Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Přehled očekávaných událostí v EU od 18. února do 2. března 2008
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/02/2008

Zpřísnění rybářských kontrol * Konvergenční programy a programy stability * Politika soudržnosti a obnovitelná energie * Směrnice o evropských radách zaměstnanců * Předběžná ekonomická prognóza * Společná zpráva o zaměstnanosti 2008 * Společná zpráva o sociální ochraně a sociálním začlenění * Regiony pro hospodářskou změnu * Evropská rozhlasová síť * Ukončení kampaně Posviťme si na břemena * Nové evropské univerzitní a podnikatelské fórum

  Přehled očekávaných událostí v EU od 18. února do 2. března 2008

  Pondělí 18. února: Zpřísnění dohledu nad rybolovem

  První ministerská schůzka, na které se bude jednat o reformě kontrolního systému v lovištích EU. Tyto diskuze se odrazí v revizi stávajícího kontrolního režimu v rámci společné rybářské politiky. Chce-li společná rybářská politika dosáhnout udržitelného rybolovu a stabilního rybářského průmyslu, je velmi důležité provádět efektivní kontroly dodržování dohodnutých pravidel, případně přikročit k jejich účinnému vymáhání.

  Komise již delší dobu upozorňuje na to, že vymáhání pravidel je slabou stránkou SRP. Jak zpráva Komise z roku 2007, tak zjištění Účetního dvora poukazují na nedostatečné inspekční postupy členských států a nedostatečnou prevenci proti nezákonnému jednání. Uložené pokuty jsou často tak nízké, že nemají odstrašující účinek. 

  Související stránky:

  Zpráva účetního dvora o reformě rybářských kontrol

  Zpráva Účetního dvora o kontrolách, inspekcích a sankcích v rámci SRP

  Tisková zpráva

  Stránky komisaře Borga

  Úterý 19. února: Výroční hodnocení programů stability pro Irsko, Španělsko a Řecko a konvergenčních programů pro Dánsko a Litvu

  Členské státy pokaždé na konci roku překládají Komisi své rozpočtové plány na příští období. Tyto plány jsou vloženy do tzv. programů stability u zemí, které přijaly euro, a konvergenčních programů u zemí mimo eurozónu.

  Související stránky:

  Konvergenční programy a programy stability

  Stránky komisaře Almuniy

  Středa 20. února: Úloha politiky soudržnosti při rozvoji obnovitelné energie

  Komisařka Danuta Hübnerová objasní, jak politika soudržnosti na období 2007-2013 pomůže splnit členským státům náročné cíle stanovené v oblasti obnovitelné energie. Při této příležitosti také zmíní konkrétní příklady projektů a osvědčených postupů, jež některé z členských států již zavedly a jež mohou být pro další regiony inspirativní.

  Obnovitelná energie je ústředním bodem evropské strategie boje proti změnám klimatu, jak ji předložila Komise v lednu 2008. Členské státy musí do roku 2020 dosáhnout 20% podílu obnovitelných zdrojů energie v celkové energetické spotřebě EU. Současný podíl obnovitelné energie je 8,5 %.

  Související stránky:

  MEMO/08/33

  Projev Danuty Hübnerové

  Stránky Evropské komise

  Stránky komisařky Hübnerové

  Středa 20. února: Zvýšení účinnosti směrnice o evropských radách zaměstnanců

  V rámci sociální agendy na období 2005 - 2010 Komise navrhne revizi směrnice z roku 1994, která se zabývá úlohou evropských rad zaměstnanců (94/45/ES). Tato směrnice se vztahuje na velké podniky, jež působí ve více zemích EU.

  Evropské rady zaměstnanců fungují v 820 podnicích, které zaměstnávají zhruba 14,5 milionů zaměstnanců. Hrají důležitou úlohu v transnárodních průmyslových vztazích a napomáhají uvést ekonomické a sociální cíle v soulad s jednotným trhem.

