Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Informační střediska
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

 

Přibližovat Evropskou unii českým občanům je každodenním úkolem týmu Zastoupení Evropské komise v Praze. Evropské záležitosti jsou však v současné době těsně provázány snad se všemi národními tématy, a tak není divu, že naše Zastoupení vyřizuje dotazy z řady oborů lidské činnosti.

Životní prostředí, vzdělávání mládeže, energetická bezpečnost či rovnoprávnost mužů a žen jsou témata, kterým se Evropská komise věnuje na celoevropské úrovni a vytváří pro jejich snazší koordinaci informační a poradenské sítě.

V této rubrice Vám nabízíme souhrnný a stručný přehled informačních a poradenských sítí, které jsou podporovány Evropskou komisí.

Věříme, že Vám bude užitečnou pomůckou při orientaci v evropských záležitostech a uplatníte jej při osobních i pracovních příležitostech.

Přehled sítí

EUROPE DIRECT Regionální informační střediska o EU
KONTAKTNÍ CENTRUM sítě Europe Direct Ústřední informační služba sítě Europe Direct
EVROPSKÁ DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKA Dokumentační střediska sítě Europe Direct
FONDY EU Portál poskytující informace o fondech EU

Vzdělávání a kultura
EURYDICE Informační síť o vzdělávání v Evropě
REFERNET Informační síť o odborném vzdělávání
MLÁDEŽ V AKCI Síť podporující neformální vzdělávání
TTNET Partnerská síť pro vzdělávání učitelů
NAEP Centra pro projekty ve vzdělávání
NARIC Centra pro uznávání vysokoškolských kvalifikací
CULTURE Centra pro podporu kulturních aktivit
MEDIA Centra pro podporu audiovizuálního průmyslu
GSN Síť pracovníků informujících o životním prostředí
NICER Informační centra pro evropský výzkum
ESCA Vědecká síť pro studium evropských studií
EURODESK Informační síť pro mládež

Zaměstnanost a mobilita
EURES Poradenská síť pro pracovní uplatnění
EEN Poradenská síť pro podnikatele
EUROGUIDANCE Poradenská síť pro mobilitu
SKILLSNET Expertní síť pro profesní rozvoj
EURAXESS Centra pro poradenství a pomoc zahraničním výzkumníkům
EUROPASS Poradenská síť pro dokumenty Europass
YOUR EUROPE Portál s radami o pobytu, pohybu, práci a podnikání v EU

Právní pomoc a ochrana
SOLVIT Síť právní ochrany v oblasti vnitřního trhu
ESC Evropská spotřebitelská centra
GENDER EQUALITY Expertní síť pro rovnoprávnost mužů a žen
TRESS Expertní síť pro koordinaci sociálního zabezpečení
AFCOS Síť pro boj proti podvodům a zneužívání prostředků EU
FIN-NET - Finanční arbitr Síť pro mimosoudní vyřizování sporů klientů s finančními institucemi

 

Níže naleznete podrobnosti k jednotlivým sítím:

 EUROPE DIRECT
Regionální informační střediska o EU
http://www.europe-direct.cz

Síť středisek EUROPE DIRECT působí v regionech všech členských států Evropské unie a poskytuje všeobecné informace o evropských záležitostech. V České republice nabízí EUROPE DIRECT své informační a poradenské aktivity v devíti střediscích. EUROPE DIRECT je vhodným informačním rozcestníkem, který lze využít osobní návštěvou střediska, telefonickým dotazem na bezplatném čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 či získáním informací na internetových stránkách. EUROPE DIRECT je hlavní vstupní branou k informacím o EU a nabízí aktuální a přímé spojení s Evropou.

KONTAKTY NA EUROPE DIRECT V ČR:
Národní gesce Zastoupení Evropské komise v ČR
Koordinátor Tereza Sanjuan, M.A.
Pozice komunikační manažer
Adresa Jungmannova 24, 111 21 Praha 1
Telefon +420 224 312 835
E-mail tereza.sanjuan@ec.europa.eu
Telefon (centrála) +420 224 312 835
E-mail (centrála) comm-rep-cz@ec.europa.eu

 Kontaktní centrum sítě EUROPE DIRECT
Ústřední informační služba sítě EUROPE DIRECT
http://europa.eu/europedirect/index_cs.htm

Kontaktní centrum je ústřední informační službou sítě Europe Direct. Poskytuje okamžité odpovědi na dotazy obecné povahy týkající se EU. Na vyžádání také nabízí specializované informace a informace o právech a možnostech občanů EU a o tom, jak je využívat (jak získat povolení k pobytu, jak si nechat uznat kvalifikace v jiné zemi EU, jak si stěžovat na nebezpečný výrobek atd.). Kontaktní centrum má i přístup k adresám nejlepších zdrojů informací či poradenství a kontaktní údaje (na úrovni EU, členských států nebo na místní úrovni). Některé publikace EU jsou navíc nabízeny k doručení zdarma.

KONTAKTNÍ CENTRUM SÍTĚ EUROPE DIRECT V ČR:
Telefon +800 67 89 10 11 (v pracovních dnech od 9:00 do 18:30)
Formulář na dotazy http://europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_cs.htm

 EVROPSKÁ DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKA
Dokumentační střediska informační sítě EUROPE DIRECT
 http://www.europe-direct.cz/nase-sluzby/evropska-dokumentacni-strediska/

Evropská dokumentační střediska patří do informační sítě EUROPE DIRECT. Jejich hlavním posláním je pomáhat vysokým školám rozvíjet a konsolidovat výuku a především výzkum v oblasti evropské integrace, poskytovat informace o EU a její politice studentům i veřejnosti. V ČR existuje sedm EDS. Provozní doba Evropských dokumentačních středisek se kryje s dobou universitních knihoven.

KONTAKTY NA EDS V ČR:
Národní gesce Zastoupení Evropské komise v ČR
Koordinátor Tereza Sanjuan, M.A.
Pozice komunikační manažer
Adresa Jungmannova 24, 111 21 Praha 1
Telefon +420 224 312 835
E-mail tereza.sanjuan@ec.europa.eu
Telefon (centrála) +420 224 312 835
E-mail (centrála) comm-rep-cz@ec.europa.eu

 FONDY EU
Portál poskytující informace o fondech Evropské unie
http://www.strukturalni-fondy.cz

http://www.mapaprojektu.cz/cs/index.shtml

Fondy Evropské unie jsou hlavním nástrojem evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti, která má za úkol zmírnit rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU. V ČR využívání fondů EU spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, které také zřizuje tento portál, jehož účelem je o těchto fondech poskytnout komplexní a spolehlivé informace. Uživatelům je poskytnut přehled o tom, co je to evropská politika soudržnosti, jakým způsobem se z fondů přerozdělují finance prostřednictvím tzv. operačních programů i jak a kde je tuto finanční podporu možné získat.

KONTAKTY NA FONDY EU:
Národní gesce Ministerstvo pro místní rozvoj, Národní orgán pro koordinaci
Koordinátor Bc. Kateřina Doležalová
Adresa Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
Telefon +420 224 861 389
E-mail katerina.dolezalova@mmr.cz

Telefon (centrála) 800 200 200
E-mail (centrála) info@strukturalni-fondy.cz

 EURYDICE
Informační síť o vzdělávání v Evropě
http://www.eurydice.org

Eurydice je evropská informační síť, jejímž cílem je usnadňovat a podporovat evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání. Síť shromažďuje, sleduje, zpracovává a následně šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace a prostřednictvím svých publikací pomáhá zlepšovat chápání vzdělávacích systémů a vzdělávací politiky evropských zemí.  Eurydice nabízí tematické srovnávací studie, publikace z ediční řady Klíčové údaje a další srovnávací údaje a schémata. Mezi hlavní výstupy patří také EURYPEDIA, on-line encyklopedie evropských vzdělávacích systémů. Činnost sítě a práci národních oddělení umístěných v jednotlivých zemích koordinuje a řídí centrální oddělení, které funguje v rámci Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast se sídlem v Bruselu.

KONTAKTY NA EURYDICE V ČR:
Národní gesce Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Koordinátor Mgr. Jana Halamová
Pozice odborný pracovník
Adresa Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
Telefon +420 221 850 618
E-mail jana.halamova@naep.cz
Telefon (centrála) +420 221 850 100
E-mail (centrála) eurydice@naep.cz

 MLÁDEŽ V AKCI
Síť podporující neformální vzdělávání
http://www.mladezvakci.cz

Česká národní agentura Mládež pomáhá mladým lidem a pracovníkům s mládeží v České republice zapojit se do vzdělávacího programu Evropské unie zaměřeného na neformální vzdělávání. ČNA Mládež je součástí sítě 35 obdobných partnerských organizací v 33 evropských státech. Podporuje mezinárodní výměny mládeže, Evropskou dobrovolnou službu, iniciativy mládeže a aktivity zaměřené na rozvoj kvalifikace pracovníků s mládeží. Navíc zavádí nová opatření na rozvoj evropské spolupráce při koordinaci politiky v oblasti mládeže a rozšiřuje možnosti spolupráce s nečlenskými zeměmi EU. Ve většině krajů v ČR jsou také k dispozici regionální konzultanti programu Mládež v akci.

KONTAKTY NA MLÁDEŽ V AKCI V ČR:
Národní gesce Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Koordinátor Ing. Anežka Novotná
Pozice koordinátorka Eurodesku v ČR
Adresa Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
Telefon +420 221 850 901
E-mail anezkan@mladezvakci.cz
Telefon (centrála) +420 221 850 900
E-mail (centrála) info@mladezvakci.cz

 

 

 REFERNET
Informační síť o odborném vzdělávání
http://www.refernet.cz 

REFERNET je strukturovanou sítí, která poskytuje přístup k výměně informací z oblasti odborného vzdělávání a odborné přípravy mezi členskými státy Evropské unie. REFERNET poskytuje aktuální informace o odborném školství, rekvalifi kacích a širších podmínkách pro fungování vzdělávacích systémů v evropských zemích. REFERNET přispívá k rozvoji výzkumu odborného vzdělávání a prostřednictvím výměny informací podporuje transparentnost, synergii a šíření výzkumu mezi členskými státy. RerefNet byla zřízena Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání CEDEFOP a skládá se z národních konsorcií, která jsou tvořena organizacemi a institucemi aktivními v oblasti odborného vzdělávání. Na evropské úrovni spolupracuje REFERNET úzce se síti EURYDICE.

KONTAKTY NA REFERNET V ČR:
Národní gesce Národní vzdělávací fond, o.p.s.
Koordinátor Ing. Věra Czesaná, CSc.
Pozice vedoucí úsek Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání
Adresa Opletalova 25, 110 00 Praha 1
Telefon +420 224 500 540
E-mail czesana@nvf.cz
Telefon (centrála) +420 224 500 511/512
E-mail (centrála) mail@nvf.cz 

 TTNET
Partnerská síť pro vzdělávání učitelů
http://nuv.cz/vzdelavani-v-cr/ttnet

TTnet ČR je partnerskou sítí školitelů, kteří vzdělávají učitele odborných předmětů, praxe a výcviku, instruktory v podnicích a lektory dalšího profesního vzdělávání. Posláním TTnet ČR je podpora rozvoje profesionality školitelů, kteří připravují učitele a lektory pro další pedagogickou nebo andragogickou práci. TTnet ČR je součástí evropské sítě TTnet - Training of Trainers Networks. TTnet ČR nabízí informace o didaktických, metodických a pedagogických materiálech, které jsou využitelné v odborném vzdělávání ve školách a dalším profesním vzdělávání dospělých.

KONTAKTY NA TTNET V ČR:
Národní gesce Národní ústav pro vzdělávání
Koordinátor Ing. Hana Čiháková
Pozice koordinátor partnerství TTnet ČR
Adresa Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
Telefon +420 274 022 317
E-mail mailto:hana.cihakova@nuv.cz
Telefon (centrála) +420 274 022 111
E-mail (centrála) sekretariat@nuv.cz

 NAEP
Centra pro projekty ve vzdělávání
www.naep.cz

Informační a konzultační síť kanceláří Programu celoživotního učení je zaměřena na podporu mezinárodních vzdělávacích projektů a mobilit. Program je rozdělen podle cílových skupin a granty jsou nabízeny pro vzdělávání na školách, odborné vzdělávání a přípravu, vzdělávání na VŠ a celoživotní učení. V rámci tohoto programu je možné získat grant na realizaci vzdělávacího projektu či individuální mobilitu. Program celoživotního učení zřizuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, zřízená MŠMT.

KONTAKTY NA NAEP V ČR:
Národní gesce Dům zahraničních služeb MŠMT, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Koordinátor Ing. Lenka Henebergová
Pozice koordinátorka NAEP
Adresa Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
Telefon +420 221 850 108
E-mail lenka.henebergova@naep.cz
Telefon (centrála) +420 221 850 100
E-mail (centrála) info@naep.cz

 

 NARIC
Centra pro uznávání vysokoškolských kvalifikací
www.naric.cz

NARIC je síť národních informačních center pro uznávání vysokoškolských kvalifi kací členských států EU a EFTA. NARIC ČR poskytuje informace a hodnotí vysokoškolské kvalifi kace pro potřeby uznávacích orgánů akademického i profesního uznávání i jednotlivců. V otázkách uznávání vysokoškolských kvalifi kací spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je poradním orgánem pro vydávání dodatku k diplomu a spolupracuje s centrem EUROPASS. Realizuje semináře pro orgány pověřené uznáváním kvalifi kací a zajišťuje spolupráci a komunikaci s ostatním členy sítě NARIC.

KONTAKTY NA NARIC V ČR:
Národní gesce Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělávání - ENIC/NARIC, součást Centra pro studium vysokého školství
Koordinátor Ing. Štěpánka Skuhrová
Pozice vedoucí ENIC/NARIC
Adresa U Dvou srpů 2, 150 00 Praha 5
Telefon +420 257 011 355
E-mail skuhrova@csvs.cz
Telefon (centrála) +420 257 011 311
E-mail (centrála) naric@csvs.cz

 

 CULTURE
Centra pro podporu kulturních aktivit
www.programculture.cz

Informační a konzultační síť kanceláří programu Culture je zaměřena na podporu mezinárodních kulturních projektů. Podporované kulturní aktivity zahrnují kulturní dědictví, hudbu, divadlo, tanec, vizuální umění, užité umění a design, literaturu a mnohé další kulturní oblasti. Síť Culture podporuje rozvoj kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a institucemi v zemích účastnících se programu, s cílem podpořit vznik evropského občanství. Česká kancelář programu Culture byla zřízena Ministerstvem kultury ČR v Institutu umění – Divadelním ústavě.

KONTAKTY NA CULTURE V ČR:
Národní gesce Institut umění – Divadelní ústav, Česká kancelář programu Culture
Koordinátor PhDr. Eva Žáková
Pozice vedoucí
Adresa Celetná 17, 110 00 Praha 1
Telefon +420 224 809 134
E-mail eva.zakova@institutumeni.cz
Telefon (centrála) +420 224 809 134/119
E-mail (centrála) info@programculture.cz

 

 MEDIA
Centra pro podporu audiovizuálního průmyslu
www.mediadeskcz.eu

Program MEDIA je zaměřen na zvyšování konkurenceschopnosti a oběhu evropských děl na mezinárodním audiovizuálním trhu. MEDIA podporuje producenty, kina, festivaly či distributory evropských filmů. V rámci programu MEDIA jsou pravidelně podporovány i vzdělávací a propagační aktivity. MEDIA se tak snaží posilovat evropskou kulturní a jazykovou rozmanitost a zachovávat kinematografické a audiovizuální dědictví.

KONTAKTY NA MEDIA V ČR:
Národní gesce MEDIA Desk Česká republika
Koordinátor Daniela Staníková
Pozice ředitelka
Adresa Národní tř. 28/60, 110 00 Praha 1
Telefon +420 221 105 209
E-mail info@mediadeskcz.eu
Telefon (centrála) +420 221 105 210
E-mail (centrála) info@mediadeskcz.eu

 

 GREEN SPIDER NETWORK
Síť pracovníků informujících o životním prostředí
http://ec.europa.eu/environment/networks/greenspider

Green Spider Network je neformální skupinou pro výměnu informací a zkušeností v oblasti informování veřejnosti o životním prostředí. Síť tvoří pracovníci z odborů pro styk s veřejností ministerstev životního prostředí zemí Evropské unie, kandidátských zemí a pracovníků Evropské komise. Členové sítě se každoročně setkávají a vzájemně se informují o jednotlivých národních aktivitách a zkušenostech z komunikace s veřejností o enviromentálních tématech. Součástí sítě je sdílení dobrých příkladů z praxe, tvorba databáze informačních kampaní, databáze tzv. „zelených“ novinářů Evropy či pořádání tematických workshopů.

KONTAKTY NA GSN V ČR:
Národní gesce Ministerstvo životního prostředí ČR
Adresa Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Telefon (centrála) +420 267 121 111
E-mail (centrála) info@env.cz

 

 NICER
Informační centra pro evropský výzkum
www.fp7.cz

NICER je síť zaměřená na podporu účasti národních týmů v evropském výzkumu. Síť napomáhá českým výzkumným týmům k úspěšnému zapojení do rámcových programů EU, zejména do probíhajícího 7. rámcového programu. NICER pravidelně pořádá informační dny, workshopy, specializovaná školení a výroční konferenci „České dny pro evropský výzkum“. Síť NICER nabízí zájemcům i konzultační činnost při přípravě projektů, vyhledávání partnerů pro řešitelská konsorcia a zajišťuje telefonickou linku pro dotazy o rámcovém programu. NICER rovněž vydává časopis ECHO o výzkumu, vývoji a inovacích v Evropské unii.

KONTAKTY NA NICER V ČR:
Národní gesce Technologické centrum Akademie věd ČR
Koordinátor Ing. Jana Brabencová
Pozice manažerka
Adresa Ve struhách 27, 160 00 Praha 6
Telefon +420 234 006 165
E-mail brabencova@tc.cz
Telefon (centrála) +420 234 006 100
E-mail (centrála) techno@tc.cz

 

 ECSA
Vědecká síť pro studium evropské integrace
http://caes.upol.cz 

ECSA je mezinárodní vědecká síť, která seskupuje 52 národních asociací profesorů a vědeckých pracovníků věnujících se studiu evropské integrace. ECSA je platformou pro výměnu informací vztahujících se k vzdělávání, výzkumu a propagaci v oblasti evropské integrace. V ČR působí ECSA jako Česká asociace pro evropská studia a zajišťuje komunikaci s ostatními národními asociace po celém světě. ECSA koordinuje mezinárodní výzkumné programy, pravidelně organizuje akademické konference s vydává odborné publikace.

KONTAKTY NA ESCA V ČR:
Národní gesce Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Koordinátor doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.
Pozice vedoucí katedry Evropského práva Právnické fakulty
Adresa tř. 17. listopadu 8, 771 11, Olomouc
Telefon +420 585 637 550/612
E-mail nadezda.siskova@upol.cz
Telefon (centrála) +420 224 095 248
E-mail (centrála) cihelka@vse.cz

 

 EURODESK
Informační síť pro mládež
www.eurodesk.cz

EURODESK je evropská informační síť pro mládež, která poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží informace o práci, studiu, dobrovolnictví a cestování po Evropě. Síť EURODESK tvoří přes 1000 poboček v 33 zemích Evropy. Česká síť je zastoupena 25 pobočkami, které lze nalézt v téměř všech krajích ČR. Služby EURODESK lze využít bezplatně formou telefonického či e-mailového dotazu, získáním informací na www.eurodesk.cz nebo osobní návštěvou pobočky.

KONTAKTY NA EURODESK V ČR:
Národní gesce Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Koordinátor Martina Jánská
Pozice koordinátorka Eurodesku v ČR
Adresa Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
Telefon +420 221 850 901
E-mail martinaj@mladezvakci.cz
Telefon (centrála) +420 221 850 901
E-mail (centrála) info@eurodesk.cz

 

 EEN
Poradenská síť pro podnikatele
www.enterprise-europe-network.cz

EEN zajišťuje integrované služby pro podporu podnikání a inovací především pro malé a střední podniky. EEN poskytuje služby a informace v jednom místě co nejblíže podnikateli za využití konceptu „no wrong door“. EEN navazuje na činnost sítí Euro Info Center a Innovation Relay Center a sdružuje v ČR desítku významných partnerů. Služby EEN zahrnují poradenství a informace v oblastech jednotného evropského trhu, evropské legislativy, podnikání v EU, programech EU, inovací či transferu technologií. EEN pomáhá pomoc při vyhledávání obchodních a výrobních partnerů a nabízí rozsáhlou databázi obchodních nabídek a poptávek.

KONTAKTY NA EEN V ČR:
Národní gesce Technologické centrum Akademie věd ČR
Koordinátor Ing. Dana Váchová
Pozice vedoucí odborné skupiny
Telefon +420 234 006 146
E-mail vachova@tc.cz
Telefon (centrála) +420 234 006 156
E-mail (centrála) info.een@tc.cz

 EUROGUIDANCE
Síť pro podporu poradenství a mobilit
www.euroguidance.cz

Euroguidance je programem Evropské komise, který je zaměřen na podporu odborné poradenské veřejnosti a na podporu mobilit. Program spravuje celoevropská síť center Euroguidance, která poskytují vzdělávací, školicí a jiné služby poradenským pracovníkům a vyvíjejí další aktivity zaměřené na podporu a rozvoj poradenství. Euroguidance centrum v České republice organizuje pro poradce a poradkyně mimo jiné odborné konference, semináře či studijní setkání v rámci České republiky i v zahraničí a umožňuje výměnu zkušeností a osvědčených postupů s jinými evropskými zeměmi. Euroguidance centrum se také podílí na aktualizaci internetového portálu Ploteus, který je portálem vzdělávacích a pracovních příležitostí v Evropě.

KONTAKTY NA EUROGUIDANCE V ČR:
Národní gesce Dům zahraničních služeb MŠMT, Národní
agentura pro evropské vzdělávací programy
Koordinátorka Mgr. Kateřina Hašková
Pozice konzultantka Euroguidance
Adresa Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1
Telefon +420 221 850 704
E-mail katerina.haskova@naep.cz
Telefon (centrála) +420 221 850 100
E-mail (centrála) euroguidance@naep.cz

 

 EURES
Poradenská síť pro pracovní uplatnění
www.eures.cz

EURES je informační systém podporující volný pohyb pracovních sil po Evropě. Systém disponuje databází volných pracovních míst a aktuálními informacemi o životních a pracovních podmínkách ve státech EU/EHP a Švýcarsku. Síť EURES tvoří v Evropě cca 700 EURES poradců, kteří jsou na české úrovni zastoupeni 15 poradci a desítkami kontaktních osob na úřadech práce ve všech krajích České republiky. Služby EURES mohou využít jak jednotlivci při hledání pracovního místa v zahraničí, tak čeští zaměstnavatelé, kteří mají zájem využít výhod zásady volného pohybu osob a zaměstnat zahraničního pracovníka. Služba EURES je bezplatná.

KONTAKTY NA EURES V ČR:
Národní gesce Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Koordinátor Miroslav Chytil
Adresa Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Telefon +420 221 923 558
E-mail miroslav.chytil@mpsv.cz
Telefon (centrála) +420 221 921 111
E-mail (centrála) posta@mpsv.cz

 

 SKILLSNET
Síť pro předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce
http://www.trainingvillage.gr/etv

SKILLSNET je mezinárodní sítí, která monitoruje vývoj kvalifi kačních a profesních potřeb pro uplatnění na evropském trhu práce. SKILLSNET je tvořena kvalifi kovanými výzkumníky a dalšími odborníky z oblastí zaměstnanosti, trhu práce a vzdělávání a jako volné sdružení je otevřena každému zájemci, pro něhož je činnost sítě přínosná. Síť vytváří platformu pro sdílení informací o potřebách nových znalostí a dovedností pro budoucí uplatnění na trhu práce. Svou činností SKILLSNET napomáhá zvyšování kvality vzdělávacího systému při odborné přípravě žáků a dospělých. V rámci sítě jsou pravidelně pořádány semináře a konference, jejichž výstupy jsou knižně publikovány.

KONTAKTY NA SKILLSNET V ČR:
Koordinátor Alena Zukersteinová
Pozice projektový manažer
Adresa PO Box 22427, GR-55102 Thessaloniki
E-mail alena.zukersteinova@cedefop.europa.eu
Telefon (centrála) (30) 23 10 49 01 11
E-mail (centrála) skillsnet-team@cedefop.europa.eu

 EURAXESS
Centra pro poradenství
a pomoc zahraničním výzkumníkům
www.euraxess.cz

EURAXESS je síť informačních center pro mobilitu vědeckovýzkumných pracovníků. Poskytuje zahraničním pracovníkům pomoc a poradenství v souvislosti s jejich plánovaným pobytem v hostitelské zemi Evropské unie. České centrum pro mobilitu spolu s Regionálními spolupracujícími místy vyhodnocuje pobyty zahraničních výzkumníků, provádí publikační a propagační činnost a spolupracuje s ministerstvy a dalšími institucemi při zajišťování pobytů. Má na starosti provozování a aktualizaci národního portálu pro mobilitu výzkumníků www.euraxess.cz.

