" - zpráva Komise o pokroku v hospodářské a sociální soudržnosti

  Pátá zpráva o pokroku v hospodářské a sociální soudržnosti má dvě části: první obsahuje výsledky veřejné konzultace o budoucnosti politiky soudržnosti, druhá důkladnou analýzu hlavních regionálních trendů.

  Související stránky:

  Čtvrtá zpráva o politice soudržnosti

  Tisková zpráva IP/07/721

  Stránky Komise o regionální politice

  Stránky komisařky Hübnerové

  Sobota 21. června: V Praze bude zahájeno evropského turné "Za rozmanitost. Proti diskriminaci"

  Evropské kamionového turné European Truck Tour bude zahájeno v Praze na festivalu United Islands za účasti komisaře Špidly. Součástí zahájení bude debata o diskriminaci a hudební vystoupení. Kamion bude umístěn blízko festivalového vstupu.

  Kamionové turné je oblíbenou součástí kampaně "Za rozmanitost. Proti diskriminaci." Tato celoevropská kampaň byla zahájena v roce 2003 a jejím cílem je zvýšit povědomí o různých druzích diskriminace a právních předpisech, které tuto diskriminaci postihují. Kampaň rovněž vyzdvihuje přínosy rozmanitosti v EU. V roce 2008 naváže kampaň na úspěšný rok 2007 věnovaný rovným příležitostem pro všechny. Kamion postupně navštíví deset členských států EU: Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko. V každém státě se zastaví ve dvou městech a navštíví hudební a filmové festivaly, sportovní události, univerzity a trhy pracovních příležitostí.

  Související stránky:

  Stránky kampaně

  Stránky komisaře Špidly

  Evropská komise si vyhrazuje právo na změny v uvedeném přehledu. Více informaci o plánovaných událostech naleznete zde.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky