Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Kulaté stoly v Evropském domě
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

Přijďte diskutovat s odborníky!

Záměrem projektu kulatých stolů je nejen přispět ke zvýšení informovanosti o aktuálních komunikačních prioritách, ale i obecná podpora celospolečenské debaty o evropských otázkách, a to skrze sérii minimálně dvanácti debatních setkání.

ARCHIV AKCÍ:

 

Evropský rok občanů

Datum: 8. ledna 2013, od 16.00h do 18.00h  (Upozornění: Změna obvyklého času konání debaty)

Evropská unie si nadcházející rok 2013 zvolila rokem občanů. Dvacet let od zrodu evropského občanství byl učiněn obrovský pokrok, který má dopad na životy několika milionů občanů Unie, kteří se v rámci EU pohybují ať již za prací, cestováním nebo obchodem. V roce 2009, žilo dle odhadů Komise 11,9 milionů evropských občanů v jiném členském státě a mnoho lidí koketovalo s myšlenkou se do jiné země EU odstěhovat za prací. Od stěhování je však odradila řada překážek spojených s výkonem svých práv v zahraničí. Přestože byl učiněn v oblasti volného pohybu velký pokrok, při výkonu svých práv narážejí občané EU na řadu překážek. Mnohdy je to však spojeno s pouhou neznalostí svých práv či nedostatku informací. Ve své zprávě o Občanství za rok 2010 „Odstranit překážky pro výkon práv občanů EU“ identifikovala Komise hlavní překážky, které občanům brání při výkonu svého práva evropského občanství, a stanovila 25 konkrétních akcí pro jejich odstranění. Cílem Evropského roku občanů 2013 je upozornit občany Unie na možnost uplatňovat právo volně se pohybovat a pobývat na území celé Evropské unie a také zvýšit informovanost občanů o tom, jak se mohou svých práv dožadovat. V neposlední řadě si Evropský rok klade za cíl stimulovat aktivní účast občanů na tvorbě politik Unie a podněcovat diskusi o dopadu a potenciálu práva na volný pohyb, zejména pokud jde o soudržnost a vzájemné chápání mezi lidmi.

Jaké jsou přetrvávající překážky volného pohybu při výkonu zaměstnání v jiné členské zemi EU? Jak a kde lze získat informace pro výkon povolání v rámci EU či při vycestování do jiné členské země EU?

Diskusi zahájil Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice.

 • Miroslav Fuchs, ředitel odboru Evropské unie a mezinárodní spolupráce, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Jan Havlík, ředitel odboru Evropských záležitostí a vnitřního trhu, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Tereza Kunertová, Úřad vlády ČR
 • Michaela Suchardová, poradenská síť Evropské komise Vaše Evropa  
 • Vít Samek, vedoucí právního a sociálně-ekonomického oddělení ČMKOS

Moderace: Tomáš Hartman, zástupce ředitelky CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.

Pozvánka pdf - 224 KB [224 KB]

Tisková zpráva pdf - 346 KB [346 KB]

 

Kvalita terciárního vzdělávání

Datum: 18. prosince 2012, od 16.00h do 18.00h  (Upozornění: Změna obvyklého času konání debaty)

Jak reflektuje navrhovaná reforma terciárního vzdělávání doporučení Rady z června tohoto roku? Jak efektivně docílit zvýšení kvality terciárního vzdělávání v ČR na veřejných a soukromých školách navzdory požadavku na kvantitu? Jak efektivně nastavit financování vzdělávání?

V diskuzi vystoupili:

 • Christele Duvieusart, expertka zodpovědná za analýzy národních systému vzdělávání v ČR a SR, GŘ pro vzdělávání, Evropská komise (tlumočení zajištěno);
 • Karolína Gondková, ředitelka odboru VŠ, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy;
 • Karel Havlíček, děkan Fakulty ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní a předseda AMSP CR; 
 • Pavel Hnát, proděkan Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze;
 • Daniel Münich, vyučující v akademickém programu CERGE-EI, aktivní člen České společnosti ekonomické. 

Moderace: Alena Vlačihová, ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.

Partnerem akce je Vysoká škola finanční a správní. Mediálními partnery jsou server EurActiv.cz a časopis Prague Leaders Magazine.

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 17. prosince 2012 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

Pozvánka pdf - 212 KB [212 KB]

Bilance Schengenského prostoru pět let po velkém rozšíření

Datum: 13. listopadu 2012, od 17.00h do 19.00h 

Od velkého rozšíření Schengenského prostoru v roce 2007, kdy do něj vstoupila i Česká republika, uplynulo již 5 let. Během této doby proběhlo několik diskuzí nad fungováním prostoru společných hranic. Dánsko krátkodobě obnovilo hraniční kontroly s Německem a Švédskem v roce 2011. Čeští řidiči cestující do Německa zažívají v příhraničí pravidelné policejní kontroly, na něž upozorňovali i čeští europoslanci v Evropském parlamentu. Ministři vnitra členských zemí se v roce 2012 v Lucemburku shodli na rozšíření podmínek, za nichž lze obnovit kontroly na hranicích.

Cílem panelové debaty bylo hledat odpovědi na následující otázky: Jaké jsou další perspektivy Schengenu? V jakých oblastech přináší více výhod a kde se otevřené hranice jeví jako problematické? Přinesl vstup ČR do Schengenu kvalitativní posun v rámci sítě EURES zajišťující přeshraniční zaměstnanost v příhraničních oblastech? 

Diskuzi zahájil Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice.

V rámci debaty vystoupili níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů.

 • Mgr. Jiří Čelikovský, odbor azylové a imigrační politiky Ministerstva vnitra 
 • Andrea Vega,  EURES poradce, Úřad práce, Praha, prezentace pdf - 518 KB [518 KB]
 • Mgr. Pavel Čižinský, právník, Multikulturní centrum Praha
 • Mgr. Martin Hrabálek, Senát Parlamentu ČR, prezentace pdf - 157 KB [157 KB]

Moderace: Tomáš Hartman, zástupce ředitelky CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU. Partnerem akce je Asociace pro mezinárodní otázky. 

Pozvánka pdf - 578 KB [578 KB]

Tisková zpráva pdf - 332 KB [332 KB]

Bios pdf - 250 KB [250 KB]

Reader pdf - 233 KB [233 KB]

 

Obchodní dohody EU: Jižní Korea a Japonsko

Datum: 30. října 2012, od 17.00h do 19.00h 

Očekává se, že do roku 2015 bude 90 % budoucího hospodářského růstu generováno mimo evropský trh. Orientace na Asii – ekonomicky rychle rostoucí kontinent, může pro Evropskou unii znamenat obchodní příležitosti, potenciál pro zahraniční investice, hospodářský růst a tvorbu pracovních míst. Evropská unie uzavřela v roce 2011 dohodu o Zóně volného obchodu s Jižní Koreou s cílem uvolnit obchod se zbožím, službami, investicemi a duševním vlastnictvím, a zároveň harmonizovat regulatorní předpisy v oblasti veřejných zakázek a cel. Rok po implementaci této dohody se zdá být vhodným okamžikem pro zhodnocení, do jaké míry dohoda skutečně přispěla k naplnění stanovených cílů. V červenci letošního roku požádala Evropská komise členské státy EU o mandát k oficiálnímu zahájení jednání o Zóně volného obchodu s třetí největší ekonomikou světa - Japonskem. Přestože Japonsko přistoupilo na podmínky EU spočívající převážně v odstranění netarifních bariér, existují vážné obavy, že řada z nich nebude ze strany Japonska odstraněna. Evropský automobilový průmysl se rovněž obává, že je dohoda s Japonskem nevyrovnaná a může tak v konečném důsledku znamenat destruující dopad na toto odvětví v situaci, kdy se evropská ekonomika nachází v recesi.  

Diskusi zahájil Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice.

Na tematickém panelu vystoupili následující řečníci:

 • Antonio Parenti, Koordinátor týmu pro udržitelný rozvoj, administrativní, rozpočtové a personální záležitosti – oblast Dálný východ,Generální ředitelství Evropské komise pro obchod;
 • Anna Teličková, ředitelka Odboru mnohostranné a společné obchodní politiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR;
 • Dagmar Kuchtová, ředitelka sekce mezinárodních vztahů, Svaz průmyslu a dopravy ČR;
 • Ladislav Novák, ředitel Svazu chemického průmyslu ČR
 • Lukáš Folbrecht, oddělení vnějších vztahů, ŠKODA AUTO a.s.

Moderace: Alena Vlačihová, ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.

Tisková zpráva pdf - 360 KB [360 KB]

Pozvánka pdf - 480 KB [480 KB]

Představení řečníků msw12 - 2 MB [2 MB]

Představení problematiky pdf - 379 KB [379 KB]

 

Oslavy jednotného trhu: patent EU

Datum: 4. října 2012, od 17.00h do 19.00h  

V současné době je při zapsání patentu nutné vyřídit veškeré náležitosti v každém členském státě, ve kterém chce majitel svůj patent uplatnit, což s sebou nese značné finanční náklady. Například cena zapsání patentu ve 13 členských zemích se nyní odhaduje na 20 000 EUR, z čehož přibližně 80 procent jsou výdaje za překlady. Proto Evropská komise předložila návrh Jednotného evropského patentu. Téměř po třiceti letech byl v jeho vyjednávání letos v červnu proveden velký pokrok. Nyní se čeká na vyjádření Evropského parlamentu. Nová úprava by měl přinést výhody především pro malé a střední podniky, protože výrazně snižuje náklady na zapsání patentů v EU a podpoří tak jejich podnikatelskou činnost. Kromě toho, že bude nová žádost výrazně levnější, bude také administrativně méně zatěžující. Po vystavení bude patent automaticky platit ve 25 členských státech (Španělsko a Itálie tuto iniciativu z jazykových důvodů nepodporují). Kromě toho bude možné patent podat v jakémkoliv oficiálním jazyce EU, přičemž překlad do jednoho z pracovních jazyků bude žadateli proplacen. Návrh také obsahuje vytvoření Jednotného patentového soudu, který by měl řešit veškeré spory týkající se porušení patentů.

Pomůže jednotný evropský patent zvýšit konkurenceschopnost evropských podniků? Přispěje k větší ochraně práv duševního vlastnictví firem v EU? Měla by pravomoc rozhodovat o patentových sporech zůstat na Evropském soudním dvoře, nebo na Jednotném patentovém soudě?

Diskuzi zahájil Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice.

V panelové diskusi vystoupili níže uvedení řečníci:

 • Eva Schneiderová, ředitelka patentového odboru z Úřadu průmyslového vlastnictví,
 • František Kania, evropský patentový a známkový zástupce a předseda Komory patentových zástupců ČR
 • Karel Čermák, advokát v advokátní a patentové kanceláři, prezident České národní skupiny Mezinárodního sdružení pro ochranu duševního vlastnictví (AIPPI)
 • Antonín Borovka, odborník na ochranu duševního vlastnictví,LINET spol. s.r.o

Pozvánka pdf - 482 KB [482 KB]

Směrnice o energetické účinnosti

Datum: 13. září 2012, od 16.00h do 18.00h (Upozornění: Změna obvyklého času konání debaty)

Evropský parlament bude na základě dosaženého kompromisu s Radou schvalovat 11. září směrnici o energetické účinnosti. Europoslanci se na jejím znění dohodli s členskými státy v polovině června. Schválení této legislativy považují Dánové jako realizaci jedné ze svých klíčových priorit předsednictví, ale přesto je konečný text směrnice oproti tomu původnímu pohledu Komise mírnější, co se týče stanovených cílů. To může podle některých odborníků znamenat snížení původně plánovaných úspor energie pouze o několik málo procent. I přesto však zástupci evropských institucí věří, že směrnice dokáže kromě snížení emisí a energetických úspor nastartovat ekonomický růst. Podnikatelé se naopak domnívají, že je nová úprava zatíží a přinese řadu povinností, které bude těžké splnit.

Jaké povinnosti stanovuje směrnice? Bude směrnice znamenat dodatečné investice do environmentálních technologií a ekoinovací?  Podaří se směrnici podpořit ekonomický růst jak v ČR, tak i na úrovni EU? Nebo směrnice naopak zabrzdí konkurenceschopnost české a evropské ekonomiky?

V diskuzi vystoupili:

 • Pavel Jirásek, vedoucí oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Josef Zbořil, expert na energetiku Svazu průmyslu a dopravy ČR a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
 • Vladimír Budínský, ředitel strategie a komunikace a člen představenstva, Severočeské doly a.s.
 • Martin Sedlák, výkonný ředitel sdružení Aliance pro energetickou soběstačnost, o.s.

Moderace: Alena Vlačihová, ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.

Pozvánka pdf - 203 KB [203 KB]

Podkladové materiály pdf - 226 KB [226 KB]

Profily řečníků msw12 - 501 KB [501 KB]

Z médií: Energetická účinnost  (Euractiv.cz)

Partnerem akce je Vysoká škola finanční a správní. Mediálními partnery jsou server EurActiv.cz a časopis Prague Leaders Magazine.

Evropský semestr: Doporučení pro ČR

Datum: 26. června 2012, od 17.00h do 19.00h 

Na konci června 2012 Evropská rada potvrdí doporučení jednotlivým členským států v oblasti hospodářské politiky. Východiskem pro jednání Rady jsou návrhy, které na konci května vydala Evropská komise.  Komise doporučuje České republice pokračovat v konsolidaci veřejných financí a podpoře ekonomického růstu, zavést další změny v důchodovém systému, zlepšit fungování trhu práce a opatření na podporu zaměstnanosti  a zkvalitnit fungování veřejné správy a vzdělávacího systému.

Všechny členské státy EU se zavázaly splnit ambiciózní cíle Strategie Evropa 2020 a dodržovat posílená pravidla Paktu stability a růstu. V současném turbulentním prostředí je zapotřebí nejen koordinace na národní, ale i na unijní úrovni, k čemuž by měl napomoci tzv. Evropský semestr, jenž sleduje koordinaci hospodářských a fiskálních politik.  Národní programy reforem a konvergenční programy definují opatření, které členské státy hodlají podniknout ke splnění stanovených cílů. Červnová doporučení Rady budou reakcí na tyto programy předložené členskými státy.

Diskuse měla přispět k zodpovězení následujících otázek: „Lze doporučení Komise, resp. Rady adresovaná ČR považovat za ta, která mají potenciál výrazně přispět k realizaci národních cílů Strategie Evropa 2020? Existují opatření, která v doporučeních chybí? Je ČR schopna za současných ekonomických a rozpočtových podmínek tato doporučení a cíle vůbec splnit?“

Diskusi zahájil Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice, po němž svá vystoupení přednesli níže uvedení řečníci:

 • Jan Král, ředitel odboru koordinace evropských politik, Úřad vlády ČR
 • Elena Reitano, vedoucí oddělení pro ČR, SR a NL; GŘ pro hospodářské a finanční záležitosti, Evropská komise

Následně o tématu diskutovali představitelé politické reprezentace:

 • Jan Bauer, předseda Výboru pro Evropské záležitosti Parlamentu ČR
 • Milan Urban, předseda Hospodářského výboru PSP ČR

a renomovaní ekonomové:

 • Luděk Niedermayer, hlavní ekonom společnosti Deloitte
 • Tomáš Sedláček, hlavní makroekonom hospodářských strategií ČSOB a člen NERV
 • Zuzana Šmídová, ekonomka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

Prostřednictvím videozprávy  krátce promluvil také místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák.

Moderoval Michal Půr, Česká tisková kancelář.

Partnerem akce Vysoká škola finanční a správní. Mediálními partnery je server EurActiv.cz a časopis Prague Leaders Magazine.

Pozvánka pdf - 154 KB [154 KB]

Strukturální fondy: Priority pro budoucí Evropský sociální fond v ČR

Datum: 3. dubna 2012,  od 17:00 - 18:30

Dne 6. října 2011 předložila Evropská komise balíček legislativních návrhů k podobě politiky soudržnosti pro období 2014-2020. Balíček obsahuje mimo jiné nařízení o Evropském sociálním fondu (ESF), ve kterém Komise navrhuje zacílení ESF na podporu zaměstnanosti a mobility pracovní síly, investic do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení, podporu sociálního začleňování a boj s chudobou a posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy. Nový ESF vychází ze stěžejních iniciativ Evropské unie „Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa“, jejímž cílem je snížit strukturální nezaměstnanost, zlepšit samoregulační funkci pracovního trhu a zajistit zlepšování pracovních podmínek a iniciativy „Mládež v Pohybu“, která reaguje na vysokou nezaměstnanost mladých Evropě.

Do jakých oblastí bude Česká republika směřovat budoucí prostředky disponibilní v rámci ESF? Jakými kroky Česká republika podpoří učňovské školství v návaznosti na 32% cíl pro terciární vzdělávání (hlavní cíl EU je 40 %)? Jakým způsobem se bude snažit využít prostředky ESF pro zvýšení flexibility a jistoty na trhu práce?

 V rámci debaty vystoupili níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů.

          Oldřich Vlasák, místopředseda Evropského parlamentu a člen Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu (video zpráva);

 •         Vladimír Šiška, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí;
 •         Zástupce Asociace krajů ČR;
 •         Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování;
 •         Soňa Van Deleenová, generální ředitelka Svazu českých a moravských výrobních družstev;

Moderuje Alena Vlačihová, ředitelka CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU. Partnerem akce je Vysoká škola finanční a správní. Mediálními partnery jsou server EurActiv.cz a časopis Prague Leaders Magazine.

Pozvánka pdf - 412 KB [412 KB]

Tisková zpráva pdf - 356 KB [356 KB]

Podkladové dokumenty k dané tématice pdf - 392 KB [392 KB]

Kdo s koho? Střet generací na pracovním trhu

Datum: 7. března 2012,  od 14:00 - 15:30

Zatímco na začátku 20. století byla průměrná délka života sotva 50 let, dnes se očekává, že až polovina dětí narozených po roce 2000 se může dožít 100 let. Masivní dlouhověkost, fenomén stejně moderní jako technologie, které jejímu šíření velkou měrou napomáhají, před nás staví nové otázky a potenciální problémy. Svět, kde člověk po dokončení školy zaujal pozici v oboru a postupně před odchodem do zaslouženého důchodu budoval kariéru, je pomalu ale jistě minulostí. Podle nových odhadů budou lidé nastupující generace zastávat během produktivního věku v průměru 14,2 různých pozic (a to často ve velmi odlišných oborech). Volatilita a nejistota globalizovaného světa se vedle produktivní části života nevyhnutelně dotýkají i způsobu, jakým prožíváme stáří. Rychle se prodlužující délka života díky stále lepší zdravotní péči vede v kombinaci s nižší porodností k nepříznivému demografickému trendu. Stárnoucí populace znamená extrémní zátěž pro veřejné rozpočty.

Stále větší počet lidí nad 50 let si připadá jako neperspektivní kohorta, o kterou není zájem na pracovním trhu. Věková diskriminace na pracovním trhu se kvůli stále pokračujícímu hospodářskému útlumu stala nejdiskutovanějším aspektem tzv. ageismu. Ten však v sobě skýtá paradox: podobně ostrakizovaní se cítí být i mladí lidé po dokončení školy, i ti jsou mnohde nejčastějšími adepty pro dávky v nezaměstnanosti.

V rámci debaty vystoupí níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů.

 • Jan Dobeš, náměstek ministra práce a sociálních věcí pro sociální začleňování a rovné příležitosti;
 • Richard Falbr, člen Výboru pro zaměstnanost a sociální otázky Evropského parlamentu;
 • Lucie Vidovičová, Masarykova Univerzita Brno, autorka knihy Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti;
 • Petr Skondrojanis, manažer rozvoje alternativních forem práce v společnosti LMC.

Moderuje Alena Vlačihová, zástupce ředitele CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU. Partnerem akce je Vysoká škola finanční a správní a Asociace pro mezinárodní otázky. Mediálními partnery je server EurActiv.cz a časopis Prague Leaders Magazine.

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 6. března zde nebo emailem na prague@cebre.cz .

Tisková zpráva

Pozvánka

Soudní dvůr Evropské unie a Česká republika

Datum: 20. února 2012,  od 17:00 - 19:00

Na půdě Zastoupení Evropské komise v České republice proběhla dne 20. února 2012 přednáška s diskusí na téma "Soudní dvůr Evropské unie a Česká republika".

Kromě základních informací o fungování Soudního dvora EU a vzájemných vztazích ČR s touto soudní institucí,  byly podrobněji rozebrány i některé konkrétní příklady rozsudků z praxe, zejména z oblasti životního prostředí.

V rámci debaty vystoupili níže uvedení řečníci:

 • JUDr. Martin Smolek, vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Soudním dvorem EU v Lucemburku, prezentace ppt8 - 982 KB [982 KB]
 • JUDr. Libor Dvořák, ředitel legislativního odboru, Ministerstvo životního prostředí, prezentace ppt8 - 379 KB [379 KB]

Moderátor: Ing. Petr Kubernát, ředitel PEKOS s.r.o.

Pozvánka pdf - 2 MB [2 MB]

Tisková zpráva msw8 - 62 KB [62 KB]

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu

Datum: 14. února 2012,  od 17:00 - 18:30

Větší konkurence soutěžitelů na Jednotném trhu přináší zákazníkům širší nabídku produktů a služeb a také nižší ceny. Mají-li mít spotřebitelé důvěru v přeshraniční transakce, musejí vědět, že nakupovat v jiných zemích EU je bezpečné. Je tedy nezbytné, aby existovaly účinné prostředky, díky kterým se spotřebitelé mohou domoci svých práv. Podobné platí i pro obchodníky, pouze z pohledu druhé smluvní strany, tedy prodávajícího či poskytovatele služeb. Dne 29. listopadu 2011 schválila Evropská komise návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o alternativním řešení sporů (Alternative Dispute Resolution - ADR) a návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o online řešení spotřebitelských sporů (Online Dispute Resolution - ODR). Alternativním je řešení proto, že jde o jinou možnost urovnání sporu, než je cesta soudní. Takové řešení má celou řadu výhod – je rychlejší, levnější, strany neodcházejí jako nepřátelé, ale jako dva subjekty, které svůj spor vyřešily smírně. Existuje řada mechanismů alternativního (mimosoudního) řešení sporů; nejznámějšími jsou mediace a arbitráž. Mechanismy mimosoudního řešení sporů se liší svou povahou, využíváním napříč sektory i napříč územím členských zemí EU. V ČR již do určité míry mechanismy ADR také působí, ale ani u nás nelze mluvit o komplexní úpravě. Při diskusích o návrhu směrnice o ADR a návrhu nařízení o ODR nyní vyvstává řada otázek: Jak nejlépe sjednotit právní úpravu oblasti ADR napříč EU? Jakým nejvhodnějším způsobem začlenit ODR do systému řešení sporů? Měla by být účast členských států na ADR povinná či dobrovolná?

V rámci debaty vystoupili níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů.

 • Zuzana Roithová, členka Evropského parlamentu, videoprezentace;
 • Ivana Kocová, ředitelka odboru technické harmonizace a spotřebitelské legislativy, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, prezentace ;
 • Věra Knoblochová, Stálé zastoupení ČR při EU, atašé pro ochranu spotřebitele, průmyslovou politiku, malé a střední podnikání, cestovní ruch a inovace, prezentace ;
 • Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů, o. s.;
 • Marie Moravcová, tajemnice Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, prezentace ;
 • Tomáš Večl, ředitel Evropského spotřebitelského centra ČR, prezentace .

Moderace: Alena Vlačihová, zástupce ředitele CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU.

Tisková zpráva pdf - 462 KB [462 KB]

Podkladové dokumenty k dané tematice

Pozvánka pdf - 357 KB [357 KB]

Kam směřuje společenská odpovědnost firem

Datum: 30. ledna 2012,  od 14:00 - 16:00

Evropská komise publikovala koncem roku 2011 po dlouhém očekávání „balíček k CSR“, který obsahuje sdělení k  obnovené strategii EU pro společenskou odpovědnost podniků na léta 2011 - 2014 a sdělení o iniciativách podniků operujících v sociální ekonomice, které přináší návrhy konkrétních iniciativ pro evropské instituce, členské státy i samotné firmy. Do dnešního dne bohužel přijalo národní strategie v oblasti CSR jen 15 z 27 členských států. Je tedy správný čas pro strategičtější a lépe koordinovaný přístup k CSR? Koncept CSR by měl být dobrovolný a měl by podporovat flexibilitu firem co do individuálního a strategického přístupu k CSR. Co plánu Komise říkají české firmy a jejich asociace? A jak se k nim staví neziskový sektor? Podařilo se evropské strategii pojmenovat hlavní výzvy v oblasti CS?

V rámci debaty vystoupili níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů.  Úvodní slovo pronesl Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR.  

 • Richard Falbr, poslanec Evropského parlamentu, člen Výboru pro zaměstnanost a sociální věci;  
 • Petr Jonák, ředitel pro vnější vztahy AWT Group;
 • Jaroslav Prachař, výkonný ředitel občanského sdružení Korektní podnikání;
 • Ivo Jupa, zakladatel CSR Consult;
 • Pavlína Kalousová, manažerka, Byznys pro společnost - Fórum odpovědných firem. 

Moderace: Michal Kadera, ředitel CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU. Partnery akce jsou Vysoká škola finanční a správní s Korektní podnikání, o.s. Mediálními partnery je server EurActiv.cz a časopis Prague Leaders Magazine.

Pozvánka pdf - 345 KB [345 KB]

Jak budou vypadat strukturální fondy po roce 2013?

Datum: 6. prosince 2011,  od 10:00 - 12:00

Evropská komise publikovala v říjnu 2011 „kohezní balíček“ pro období po roce 2014. Cílem kohezní politiky je podpořit růst a vytváření pracovních míst v celé Evropě, zejména pak v nejméně rozvinutých regionech. V dalším období má kohezní politika EU za cíl především reagovat na dopady hospodářské krize a investovat do priorit vytyčených v rámci strategie „Evropa 2020“. Evropský sociální fond bude doplněn Fondem pro přizpůsobení se globalizaci a novým programem pro sociální změnu a inovaci, aby obyvatelům EU pomohl lépe se vyrovnávat s novými výzvami při hledání uplatnění na trhu práce. Evropský fond pro obnovu a rekonstrukci (ERDF) se bude zaměřovat na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje, inovace a podporu konkurenceschopnosti MSP. Návrh představuje řadu novinek, jako jsou transformující se regiony (mezi 75% a 90% průměrného HDP EU), makroekonomickou podmíněnost, partnerské smlouvy mezi EU a členským státem, apod.

Reflektuje návrh Komise největší výzvy, kterým EU čelí? Podaří se zajistit, aby investice opravdu mířily do růstu a tvorby pracovních míst? Jaký bude dopad re-alokace infrastrukturního fondu v neprospěch nových členských států? Jaká budou pravidla Komise pro přerušení čerpání dotací pro členské státy z důvodu nevyrovnaného státního rozpočtu? Na jaké prioritní oblasti se v novém období zaměří ČR? ČR má již v současné době problémy s efektivním čerpáním dotací z evropských fondů a nový balíček zahrnuje další zpřísnění podmínek pro čerpání fondů. Jaká budou zavedena opatření? Jaký bude dopad re-alokace infrastrukturního fondu v neprospěch nových členských států? Jak je ČR připravena na období po roce 2020? Budou nové operační programy a realizované projekty udržitelné?

V rámci debaty vystoupí níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů.  Úvodní slovo pronese Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Následovat bude debata s účastníky.

 • Daniel Braun, I. náměstek ministra pro místní rozvoj ČR;
 • Video vzkaz od zástupce Výboru pro regionální rozvoj (REGI) Evropského parlamentu;
 • Michael Ralph, poradce pro tematickou spolupráci, GŘ pro regionální rozvoj, Evropská komise;
 • Jan Rafaj, viceprezident Svaz průmyslu a dopravy ČR;
 • Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod;
 • Jaroslav Šulc, poradce Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS)

Moderátor:  Michal Kadera, ředitel CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 2. prosince 2011 na adrese prague@cebre.cz.

Tisková zpráva msw8 - 351 KB [351 KB]

Pozvánka pdf - 354 KB [354 KB]

Plán společné evropské infrastruktury

Datum: 21. listopadu 2011,  od 09:00 - 10:30

V březnu 2011 zveřejnila Evropská komise Bílou knihu pro dopravu, komplexní strategii na vytvoření prostoru jednotné dopravy, která mimo jiné navrhuje snížení emisí z dopravy do roku 2050 o 60 %. Dne 19. října 2011 publikovala Komise návrh nařízení na vytvoření tzv. nástroje pro propojení Evropy (anglicky „Connecting Europe Facility“) a návrh na vytvoření transevropské dopravní sítě (TEN-T), které budou hlavním nástrojem dopravní politiky. Prostřednictvím „nástroje pro propojení Evropy“, obdoby jakéhosi infrastrukturního fondu, bude investováno 50 miliard EUR do zlepšení evropských dopravních, energetických a digitálních sítí. Hlavní podíl z této částky, celkem 31,7 miliardy EUR, bude použit na financování modernizace evropské dopravní infrastruktury, vybudování chybějících článků a odstranění problematických míst. Nařízení s cílem propojení Evropy realizuje závazky, které Komise stanovila v návrhu víceletého finančního rámce na období 2014 až 2020. Pro Českou republiku je důležité, jaký vliv bude mít nástroj pro propojení Evropy na re-alokaci prostředků z rozpočtu EU 2014-2020, respektive aby se tak nestalo na úkor nových členských států a peníze určené na kohezní politiku neskončily v infrastrukturních projektech starých členských států. Jak budou prostředky tohoto fondu přidělovány? Jaký bude další postup České republiky při projednávání návrhu Infrastrukturního fondu? Nejedná se jen o snahu Komise získat kontrolu nad částí alokace určené členským státům? Jaký bude vliv nástroje pro propojení Evropy na dopravní, komunikační a energetické sítě v České republice?

V rámci debaty vystoupili níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů.  Úvodní slovo pronesl Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR.

 • Jaromír Kohlíček, člen Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu;
 • Luděk Sosna, ředitel Odboru strategie, Ministerstvo dopravy ČR;
 • Jan Sochorek, attaché odpovědný za telekomunikaci, Stálé zastoupení ČR při EU;
 • Petr Kašík, výkonný ředitel Svazu dopravy České republiky;
 • Tomáš Veselý, vedoucí odboru Zahraniční spolupráce ČEPS, a.s.

Moderátor:  Alena Vlačihová, zástupkyně ředitele CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

Pozvánka

Představení problematiky pdf - 207 KB [207 KB]

Představení řečníků pdf - 214 KB [214 KB]

 

Malé a střední podniky a administrativní zátěž 

Datum: 7. listopadu 2011,  od 10:00 - 12:00

Evropská unie si v rámci Akčního programu na snižování administrativní zátěže stanovila cíl snížit do roku 2012 administrativní zátěž o 25%. Je tedy správný čas posoudit, nakolik jsme ve společné snaze uspěli. Stejně tak je správný čas zamyslet se, jakým směrem se ubírat po roce 2012 – stanovit další kvantitativní cíle nebo se zaměřit na kvalitativní nástroje jako je tzv. „fitness-checks“? Skupina na vysoké úrovni předsedaná bývalým bavorským premiérem Edmundem Stoiberem předloží koncem roku zprávu s vybranými úspěšnými případy z členských států. Small Business Act vyzval členské státy k vytvoření zvláštních „SME test“ posuzujících dopad legislativy na malé a střední podniky. Jak jej ale správně implementovat v ČR? S tím souvisí i otázka implementace evropské legislativy do národních právních řádů bez zbytečné administrativy a posuzování dopadů předkládané legislativy (RIA) v legislativním procesu. Pomůže podnikatelům zavedení společných dat účinnosti legislativy? Co je potřeba učinit, aby ČR nebyla uváděna jako členská země EU s jedním z největších implementačních deficitů v Evropě?

V rámci debaty vystoupili níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů.  Úvodní slovo pronesl Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR.

 • Petr Mlsna, náměstek místopředsedkyně vlády a ředitel sekce Legislativní rady vlády;
 • Bedřich Danda, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR;
 • prof. Michal Mejstřík, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) a předseda ICC ČR;
 • Tereza Šamanová, ředitelka odboru legislativy, informací a poradenství Hospodářské komory České republiky.  

Moderátor:  Michal Kadera, ředitel CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

Pozvánka pdf - 344 KB [344 KB]

Tisková zpráva msw8 - 349 KB [349 KB]

Nová finanční perspektiva EU 2014-2020 

Datum: 20. září 2011,  od 17:00 - 18:30

Evropská Komise předložila 29. června návrh víceletého finančního rámce 2014-2020 s celkovými závazky 1,025 miliard euro, tj. 1,05% HND EU (Podíl státních rozpočtů na HDP zpravidla činí 44%). Oproti období 2007–2013 dochází k navýšení rozpočtu o 4,8%, což převyšuje průměrnou inflaci za posledních deset let ve výši 2%. Největší výdaje směřují na podporu růstu (konkurenceschopnost, inovace a kohezí politika) a společnou zemědělskou politiku. V rámci růstové položky byl vytvořen speciální fond na podporu konkurenceschopnosti MSP ve výši 2,4 miliard eur. Změn doznala také kohezní politika, která se otevírá většímu počtu regionů a současně počítá s odměnou zodpovědných členů. Rozpočet rovněž počítá s novým infrastrukturním fondem disponujícím 40 miliardami eur na investice do dopravních, energetických a komunikačních sítí. Na příjmové položce se nově objevily dva kontroverzní vlastní příjmy, a to evropská DPH a daň z finančních transakcí. Posledním červnovým dnem tak byla zahájena jednání mezi Komisí, Radou a Evropským parlamentem. Do konce roku 2012 bude bezpochyby probíhat tvrdý boj o jednotlivé položky, stejně jako o udržení řady stávajících rabatů.

V rámci debaty vystoupili níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů.  Úvodní slovo pronesl Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR.

 • Jan Gregor, náměstek ministra financí ČR zodpovědný za veřejné rozpočty;
 • Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje;
 • Prof. Michal Mejstřík, člen Národní ekonomické rady vlády ČR (NERV) a předseda ICC ČR;
 • Petr Zahradník, ekonom EU Office České spořitelny a člen NERV.

Moderátor:  Alena Vlačihová, zástupce ředitele CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

Pozvánka pdf - 356 KB [356 KB]

Společná obchodní politika a podpora exportu  

Datum: 5. září 2011,  od 17:00 - 18:30

Klíčovou iniciativou Evropské unie v oblasti mezinárodního obchodu je sdělení „Obchod, růst a celosvětové záležitosti, Obchodní politika jako klíčový prvek strategie EU 2020“ z listopadu 2010. Dokument přináší vize tzv. „nové obchodní politiky“ a věnuje se otázkám prohlubování strategických partnerství a řešení problémů bránících lepšímu fungování trhů v 21. století, např. prostřednictvím opatření podporujících mezinárodní aktivity podniků s důrazem na MSP či hledáním nástrojů vhodných ke sledování a odstraňování obchodních překážek a protekcionismu. V oblasti exportu stojí ve středu zájmu několik témat: zelená kniha pro zlepšení systému kontroly vývozu, přijetí vhodných kroků k vymáhání právních předpisů či legislativní návrh reformy všeobecného systému preferencí v rozvojových zemích. Debata otevře prostor k diskusi o zabezpečení rovného přístupu k veřejným zakázkám, usnadnění přístupu na trhy třetích zemí, motivaci podnikatelů k účasti na vyjednávání FTA nebo propagaci evropských norem ve světě. V souvislosti s úvahami o budoucím vývoji společné obchodní politiky EU a exportu se účastníci pokusí najít také odpověď na otázku, co přinese nová Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012 – 2020, která byla předložena k veřejné konzultaci 18. května 2011.

V rámci debaty vystoupili níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů.  

 • Úvodní slovo – Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR
 • Anna Teličková, ředitelka odboru mnohostranné a společné politiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, prezentace pdf - 183 KB [183 KB]
 • Hosuk Lee Makiyama, ředitel think-tank ECIPE - Evropské centrum pro mezinárodní politickou ekonomiku (prezentace v angličtině, bude tlumočeno)
 • Luděk Sefzig, předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu, prezentace pdf - 83 KB [83 KB]
 • Dagmar Kuchtová, zástupkyně generálního ředitele a ředitelka vnějších vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR, prezentace pdf - 470 KB [470 KB]

Moderátor: Michal Kadera, CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

Pozvánka

Tisková zpráva pdf - 677 KB [677 KB]

Představení problematiky pdf - 527 KB [527 KB]

Studie - Příležitosti českých exportérů na třetích trzích pdf - 472 KB [472 KB]

 <>   <>   <>

Nové tendence EU v oblasti daní

Datum: 29. června 2011,  od 9:00 - 10:30

V návaznosti na potřebu modernizovat systém DPH v EU předložila Evropská komise v prosinci 2010 „Zelenou knihu o budoucnosti DPH, pro jednodušší, stabilnější a účinnější systém DPH“ s cílem konzultovat širokou veřejnost ohledně zjednodušení současného systému DPH, snížení administrativní zátěže spojené s jejím výběrem a odvodem a zefektivnění tohoto daňového systému. Na základě získaných podnětů vypracuje Evropská komise sdělení, ve kterém nastaví pravidla pro budoucí systém DPH. Letos v březnu zveřejnila Evropská komise také návrh na společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob (tzv. CCCTB). Díky němu budou společnosti/skupiny podnikající ve více než jedné členské zemi EU oprávněny použít jednotný výpočet společného základu daně. CCCTB slibuje zjednodušit podávání daňového přiznání prostřednictvím jednoho správce daně, vyřešit problémy spojené s použitím transferových cen a přeshraničními ztrátami v rámci skupiny a odstranit existující překážky vnitřního trhu (dvojí zdanění zisků dceřiných společností a zdanění přeshraničních fúzí a akvizic). Cílem debaty bylo diskutovat o tom, jak by měl budoucí systém DPH v EU vypadat a zjistit pohled české veřejnosti na návrh společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob.

V rámci debaty vystoupili níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů.

 • Ladislav Minčič, náměstek ministra financí ČR;
 • Jan Wiesner, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a vice-prezident Hospodářské komory České republiky;
 • Dana Trezziová, daňová poradkyně azástupkyně Svazu průmyslu a dopravy ČR ve výboru pro hospodářské a finanční záležitosti BUSINESSEUROPE;
 • Karel Havlíček, generální ředitel SINDAT Group a předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR  
 • Alena Vančurová, pedagožka na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Moderátor: Alena Vlačihová, zástupkyně ředitele CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

Pozvánka

 

Od května za prací do celé EU bez povolení!

Datum: Úterý 17. května 2011,  od 17 hod.

Volný pohyb osob a pracovních sil je jednou ze základních svobod Evropské unie. Německo a Rakousko uplatňovaly až do poslední chvíle, tj. do konce dubna letošního roku, přechodné období pro volný pohyb pracovníků ze zemí, které přistoupily do EU v roce 2004 (kromě Kypru a Malty, tzv. EU-8). Ke zrušení dochází automaticky, tedy až na konci třetí etapy, nikoliv na základě rozhodnutí výše uvedených států, přestože se původní obavy o přílišném přílivu migrantů nepotvrdily. Existuje jen malý počet důkazů o tom, že by pracovníci z EU-8 zapříčinili dramatické snížení mezd v jedné ze zemí EU-15. Řada studií a zpráv Komise uvedla, že otevření trhů mělo především pozitivní dopad na ekonomiky starých členských zemí EU (EU-15). Přestože se mohou ze strany Rakušanů či Němců objevovat určité obavy z ohrožení domácích trhů, potřebují obě země nové pracovní síly „zvenčí“. Například Německo dnes postrádá 400 000 kvalifikovaných pracovních sil. Lze však skutečně očekávat odliv českých pracovníků do Německa a Rakouska po prvním květnu?

 Úvodní slovo - Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR

 •  Věra Kolmerová, vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti, Ministerstvopráce a sociálních věcí ČR
 •  Pavla Břečková, vedoucí katedry Managementu Vysoké školy finanční a správní a členka představenstva AMSP ČR
 •  Pavel Janíčko, odborný poradce Sociálně-ekonomického odd. ČMKOS
 •  Radomír Šimek, prezident Česko-německé obchodní a průmyslové komory

 Moderátor: Alena Vlačihová, CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

Pozvánka pdf - 379 KB [379 KB]

Komu pomohou novinky ve spotřebitelském právu?

Datum: Úterý 26. dubna 2011,  od 17 hod.

Míra důvěry spotřebitelů i firem v přeshraniční obchodování je s ohledem na roztříštěnost spotřebitelského acquis stále nízká. V říjnu 2008 publikovala Komise návrh směrnice o právech spotřebitelů s cílem zlepšit regulační rámec spotřebitelských práv s pomocí tzv. plné harmonizace právní úpravy vztahů mezi spotřebiteli a firmami. Rada EU přijala v prosinci 2010 obecnou pozici, v níž navrhuje setrvat na původním záměru plné harmonizace i za cenu vypuštění podstatné části návrhu - dalších práv spotřebitelů v oblasti kupních smluv a smluvních podmínek. Tuto pozici plně podporují podnikatelské a zaměstnavatelské organizace. Evropský parlament je ale jiného názoru a prostřednictvím svého Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO) podporuje komplexní právní úpravu. Na březnovém mini-plenárním zasedání Evropského parlamentu poslanci o návrhu nerozhodli a vrátili jej k dalšímu jednání na úroveň výboru IMCO. Jaký bude další průběh jednání mezi Evropským parlamentem a Radou EU? Kdy lze očekávat dohodu a schválení směrnice? Jaké výhody by přinesl kombinovaný přístup minimální a plné harmonizace pro spotřebitele? Je změna rámcové právní úpravy správným nástrojem k posílení přeshraničního obchodování? Co při přeshraničním obchodování nejvíce trápí jednotlivé účastníky?

Na tyto otázky se v rámci debaty pokusili odpovědět níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů.

Úvodní slovo - Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR a Jiří Kubíček, vedoucí Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 • Miroslav Krejča, senátor a místopředseda Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR (tbc)
 • Tereza Skřivánková, vedoucí oddělení ochrany spotřebitele Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Věra Knoblochová, vedoucí úseku vnitřního trhu Stálého zastoupení ČR při EU
 • Zdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
 • Jan Stránský, člen představenstva Asociace osobního prodeje a Corporate Affairs Manager AMWAY Czech Republic
 • Martin Rezek, právník Evropského spotřebitelského centra při České obchodní inspekci 
 • Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů, o.s.

Moderátor: Michal Kadera, CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

Pozvánka pdf - 401 KB [401 KB]

Představení problematiky pdf - 621 KB [621 KB]

Jak nejlépe posílit fungování jednotného trhu?

Datum: Pátek 8. dubna 2011,  od 10 hod.

V říjnu 2010 navrhla Komise 50 opatření pro zlepšení fungování Jednotného trhu a odstranění přetrvávajících bariér a vyzvala zájmové skupiny k zapojení se do veřejné konzultace. Nyní Komise vyhodnocuje výsledky konzultace a na základě Závěrů březnové Rady EU pro konkurenceschopnost, debaty v Evropském parlamentu a stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru navrhne v polovině dubna soubor prioritních opatření, které přijme do konce roku 2011. Jaké jsou priority jednotlivých zájmových skupin, které by se měly v dubnovém návrhu Komise objevit? Chrání vnitřní trh dostatečně ekonomiky členských států při řešení dopadů ekonomické a finanční krize? Jaká je vazba mezi jednotným trhem a vnější konkurenceschopností EU a jejích členských států? Jak k ní může vnitřní trh přispět?

V rámci debaty vystoupili níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů. Následovala debata s účastníky. 

 • Úvodní slovo - Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR a Jiří Kubíček, vedoucí Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR
 • Edvard Kožušník, poslanec Evropského parlamentu, člen Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (TBC)
 • Michal Minčev, ředitel odboru pro vnitřní trh Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
 • prof. Jaroslav Jakš, Metropolitní univerzita Praha
 • Ivan Voleš, poradce prezidenta Hospodářské komory ČR a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
 • Jaroslav Šulc, poradce makroekonomického oddělení ČMKOS
 • Michal Ševera, jednatel společnosti SMG s.r.o. a viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Moderátor: Alena Vlačihová, CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 6. dubna 2011 na adrese prague@cebre.cz.

Pozvánka pdf - 125 KB [125 KB]

Tisková zpráva pdf - 370 KB [370 KB]

Budoucnost evropské energetiky

1. března 2011, 17:00 - 18:30

Dne 1. března 2011 se v Evropském domě v Praze konala debata na téma "Budoucnost evropské energetiky". Klíčovou iniciativou Evropské unie v oblasti energetiky je Sdělení „Energie 2020 - Strategie pro konkurenceschopnost, udržitelnou a bezpečnou energii“ z května 2010. Energetická strategie 2020 vymezuje nejvýznamnější cíle energetiky na příští desetiletí a přichází s reformou v otázkách snížení spotřeby energie, propojení vnitřního energetického trhu, vybudování nové inteligentní sítě, zformulování společné vnější energetické politiky a udržení vedoucího postavení v oblasti  inovací a energetických technologií. Do 7. března 2011 běží veřejná konzultace k tzv. Energy Roadmap 2050, 8. března 2011 předloží Evropská komise návrh revize Akčního plánu energetické účinnosti.

Cílem debaty bylo představit hlavní body Sdělení Komise „Energie 2020“, zhodnotit vliv zvyšování ekologických standardů na konkurenceschopnost evropských výrobců a navrhnout, jak by měla vypadat evropská energetika do roku 2050. Debata rovněž měla přispět k nalezení řešení pro motivaci evropských firem, především malých a středních, v oblasti energetické účinnosti.

 V rámci debaty vystoupili níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů.

•           Úvodní slovo - Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR a Jiří Kubíček, vedoucí Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

•           Miloslav Ransdorf, člen Výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku

•           Roman Portužák, ředitel odboru elektroenergetiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, prezentace pdf - 2 MB [2 MB]

•           Václav Hrabák, předseda Energetické sekce a člen představenstva Hospodářské komory ČR

•           Martin Sedlák, energetický expert Hnutí DUHA, ekologické organizace dlouhodobě se věnující tématům české energetiky, prezentace pdf - 456 KB [456 KB]

•           Zuzana Krejčiříková, ředitelka evropské agendy ČEZ, a.s., prezentace pdf - 261 KB [261 KB]

Moderátor: Alena Vlačihová, CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

Pozvánka pdf - 346 KB [346 KB]

Představení problematiky pdf - 532 KB [532 KB]

Představení řečníků pdf - 446 KB [446 KB]

Studie AMO: Současnost a budoucnost evropské energetické politiky pdf - 574 KB [574 KB]

       

Evropská občanská iniciativa

Datum: Pátek 11. března 2011,  od 15 hod.

Tématem tohoto setkání byla Evropská občanská iniciativa. Na základě této iniciativy, kterou jako novinku zavádí Lisabonská smlouva, bude moci nejméně milion občanů z alespoň jedné čtvrtiny členských států EU Evropskou komisi vyzývat, aby předkládala legislativní návrhy v oblastech spadajících do jejích pravomocí. V každém z těchto členských států bude požadovaný minimální počet podpisů vypočítán tak, že se vynásobí počet poslanců Evropského parlamentu z dané země koeficientem 750. Minimální věkovou hranicí podepsaných osob bude věk, od kterého mají občané právo volit ve volbách do Evropského parlamentu.

Mezi jiným se kulatý stůl věnoval otázkám jako: Vliv občana na rozhodování v EU? Občanská iniciativa a demokratický deficit? Její přínosy a rizika? Způsoby získávání podpory na národní úrovni i napříč členskými zeměmi? Podpora a součinnost národních orgánů?

U kulatého stolu zasedli níže uvedení odborníci na dané téma, zástupci evropských institucí, státní správy, neziskových a zájmových organizací.

Úvodní slovo - Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR a Jiří Kubíček, vedoucí Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR

 • Olga Sehnalová, Evropský parlament, poslankyně a stínová zpravodajka k návrhu Občanské  iniciativy 
 • Miroslav Škaloud, Senát ČR, senátor a místopředseda Výboru pro záležitosti EU (tbc) 
 • Lenka Pítrová, Vláda ČR, ředitelka Odboru koncepčního a instituciálního
 • Michal Tomášek, Právnická fakulta UK, vedoucí katedry Evropského práva
 • Michal Komárek, Greenpeace, výkonný ředitel pobočky ČR
 • Vojtěch Bednář, Avemedia, odborník na vztah mezi politikou a médii

Moderátor: Karel Škácha, Analytické centrum

Program pdf - 555 KB [555 KB]

Conference map pdf - 505 KB [505 KB]

Evropská komise: Zelená kniha o Evropské občanské iniciativě pdf - 217 KB [217 KB] , Shrnutí pro veřejnost: Návrh pravidel pro občanskou iniciativu EU pdf - 85 KB [85 KB] , Tisková zpráva - Komise vítá dohodu ohledně Evropské občanské iniciativy pdf - 109 KB [109 KB]

Evropský parlament a Rada EU: Nařízení Evropského parlamentu a Rady o občanské iniciativě pdf - 288 KB [288 KB]

Vláda ČR: Pozice vlády České republiky k Zelené knize o Evropské občanské iniciativě pdf - 165 KB [165 KB]

Co přinese Evropský rok dobrovolnictví 2011?

Datum: Úterý 15. 2. 2011, 17:00 – 19:30

Rok 2011 byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví s cílem usilovat o vytvoření prostředí příznivého pro dobrovolnictví a odstraňovat stávající překážky, zlepšit kvalitu dobrovolnických aktivit, oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti ze strany veřejných institucí, formálního a neformálního vzdělávání i zaměstnavatelů a zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví. Bez konkrétních implementačních plánů ale zůstanou cíle jen cíli. Odborná debata se pokusila představit účastníkům koncept Evropského roku dobrovolnictví 2011 a způsob jeho implementace na evropské i národní úrovni. Zaměřila se na výstupy Evropského roku a jeho dopad na podmínky pro dobrovolnictví v ČR. Pokusila se rozkrýt přínos dobrovolnictví pro společnost, jeho ekonomickou a sociální hodnotu a vliv na získávání specifických znalostí a schopností. Tématem byla i mezinárodní / globální dimenze dobrovolnictví.

Téma: Evropský rok dobrovolnictví 2011 a způsob jeho implementace na evropské a národní úrovni

Obsazení: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR

Michal Urban, ředitel odboru pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR odpovědný za implementaci Evropského roku dobrovolnictví 2011 Prezentace pdf - 561 KB [561 KB]

Pavel Trantina, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru za ČR a zpravodaj stanoviska k dobrovolnictví Prezentace pdf - 2 MB [2 MB]

Vojtěch Eliáš, prezident Arcidiecézní charity Praha

Michal Broža, vedoucí Informační kanceláře OSN v Praze Zpráva OSN pdf - 16 KB [16 KB]

Libor Malý, ředitel společnosti LMC, s.r.o. provozující servery www.jobs.cz, www.prace.cz nebo www.dobro.cz

Petr Jonák, ředitel pro korporátní komunikaci skupiny AWT, a.s.; činnost v rámci Nadace OKD Prezentace pdf - 750 KB [750 KB]

Moderace: Michal Kadera, ředitel CEBRE

Pozvánka pdf - 351 KB [351 KB]

Tisková zpráva msw8 - 371 KB [371 KB]

Evropský rok dobrovolnictví 2011 - podklady pdf - 487 KB [487 KB] 

Profily řečníků pdf - 431 KB [431 KB]

    

Mládež v pohybu (Youth on the Move)

21. října 2010, 15:00

Pět milionů mladých Evropanů hledá práci, ale mnoho z nich nevyužije nabízejících se příležitostí, neboť jim chybí patřičná kvalifikace a zkušenosti. Evropská komise 17. září 2010 zahájila akci Mládež v pohybu, novou stěžejní iniciativu s cílem pomoci těmto mladým lidem získat znalosti, dovednosti a zkušenosti, které potřebují k tomu, aby si našli první zaměstnání. V rámci této iniciativy tvořící součást nové strategie EU Evropa 2020 se navrhuje 28 klíčových opatření, jejichž cílem je zajistit, aby vzdělávání a odborná příprava odpovídaly potřebám mladých lidí, a povzbudit více těchto lidí k tomu, aby využívali grantů EU na studium nebo odbornou přípravu v jiné zemi. Tím se posílí zaměstnatelnost mladých lidí a zlepší se jejich přístup na trh práce.

Kulatého stolu na téma Youth on the move – Mládež v pohybu se účastnili Karel Barták, vedoucí oddělení komunikace a valorizace Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu Evropské komise, Lukáš Teplý z odboru pro záležitosti EU Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček, náměstkyně Národního institutu dětí a mládeže Irena Obrusníková a Michaela Zimolová z ESN VŠE Praha - Buddy system.

Diskutující se shodli na tom, že zaměstnavatelé budou vyžadovat nejen vysokou kvalifikaci nových zaměstnanců, ale i lepší jazykové schopnosti a nové dovednosti. Podle vedoucího oddělení komunikace a valorizace Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu Evropské komise Karla Bartáka nestačí již pouhé zvýšení mobility mladých, ale je nutné především zvýšení kvality celého vzdělávacího procesu. „Čtyřiadvacet procent patnáctiletých Evropanů neumí dobře číst. Je nutné ptát se proč. Oblast vzdělávání musíme posunout blíž rozhodování celé sedmadvacítky a zesílit koordinaci této politiky. Nejedná se přitom o vytváření nové legislativy, ale o nástroje, které členským státům umožní dosažení hlavních cílů strategie Evropa 2020. Mezi ně patří snížení podílu mladých, které předčasně ukončí školní docházku, z 15 % na 10 % a zvýšení lidí s vysokoškolským na alespoň 40 %,“ dodal Barták. Příkladem podle něho mohou být programy, které umožní každému studentovi absolvovat část vzdělávacího procesu v zahraničí. I to je jeden z cílů iniciativy Mládež v pohybu, která se tak stává jedním z pilířů evropské politiky.

Program pdf - 373 KB [373 KB]

Shrnutí kulatého stolu pdf - 397 KB [397 KB]

Conference map pdf - 430 KB [430 KB] :

Evropská komise: Strategie Evropa 2020 pdf - 406 KB [406 KB] , Průvodce programem Mládež v akci pdf - 2 MB [2 MB] , Bílá kniha Evropské komise: Nový podnět pro evropskou mládež pdf - 497 KB [497 KB] , Tisková zpráva EK Mládež v pohybu - posílení podpory pro mladé lidi v Evropě pdf - 150 KB [150 KB]

Evropský parlament: Usnesení o rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství pdf - 381 KB [381 KB] , Rozhodnutí kterým se zavádí program „Mládež v akci“ na období 2007 až 2013 pdf - 144 KB [144 KB]

Vláda ČR: Usnesení k Hodnocení Plánu aktivit na léta 2008 a 2009 a o Plánu aktivit na léta 2010 a 2011 ke Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období let 2007 až 2013 pdf - 28 KB [28 KB] , Národní priority programu Mládež v akci pro rok 2010 pdf - 95 KB [95 KB]

Digitální agenda

30. června 2010, 14:00

Provedení Digitálního programu pro Evropu, který představila Evropská komise v polovině května tohoto roku, by významně přispělo k hospodářskému růstu EU a přineslo výhody digitálního věku všem vrstvám společnosti. V uplynulých 15 letech stály informační a komunikační technologie za polovinou růstu produktivity v Evropě a tato tendence se pravděpodobně zrychlí. Program nastiňuje sedm prioritních oblastí činnosti. Jsou jimi vytvoření jednotného digitálního trhu, větší interoperabilita, podpora důvěry v internet a jeho bezpečnosti, mnohem rychlejší přístup k internetu, více investic do výzkumu a vývoje, zvýšení počítačové gramotnosti a začlenění a použití informačních a komunikačních technologií při řešení problémů, se kterými se společnost potýká, jako je například změna klimatu a stárnutí obyvatelstva. Sem patří například usnadnění elektronických plateb a elektronické fakturace, rychlé nasazení telemedicíny a energeticky účinné osvětlení. V těchto sedmi oblastech digitální program předpokládá přibližně 100 následných opatření, z nichž 31 je legislativní povahy. Digitální program je jednou ze sedmi stěžejních iniciativ v rámci strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

Evropa nesmí být na chvostu digitalizace

Přestože jsou informační a komunikační technologie jedním z hnacích motorů evropského hospodářství, hraje „starý kontinent“ v procesu digitalizace třetí housle. Dominantní roli drží Asie spolu s USA. Shodli se na tom účastníci diskusního kulatého stolu, který se konal 30.6. 2010 v pražském Evropském domě. Změnit by to měl právě ambiciózní plán Digitální agenda, který nedávno představila Evropská komise.

Cíle digitální agendy by tak měl mít možnost využívat, alespoň dle slov zástupce generálního ředitelství Evropské komise pro informační společnost a média Thierry Van der Pyla, každý občan EU a to do roku 2020. Do stejného data by pak měla být nejméně polovina všech domácností připojena k Internetu rychlostí nejméně 100 Mbit/s. „Chceme prolomit bludný kruh, kdy existuje poptávka po kvalitním obsahu, kterou není možné realizovat z důvodu nedostatečného širokopásmového připojení,“ dodal Thierry Van der Pyl. Překážky vidí především v roztříštěném trhu, nedostatečných investicích do sítí, vědy a výzkumu. Problematická je rovněž oblast bezpečnosti a s ní spojený boj s kyberkriminalitou.

V ČR pak musíme řešit ještě další situaci, kdy po rozpadu Ministerstva informatiky došlo k rozdělení kompetencí. Telekomunikace řeší resort průmyslu a obchodu, ale třeba strategii širokopásmového připojení Ministerstvo vnitra. To se sice zaměřilo na rozvoj e-governmentu, ale nezabývá se dostupností internetu ani informační gramotností občanů, kteří mají těchto služeb využívat. Podle prezidenta České asociace elektronických komunikací Zdeňka Vaníčka je zcela evidentní, že je nutná zcela nová legislativa. „Jen zákon o elektronických komunikacích byl již 16 krát novelizován. Postrádáme legislativu, která řeší otázky autorských práv. Zákony o digitalizaci existují ve formě různých přílepků k jiným normám. Řešením by mohlo být zřízení jednoho náměstka na úrovni vlády, který by problematiku informačních a komunikačních technologií řešil jako jeden celek,“ dodal Zdeněk Vaníček.

Kulatého stolu na téma Digitální agenda se účastnili ředitel DG pro informační společnost a média Evropské komise Thierry Van der Pyl, vedoucí odboru mezinárodního eGovernmentu Ministerstva vnitra Jiří Průša, Zdeněk Vaníček, prezident České asociace elektronických komunikací a Ivan Urban předseda Sdružení obrany spotřebitelů

Program pdf - 138 KB [138 KB]

Shrnutí kulatého stolu pdf - 364 KB [364 KB]

Conference map pdf - 458 KB [458 KB] :

Evropská komise: Digitální agenda pdf - 316 KB [316 KB] , Zpráva o digitální konkurenceschopnosti pdf - 866 KB [866 KB]

Evropský parlament: Usnesení o digitální agendě pdf - 2 MB [2 MB]

Rada EU: Granadská deklarace pdf - 28 KB [28 KB]

Jazyk, integrace a migranti z Vietnamu

22. června 2010, 12:30

Zastoupení Evropské komise v České republice a místní kancelář Generálního ředitelství Evropské komise pro překlady Vás zvou ke kulatému stolu „Jazyk, integrace a migranti z Vietnamu“, který se uskuteční 22. června 2010 od 12:30 do 16:00 hodin v Evropském domě v Jungmannově ulici 24 v Praze.

Potvrďte prosím svou účast nejpozději do 21. 6. 2010 do 14:00 hodin e-mailem na adresu ivan.feranec@ec.europa.eu, kapacita míst je omezena.

Další informace

Energetická účinnost

4. června 2010, 10:00

Praha 4.6.2010 - Rostoucí ceny energií zvyšují náklady spojené s její spotřebou. Právě to je jedním z důvodů pro zavádění nových a skutečně efektivních energeticky úsporných opatření, které schválil Evropský parlament na svém květnovém zasedání. Shodli se na tom přední čeští odborníci v rámci diskusního kulatého stolu nad tématem energetické účinnosti, který se konal v pátek v pražském Evropském domě.

Podle ředitele Střediska pro efektivní využívání energie Juraje Krivošíka jsou úspory spojené s energetickou účinností nejlevnější a nejjednodušší cestou k naplnění cíle EU využívat o 20% méně energie v horizontu deseti let. Členské státy tak budou muset změnit své stavební předpisy tak, aby všechny budovy postavené od konce roku 2020 odpovídaly náročným energetickým úsporným normám. To ocenil i Jan Hollan z ekologického institutu Veronica. „Například v sousedním Rakousku je již dnes 25 procent novostaveb ve standardu pasivního domu. Tyto budovy pak mají šest krát nižší energetickou spotřebu než domy stavěné u nás,“ dodal Hollan.

„To, že energetika není zahrnuta do společných politik EU znamená, že existuje sedmadvacet národních energetických koncepcí. Jsou zde nezávislí regulátoři, ale postupují v různých státech různým způsobem a v neposlední řadě zde existují přirozené monopoly. To v součtu znamená zvýšené náklady pro koncové spotřebitele,“ konstatoval poslanec Evropského parlamentu Miloslav Ransdorf. Podle Pavla Gebauera z Ministerstva průmyslu a obchodu však již nyní má EU nástroje jak do energetických mixů jednotlivých států zasahovat. Příkladem může být právě zavádění standardů v rámci jednotného trhu.

Kulatého stolu na téma energetická účinnost se účastnili poslanec Evropského parlamentu Miloslav Ransdorf, vedoucí oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie Ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Gebauer, předseda správní rady Asociace energetických auditorů Miroslav Mareš, ředitel Střediska pro efektivní využívání energie Juraj Krivošík, Jan Hollan z ekologického institutu Veronica a Pavel Porš ze společnosti Euromatic.

Toto téma vychází z aktuálně projednávaných právních předpisů v Evropském parlamentu, které se týkají energetické účinnosti budov nebo evropského štítku energetické účinnosti pro domácí spotřebiče a další úsporné produkty.

Program pdf - 351 KB [351 KB]

Shrnutí kulatého stolu pdf - 359 KB [359 KB]

Conference map pdf - 496 KB [496 KB] :

Evropská komise: Zelená kniha o energetické účinnosti pdf - 535 KB [535 KB] , Program – Inteligentní Energie EU (IEE) pdf - 154 KB [154 KB]

Evropská rada: Závěry ze zasedání 25. a 26. března 2010 pdf - 123 KB [123 KB]

Vláda ČR: Akční plán energetické účinnosti ČR z roku 2006 pdf - 2 MB [2 MB]

Evropská politika sousedství

30. dubna 2010, 14:30 - 16:30

Žádné státy nejsou nyní připraveny na členství v Evropské unii a ani EU není vnitřně připravena na další rozšiřování. Vyplynulo to z páteční diskuze o Evropské politice sousedství, která se konala v pražském Evropském domě. „Další rozšiřování bude možné za 20 – 30 let. Nyní se vyvíjí koncept zón volného obchodu, a to je směr, kterým by se měla Evropa ubírat. Především na východě,“ řekl místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček. Podle něho se musí členské státy v rámci Evropské politiky sousedství zaměřit především na pomoc okolním státům při reformách a podporu demokratické stability v regionu.

„Jestliže chceme být globálním hráčem, musíme být schopni řešit konflikty hlavně v našem nejbližším okolí. Myslím tím především situaci v Západní Sahaře a Náhorním Karabachu. Evropa musí hovořit v těchto případech jedním jazykem,“ prohlásil Štefan Füle, komisař pro rozšíření a politiku sousedství. Podle něho je nutné zaměřit se v rámci politiky sousedství na posílení mobility lidí a s tím související vízové podmínky, obchod a více pomoci okolním státům. „To všechno něco stojí. Myslím si však, že by nás to stále ještě více, kdybychom se museli vypořádat s důsledky špatné ekonomické výkonnosti, nestability a konfliktů v našem sousedství,“ dodal Štefan Füle.

Evropská politika sousedství se začala formulovat již v roce 2004. Kromě klasické politické spolupráce zahrnuje i prvky ekonomické integrace a podporu hospodářských a sociálních reforem. V současné době jsou to iniciativy týkající se především regionální spolupráce v rámci Unie pro Středomoří a Východního partnerství. EU vyčlenila na posílení politické spolupráce mezi EU a jejími sousedy na příští tři roky více než 5,7 milionu eur. Tyto finanční prostředky podpoří politické a ekonomické reformy v partnerských zemích i regionální a přeshraniční spolupráci.

Kulatého stolu na téma Evropské politiky sousedství se účastnili místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček, komisař pro rozšíření a politiku sousedství Štefan Füle, Vladimír Galuška, náměstek ministra zahraničních věcí, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Petr Drulák, Běla Plechanovová z FSV UK, Jiří Schneider z Prague Security Studies Institute a Vladimír Bartovic ze společnosti EUROPEUM.

Program pdf - 386 KB [386 KB]

Shrnutí kulatého stolu pdf - 397 KB [397 KB]

Zpráva v ČT: http://www.ceskatelevize.cz/program/10252894750-02.05.2010-20:10-24-kulaty-stul-o-evrope.html

Conference map pdf - 595 KB [595 KB] :

Evropská komise: Strategie rozšiřování a hlavní výzvy 2009-2010 pdf - 489 KB [489 KB] , Tisková zpráva k procesu rozšiřování pdf - 134 KB [134 KB]

Evropský parlament: Usnesení o Evropské politice sousedství pdf - 334 KB [334 KB]

Vláda ČR: Pozice vlády ČR v rámci jednání o institucionální reformě EU pdf - 61 KB [61 KB]

Ekonomické oživení EU po finanční krizi

15. dubna 16:00

Evropa potřebuje jasná pravidla pro koordinovanou hospodářskou politiku. Vyplynulo to ze včerejšího setkání předních českých ekonomických odborníků, které se konalo v pražském Evropském domě. Rámec těchto pravidel je podle nich obsažen ve strategii Evropa 2020. Podle náměstka ministra pro evropské záležitosti Michala Sedláčka tento dokument přináší návod jak řešit současnou krizi a zároveň ukazuje jednotný postup při následném ekonomickém oživení. „Nejedná se o žádný bruselský diktát, který by přinášel více byrokracie. Jsou to doporučení pro národní vlády, které směřují ke zvýšení konkurenceschopnosti celé sedmadvacítky,“ dodává.

Důraz by měl být kladen především na inovace a výzkum, zvýšení mobility pracovních sil a kvalitnější vzdělání. Podle Luďka Niedermayera ze společnosti Deloitte ČR se politici shodnou na tom, co je nutné udělat, aby byl zajištěný růst. Problém však nastává při implementaci těchto zásad v jednotlivých státech a následné vymahatelnosti sankcí v případě jejich nedodržování. „Právě takto se ukazuje, jak je domácí politika krátkodobě populisticky orientovaná. Zcela chybí motivace typu lead by example,“ dodává Niedermayer.

„Evropa 2020 je vize, nový étos. To není o odškrtávání jednotlivých úkolů. Politická bitva nastane až za dva roky při jednání o rozpočtu,“ prohlásil poslanec Evropského parlamentu Jiří Havel. Podle něho je nutná jednotná hospodářská strategie. Miroslav Ševčík z Liberálního institutu naopak varuje před přílišnou regulací. „Je to blízko k nám dobře známému centrálnímu plánování a tudy cesta nevede. Naštěstí se voliči probouzejí a jdou proti těmto fantasmagorickým plánům.“ Podle něho je nutné soustředit se především na snížení deficitů jednotlivých států a vyřešit zdravotnickou a penzijní reformu. „To co Evropa potřebuje není regulace, ale naopak více svobody. Nutný je návrat k původním cílům EU,“ doplňuje Ševčík.

Kulatého stolu na téma ekonomické oživení EU se účastnili náměstek ministra pro evropské záležitosti Michal Sedláček, poslanec Evropského parlamentu Jiří Havel, výkonný ředitel Mezinárodní obchodní komory Vladimír Šiška, Miroslav Ševčík z Liberálního institutu, Luděk Niedermayer z Deloitte ČR, rektor VŠEM Milan Žák a Lukáš Kovanda z VŠE.

Program pdf - 387 KB [387 KB]

Shrnutí kulatého stolu pdf - 412 KB [412 KB]

Conference map: pdf - 148 KB [148 KB]

Návrh Evropské komise: Strategie Evropa 2020 pdf - 406 KB [406 KB]

Evropský parlament: Usnesení o EU 2020 pdf - 142 KB [142 KB]

Závěry ECOFIN pdf - 105 KB [105 KB]

Podpora sportu a tělovýchovy

18. března 16:00

Téměř pětina našich dětí trpí nadváhou. Tvrdí to alespoň předseda Českomoravského fotbalového svazu Ivan Hašek. Podle něj se tak Česká republika vyšplhala na nelichotivé první místo v Evropě. „Je to důsledek i toho, že se za posledních pět let snížila naše celková tělesná aktivita o více jak třetinu“, řekl Ivan Hašek na kulatém stole v Evropském domě v Praze, který byl věnován podpoře sportu a tělovýchovy.

Podle posledních statistik obézních lidí přibývá v celé republice. Problémy s nadváhou by tak mělo mít již více než 1,5 miliónu z nás. Řešením je pravidelné cvičení, ne všichni však najdou dostatek odvahy. Léčba obezity v Česku přitom stojí zdravotnictví spoustu peněz. Náklady na péči o obézního pacienta mohou být až čtyřnásobně vyšší než toho s normální váhou. „I z tohoto důvodu uvažujeme v budoucnu o tom, že by část zdravotního pojištění mohla sloužit jako jeden z finančních zdrojů sportu,“ dodává například Jan Boháč generální sekretář ČSTV.

Sport je v České republice finančně dlouhodobě podceňován. „V rozpočtu chybí mezi 1,1 – 3,6 miliardami korun. Naším cílem je dorovnání tohoto dluhu a legislativní završení financování sportu ve formě zákona o podpoře sportu“, říká náměstek ministra školství Jan Kocourek. Jedním ze zdrojů financování je podle něj například možnost dalšího zdanění hazardu. Zdanění loterií vítají i představitelé velkých sportovních svazů. Podle Martina Klimpla z Českého svazu ledního hokeje by tak do sportu mohly ročně přijít více než čtyři miliardy korun. Nejde při tom jen o vrcholový sport, ale o celkovou koncepci toho, jak sport financovat. V evropském měřítku patří přitom čeští sportovci k těm nejchudším. Méně peněz dostávají od státu už jen Bulhaři nebo Malťani. Naopak mezi nejštědřejší státy patří Francouzi.

Program pdf - 377 KB [377 KB]

Shrnutí kulatého stolu pdf - 404 KB [404 KB]

Zpráva v ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210411058020318-ekonomika-ct24-a-studio-burza/

Conference map pdf - 487 KB [487 KB] :

Evropská komise: Bílá kniha o sportu pdf - 251 KB [251 KB] , Průzkum Eurobarometr na téma Občané EU a sport pdf - 2 MB [2 MB]

Evropský parlament: Usnesení Evropského parlamentu o úloze sportu ve vzdělávacím procesu pdf - 148 KB [148 KB]

Vláda ČR: Analýza financování sportu v ČR pdf - 2 MB [2 MB]

Chudoba a sociální exkluze

25. února

Poslanecká sněmovna již zřejmě nestihne vymezit pravidla pro poskytování spotřebitelských úvěrů. Vyplynulo to ze včerejšího „kulatého stolu“ v Evropském domě v Praze, který byl věnován chudobě a sociálnímu vyčlenění. Cílem nových pravidel je především sjednocení s evropskou legislativou, která ukládá například povinnost poskytovat úplné informace o všech poplatcích spojených s úvěrem. Tato pravidla mají být parlamentem schválena nejpozději v červnu letošního roku, poslanci se však ještě vůbec nedohodli na tom, kdy by se měly začít projednávat.

„Je to naprosté fiasko, že po třech letech projednávání se nestane vůbec nic. Žraločí chování peněžních ústavů tak bude pokračovat a odnesou to pochopitelně ti nejchudší,“ tvrdila například Milena Černá z European Anti Powerty Network. Lítost nad pravděpodobným nepřijetím zákona vyjádřila i Dagmar Kocmánková ze společnosti Nový Prostor. Podle ní se většiny pražských bezdomovců týká právě problematika předlužení či nesplácení půjček. Další skupiny ohrožené chudobou se pak rekrutují především z dlouhodobě nezaměstnaných, zdravotně handicapovaných a také z etnických menšin, především Romů.

Kulatého stolu na téma chudoba a sociální vyčlenění se zúčastnilo celkem 9 hlavních řečníků. Nechyběl mezi nimi ani bývalý eurokomisař Vladimír Špidla. Podle něho není Česká republika bezprostředně chudobou ohrožena, ale existují zde oblasti s vysokou mírou segregace. „Je třeba si uvědomit, že člověk vytlačený ze společnosti, nemá sám žádnou šanci. Potřebuje pomoc a záchytný pás,“ dodal Špidla. Všichni diskutující se dále shodli, že se nejedná o almužny či dárky. „Už jste někdy viděli úředníka za přepážkou jak jedná s romskou dívkou? Pak pochopíte, že jste v jiném světě,“ dodala na závěr Milena Černá.

Program pdf - 363 KB [363 KB]

Shrnutí kulatého stolu pdf - 142 KB [142 KB]

Conference map pdf - 198 KB [198 KB] :

EVROPSKÁ KOMISE: Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010) - Strategický rámcový dokument pdf - 355 KB [355 KB] , Průzkum Eurobarometr o chudobě a sociálním vyloučení za rok 2009 pdf - 300 KB [300 KB]

EVROPSKÝ PARLAMENT: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1098/2008/ES ze dne 22. října 2008 o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010) pdf - 105 KB [105 KB] , Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2007 o vyhodnocení sociální reality pdf - 138 KB [138 KB]

VLÁDA ČR: Národní program Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Česká republika pdf - 285 KB [285 KB]

Klimatické změny, obchodování s emisemi, obnovitelné zdroje

4. února 2010

Dne 4. února 2010 se v prostorách Evropského domu v Praze uskutečnil v pořadí první diskusní kulatý stůl pořádaný Zastoupením Evropské komise v ČR a Informační kanceláří Evropského parlamentu v ČR. Tématem tohoto setkání, které se konalo v rámci programu European Public Space, byla diskuse předních českých odborníků nad otázkami klimatických změn, životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie s ohledem na výsledky Kodaňského summitu o změnách klimatu.

Senátor prof. RNDr. Bedřich Moldan poukázal v této souvislosti na nově se rodící světovou architekturu. „Dohodu nakonec zablokovali především zástupci malých ostrovních států a Afričané, ke kterým se přidali jihoameričtí populisté, kteří nálady využili k výpadům prosti vyspělým zemím. Státy se tak právě v Kodani rozdělily do nových globálních bloků, které spolu soupeří,“ prohlásil prof. Moldan. Podle něho zasahují hrozby, které přináší změna klimatu, nesmírně širokou škálu lidských aktivit. Týkají se všech zemí, všech ekonomických sektorů, životů všech lidí. Podobně reagoval i poslanec EP MUDr. Miroslav Ouzký. Podle něho musíme v případě nedohody počítat i se změnami migračními a demografickými. Nejedná se tak již jen o ryze ekologický problém, ale i o problém bezpečnostní. „S klimatickými změnami bezprostředně souvisí i změny mezinárodních vztahů, změny kulturně sociální. Jsme alarmisté a zvoníme na zvonek,“ dodal pak výkonný ředitel Greenpeace ČR Jiří Tutter.

Celá problematika je však velmi zpolitizována a z toho pramení povrchnost a zjednodušování. „V současné době je velmi módní bojovat proti klimatickým změnám a mnohdy se díky populismu zcela vytrácí obsah a jde jen o obsazování křesel,“ potvrdil například poslanec EP Miroslav Ouzký. V podobném skeptickém duchu hovořil i poslanec Parlamentu ČR Martin Bursík podle něhož je nemožné očekávat od naší Poslanecké sněmovny v současné době racionální debatu. „Navíc se v případě klimatických změn jedná o boj proti silné petrochemické a energetické lobby,“ dodal Bursík. Dalším problémem je podle ředitele Státního fondu životního prostředí Petra Štěpánka například i to, že se u nás rozchází praxe a rétorika v médiích a potýkáme se s názorem, že klimatické změny vůbec neexistují.

Program pdf - 264 KB [264 KB]

Shrnutí kulatého stolu pdf - 522 KB [522 KB]

Fotogalerie

Poslední aktualizace: 11/01/2013  |Začátek stránky