KONTAKTY NA EURAXESS V ČR:
Koordinátor Hana Hušková
Adresa Vodičkova 40, 110 00 Praha 1
Telefon +420 221 403 850
E-mail huskova@ssc.cas.cz
Telefon (centrála) +420 221 146 385
E-mail (centrála) euraxes@ssc.cas.cz

 EUROPASS
Poradenská a koordinační centra pro transparentnost kvalifikací
www.europass.cz

Národní centra EUROPASS koordinují aktivity a poskytují poradenství související s Europassem, což je soubor dokumentů zprůhledňujících dosažené vzdělání, kvalifikaci, schopnosti a pracovní zkušenosti jeho držitele. Součástmi Europassu jsou: životopis, jazykový pas, doklad o mobilitě, dodatek k diplomu a dodatek k osvědčení. Europass není novým certifikátem či cestovním pasem, ale přehledným souhrnem informací, které usnadňují profesní a studijní mobilitu občanů v rámci zemí EU. Europass je tak určen všem, kteří se chtějí uplatnit na evropském trhu práce nebo získat kvalifikaci v některé zemi EU. Pořízení Europassu je bezplatné.

KONTAKTY NA EUROPASS V ČR
Národní gesce: Národní centrum Europass ČR
Národní ústav pro vzdělávání
Koordinátor: Mgr. Sylvie Boumová
Adresa: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
Telefon: +420 274 022 349
E-mail: sylvie.boumova@nuv.cz     
Telefon (centrála): +420 274 022 347
E-mail (centrála): europass@nuv.cz

 YOUR EUROPE
Portál s radami o pobytu, pohybu, práci a podnikání v EU
 http://ec.europa.eu/youreurope/

Portál Your Europe poskytuje vícejazyčné informace pro občany i firmy o pobytu, pohybu, práci a podnikání v Evropské unii. Má za cíl zvýšit informovanost občanů o jejich právech a dát jim praktické tipy o možnostech, které se jim v EU nabízí, a to v oblastech cestování, práce, vzdělávání, zdraví, nakupování, podmínek pro rodinu a dalších. Firmy zde naleznou průvodce podnikání v Evropě, který je provede od počátečních kroků nezbytných k založení v EU přes informace o účetnictví, daních, zaměstnání, prodeji zboží až třeba k přehledu o tom, jak odpovědně podnikat s ohledem na životní prostředí a udržitelný rozvoj.

Kontakt: Mgr. Michaela Suchardová, LL.M.

Telefon: 777 980 726

Email: michaela.suchardova@seznam.cz

 

 

 SOLVIT
Síť právní ochrany v oblasti vnitřního trhu
www.europa.eu/solvit

SOLVIT je on-line síť pro řešení problémů, které vznikají v důsledku nesprávného uplatňování právních předpisů v oblasti vnitřního trhu orgány veřejné moci. V každém členském státě EU existují národní SOLVIT centra, která mohou pomoci při vyřizování stížností jak občanů, tak podnikatelů. Tvoří součást státní správy a jsou povinna poskytnout reálné řešení problémů v maximální lhůtě 10 týdnů. Své služby poskytuje SOLVIT bezplatně.

KONTAKTY NA SOLVIT V ČR:
Národní gesce Ministerstvo průmyslu a obchodu
Koordinátor Mgr. Barbora Hanáková
Pozice Vedoucí oddělení pro neharmonizovanou
sféru a SOLVIT
Adresa Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Telefon +420 224 852 470
E-mail hanakova@mpo.cz
Telefon (centrála) +420 224 221 701
E-mail (centrála) solvit@mpo.cz

ESC
Síť evropských spotřebitelských center
www.coi.cz/esc

www.evropskyspotrebitel.cz

Evropské spotřebitelské centrum pro ČR zdarma poskytuje informace o spotřebitelských právech na společném trhu, pomáhá spotřebitelům s řešením jejich přeshraničních spotřebitelských stížností a sporů s využitím partnerských ESC v zahraničí, s využitím systému mimosoudního řešení sporů. Organizuje a účastní se společných projektů sítě ESC k významným celoevropským spotřebitelským problémům. Na základě svých zkušeností poskytuje Evropské komisi podklady, stanoviska a návrhy ke zvýšení účinnosti evropské legislativy v oblasti ochrany spotřebitele.

KONTAKTY NA ESC V ČR:
Národní gesce Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Koordinátor Mgr. Tomáš Večl
Pozice ředitel centra
Adresa Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Telefon +420 296 366 195

E-mail tvecl@coi.cz

Telefon (centrála) +420 296 366 155
E-mail (centrála) esc@coi.cz

  GENDER EQUALITY
Expertní síť pro rovnoprávnost mužů a žen
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/

GENDER EQUALITY je síť právních expertů zabývající se aplikací práva Evropské unie v oblasti rovnosti žen a mužů. Cílem sítě je snížit nerovnosti mezi muži a ženy v běžném životě, pracovních vztazích či nově přijímané legislativě na národní a evropské úrovni. Síť vyvíjí aktivity na podporu vyšší informovanosti v oblasti rovných práv mužů a žena a propaguje téma rovnosti na celoevropské úrovni. Síť expertů je rovněž garantem činnosti Evropského institutu pro rovnost pohlaví, který napomáhá evropským institucím při naplňování cílu genderové politiky.

KONTAKTY NA GENDER EQUALITY V ČR:
Národní gesce Právnická fakulta
Univerzity Karlovy v Praze
Koordinátor JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Pozice odborná asistentka
Adresa Curieových 7, 116 46 Praha 1
Telefon +420 221 005 448
E-mail koldinskak@centrum.cz
Telefon (centrála) +420 221 005 111
E-mail (centrála) koldinsk@prf.cuni.cz

 TRESS
Expertní síť pro koordinaci sociálního zabezpečení
www.tress-network.org

Posláním sítě trESS je organizovat školení a budovat síť expertů zabývající se evropskou koordinací systému sociálního zabezpečení ve 27 členských státech EU. Cílem trESS je zvýšit povědomí a znalostí o nařízeních týkajících se koordinace sociálního zabezpečení a vytvoření silné sítě na národní úrovni. Síť trESS zahrnuje pracovníky veřejné správy a správy sociálního zabezpečení, nevládní organizace, soudce, právníky, jakož i nezávislé experty, kteří přicházejí do styku s problémy implementace sociálního zabezpečení. Síť zkoumá situaci, trendy a perspektivy týkající se sociálního zabezpečení migrujících pracovníku v rámci EU a podává o výsledcích průběžné zprávy.

KONTAKTY NA TRESS V ČR:
Koordinátor JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Pozice odborná asistentka
Adresa PF UK, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Telefon +420 221 005 448
E-mail koldinskak@centrum.cz
Telefon (centrála) +420 221 005 111
E-mail (centrála) koldinsk@prf.cuni.cz

 

 AFCOS
Síť pro boj proti podvodům
www.mfcr.cz

AFCOS (Anti-Fraud Coordination Structure) je koordinovaná struktura kontaktních bodů ve státní správě vytvořená pro spolupráci s Evropským úřadem pro boj proti podvodům OLAF, která kromě jiných činností zajišťuje hlášení nesrovnalostí zjištěných v rámci implementace fondů EU formou pravidelných čtvrtletních zpráv. Pracovníci sítě AFCOS jsou prostřednictvím speciálního informačního systému přímo napojeni na úřad OLAF. Funkci Centrálního kontaktního bodu AFCOS plní v České republice odbor kontroly Ministerstva fi nancí.

KONTAKTY NA AFCOS V ČR:
Národní gesce Ministerstvo fi nancí ČR
Koordinátor Ing. Jan Málek
Adresa Letenská 15, 118 10 Praha 1
Telefon +420 257 044 661
E-mail jan.malek@mfcr.cz
Telefon (centrála) +420 257 041 111
E-mail (centrála) podatelna@mfcr.cz

 

Logo FIN-NET FIN-NET Finanční arbitr
Síť pro mimosoudní vyřizování sporů klientů s finančními institucemi
 www.finarbitr.cz

Posláním finančního arbitra je zajištění rychlé, bezplatného a efektivního vyřizování sporů klientů s finančními institucemi (bankami, pojišťovnami, investičními společnostmi a dalšími) mimosoudní cestou v rámci Evrospké unie a Evropského hospodářského prostoru. Jako takový je českým zástupcem v širší evropské síti pro řešení finančních sporů FIN-NET, založenou Evropskou komisí v roce 2001. Pokud má klient z jedné členské země spor s poskytovatelem finančních služeb jiné členské země, finanční arbitr klientovi poskytne informace o postupech mimosoudního vyrovnání i kontakt na zodpovědného zástupce FIN-NETu v dané zemi.

KONTAKTY NA FINANČNÍHO ARBITRA V ČR:
Koordinátor Mgr. Monika Nedelková
Pozice Finanční arbitr České republiky
Adresa Legerova 69, 110 00 Praha 1
Telefon +420 257 042 094
E-mail arbitr@finarbitr.cz
Facebook http://www.facebook.com/FinArbitr?v=wall

Poslední aktualizace: 23/06/2014  |Začátek stránky