Навигационна пътека


За нас
#

Програма в областта на цифровите технологии: Комисията започва обществена консултация в търсене на начини за намаляване на разходите за разгръщането на високоскоростен интернет
E-mail this pageИзпрати тази страницаОтпечатайОтпечатай

30/04/2012 11:08:36

Високоскоростният интернет играе основна роля във всички сектори на икономиката и ще бъде гръбнакът на единния цифров пазар.Всяко нарастване на разпространението на широколентовия интернет с 10 % води до икономически растеж от порядъка на 1 до 1,5 %. В този контекст Европейската комисия събира мнения как да се намалят разходите за изграждане на нови мрежи за високоскоростен интернет в ЕС.
  Програма в областта на цифровите технологии: Комисията започва обществена консултация в търсене на начини за намаляване на разходите за разгръщането на високоскоростен интернет
  По-конкретно Комисията се интересува от начини за намаляване на разходите за инженерно строителство, като например разкопаването на пътища за полагане на влакнесто-оптични кабели, чийто дял може да достигне до 80 % от общите разходи. Комисията предполага, че разходите за създаване на широколентова инфраструктура могат да бъдат намалени с около една четвърт. Търсят се мнения от всички заинтересовани публични и частни страни, включително например от телекомуникационните оператори и предприятията за обществени услуги, от инвеститори, публични органи и потребители.

  Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви: „Трябва да намалим строителните разходи за разгръщането на широколентови мрежи, ако искаме да изградим инфраструктура за по-бърз широколентов достъп в цяла Европа. Трябва да изпробваме на практика идеи за намаляване на разходите за изграждане на тази инфраструктура, за улесняване на достъпа до нея, за нейната повторна употреба и съвместното ѝ използване. Няма нищо по-неприятно за гражданите от разкопаните пътища и нищо по-спъващо бизнеса от ненужните административни формалности."

  Строителните работи поглъщат до 80 % от средствата, които се инвестират в изграждането на широколентова инфраструктура. Това се дължи на липсата на координация на инженерно-строителните проекти, недостатъчната степен на повторно използване на налична инфраструктура и липсата на сътрудничество между различните участници. Например предприятията, осигуряващи канализационната, енергийната и железопътната инфраструктура, често имат свои собствени мрежи и разкопават пътища без да координират дейността си с телекомуникационните предприятия. Бързото разгръщане на широколентовите инфраструктури е допълнително затруднено от продължителни, непрозрачни и утежнени процедури за уреждане на права на преминаване и получаване на всички необходими разрешителни на национално или местно ниво.

  Комисията търси мнения относно:

  • пречките пред инвестициите в широколентовата инфраструктура,

  • начините за подобряване на използването на съществуващата инфраструктура,

  • координацията на инженерно-строителни работи,

  • мерките за подобряване на координацията между компетентните органи и за опростяване на разрешителните процедури,

  • „подготвеността“ на новите сгради за разполагане на инфраструктури за високоскоростен интернет.

  Публичната консултация ще продължи до 20 юли 2012 г.Резултатите ще допринесат за намаляването на инвестиционните разходи за широколентови инфраструктури и — в крайна сметка — на цените на дребно.

  Контекст

  В програмата в областта на цифровите технологии в Европа (вж. IP/10/581, MEMO/10/199и MEMO/10/200) е зададена цел за постигане на 100 % покритие с широколентов достъп на всички европейски граждани до 2013 г., при което скоростта на достъп за всички трябва да е най-малко 30 MBps, като минимум 50 % от европейските домакинства трябва да са абонирани за достъп до интернет със скорост над 100 Mbps до 2020 г.

  На пролетното заседание на Европейския съвет на 2 март държавните и правителствени ръководители направиха заключението, че трябва да продължат усилията на равнище ЕС за завършване на единния цифров пазар до 2015 г. посредством осигуряване на по-добро широколентово покритие, включително чрез намаляване на разходите за изграждане на високоскоростна широколентова инфраструктура. Без такива инвестиции ЕС рискува да не реализира значителния потенциал на тези технологии за създаване на растеж и работни места.

  Полезни препратки

  Документът за консултация:

  http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/cost_reduction_hsi/index_en.htm

  Уебсайт на програмата в областта на цифровите технологии

  Уебсайт на Нели Крус

  Нели Крус в Twitter

  hashtag: #broadband4all

  Полезни връзки
  Пътници, запознайте се с правата си!
  DGT Office
  Европейската програма в областта на цифровите технологии
  Европейския парламент
  Europe Direct
  Европа Директно България
  Enterprise Europe Network
  Your Europe
  EUtube
  Последна актуализация: 01/07/2014  |Начало на страницата