  Související stránky:

  Více informací o pracovní legislativě

  Stránky komisaře Špidly

  Čtvrtek 21. února: Předběžná ekonomická prognóza

  Komise zveřejní předběžnou ekonomickou prognózu, v níž je aktualizován výhled růstu HDP a vývoje inflace v roce 2008 v Německu, Spojeném království, Francii, Itálii, Španělsku, Nizozemsku, Polsku a úhrny EU a eurozóny.

  Související stránky:

  IP/07/1666

  IP/07/1295

  Ekonomická prognóza

  Stránky komisaře Almuniy

  Pátek 22. února: Společná zpráva o zaměstnanosti 2008

  Komise předloží každoroční společnou zprávu o zaměstnanosti. Tato zprává uvádí a aktualizuje stav zaměstnanosti v EU, popisuje hlavní provedené reformy a upozorňuje na největší problémy do budoucnosti. Rovněž obsahuje nejnovější indikátory o výkonnosti evropského trhu práce.

  Zpráva uvádí některé oblasti, v nichž byl učiněn pokrok, i oblasti, ve kterých došlo k omezenému nebo nedostatečnému pokroku. Všímá si mezer a slabých stránek a uvádí srovnání mezi zeměmi.

  Související stránky:

  Předchozí společné zprávy

  Více informací o zaměstnanosti v EU

  Stránky komisaře Špidly

   

  Pondělí 25. února: Společná zpráva o sociální ochraně a sociálním začlenění

  Komise předloží zprávu o sociální ochraně a sociálním začlenění, kterou připravila společně s členskými státy. Zpráva se zabývá hlavními otázkami sociální agendy EU a členských států. Letošní zpráva zejména analyzuje dětskou chudobu (na toto téma bude připravena samostatná zpráva), přístup ke zdravotní péči a vývoj dlouhodobé poptávky po péči, delší produktivní život, soukromé penzijní pojištění.

  Související stránky:

  Předchozí společné zprávy

  Stránky o chudobě a sociálním vyloučení

  Stránky o sociální ochraně

  Stránky komisaře Špidly

  Pondělí 25. - úterý 26. února: Regiony jako nositelé hospodářských změn - sdílení excelence

  Druhá výroční konference iniciativy Regiony pro hospodářskou změnu.

  Související stránky:

  IP/07/299
  IP/07/309
  SPEECH/07/380
  SPEECH/07/468

  Stránky Evropské komise:
  http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/excellence/home_en.cfm?nmenu=1
  http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/competitiveness/doc/pdf/foster200703.pdf
  http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/regiostars_en.cfm?nmenu=4

  Stránky komisařky Danuty Hübnerové

   

  Úterý 26. února: Spuštění evropské rozhlasové sítě

  Evropská rozhlasová síť sdružuje 16 mezinárodních, celostátních a regionálních rozhlasových stanic z 13 zemí EU, které reagovaly na výzvu Komise k vytváření a sdílení programů s evropskou tématikou. Konsorcium bude existovat 5 let a během prvního roku bude vysílat v 10 jazycích (čeština mezi nimi není). V dalších letech by měl počet jazyků narůstat a dosáhnout všech 23 úředních jazyků EU.

  Související stránky:

  Stránky komisařky Wallströmové

  Stránky generálního ředitelství pro komunikaci

   

   

  Úterý 26. února: Poškození svalové a kosterní soustavy - výherci evropské ceny a ukončení kampaně "Posviťme si na břemena"

  Související stránky:

  Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

  Zaměstnanost v EU

  Stránky komisaře Špidly

   

  Čtvrtek 28. - pátek 29. února: První zasedání nového evropského univerzitního a podnikatelského fóra

  Ústředním bodem revidované lisabonské strategie jsou znalosti, schopnosti a dovednosti evropských občanů. Strategie usilující o zvýšení zaměstnanosti a zlepšení pracovních podmínek vyzdvihuje důležitost partnerského přístupu, a zejména parterství mezi vysokoškolskými institucemi a podniky je mimořádně důležité.

  Související stránky:

  Sdělení Komise o modernizaci vysokého školství

  Stránky Komise

  Stránky komisaře Figeľa

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky