Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Možnosti financování
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

 

 

Dotace, granty, půjčky

Finanční pomoc z EU lze získat formou dotací, především v  zemědělství, dále formou grantů, nebo půjček.

 

Aktuální výzvy, tendry, výběrová řízení

Upozornění na některé aktuální výzvy, tendry, výběrová a grantová řízení naleznete na stránkách Zastoupení EK zde.

 

 

 

Možnosti financování

Strukturální fondy

V obecném povědomí se finanční podpora EU často zužuje pouze na financování v rámci regionální politiky, neboli politiky hospodářské a sociální soudržnosti, do níž směřuje více než třetina unijního rozpočtu. Realizuje se prostřednictvím tzv. strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, jejichž využití je řízeno na úrovni jednotlivých členských států.

Více informací o fungování těchto fondů v České republice viz portál Fondy Evropské unie.

 

Dotační programy pro zemědělství a rozvoj venkova

Dotace z EU jsou v rámci společné zemědělské politiky poskytovány z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF) a v nynějším programovacím období (2007 – 2013) také z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a z Evropského rybářského fondu (EFF). Program rozvoje venkova (PRV), který čerpá finanční prostředky z EAFRD nahradil Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) a Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ). Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Více informací k jednotlivým programům naleznete přímo na stránkách SZIF.

 

Společný rozpočet

Od svého přistoupení k Evropské unii 1. května 2004 (a fakticky v řadě případů už i dříve) má Česká republika nárok na čerpání finančních prostředků ze společného rozpočtu na základě stejných principů jako ostatní členské státy.

Více informací zde.

 

Finanční rámec

Základní rozložení finančních prostředků, které EU ze svého rozpočtu přerozděluje, je dáno tzv. finančním rámcem (perspektivou). To je dokument, který stanoví, kolik peněz bude EU rozdělovat a kam budou směřovat. Finanční rámec navrhuje Evropská komise a schvalují všechny členské státy na zasedání Evropské rady. Na současném rámci na období 2007–2013 se členské státy EU dohodly v prosinci 2006.

Více infromací zde.

 

Politiky

Konkrétní zaměření pomoci se vymezuje podle jednotlivých politik – tedy oblastí, do nichž Evropská unie soustřeďuje svůj zájem a snaží se usměrňovat rovněž aktivity jednotlivých členských států.

Více informací zde.

Podpora před vstupem do EU:

 

PHARE

Finanční podpora Evropské unie pro Českou republiku se datuje už do počátku 90. let, kdy byl zahájen program Phare. Původně byl určen pouze pro Polsko a Maďarsko, brzy byl však rozšířen i na ostatní postkomunistické země, v nichž měl podporovat demokratizační reformy a v dalších letech pak i cíleně změny, které těmto státům umožnily splnit podmínky vstupu do Evropské unie. Poslední čerpání z programu Phare bylo v České republice možné ještě koncem roku 2006.

ISPA

V roce 2000 se nabídka předvstupních fondů rozšířila o finanční nástroj ISPA, který se specificky zaměřil na oblast životního prostředí a dopravy. Jeho cílem bylo vedle pomoci s nápravou nejpalčivějších problémů v těchto oblastech i seznámení s principy financování, které EU používá v rámci Fondu soudržnosti, určeného na podporu velkých environmentálních a dopravních projektů v ekonomicky slabších členských státech EU.

SAPARD

Třetím zdrojem financování EU v ČR před vstupem do EU byl program Sapard, který byl určen na pomoc zemědělcům a měl podobně jako ISPA rovněž instruktivní funkci – připravit české příjemce podpory na budoucí čerpání dotací z fondů EU.

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 08/08/2012  |Začátek stránky