Навигационна пътека


За нас
#

Околна среда: 20 години грижи на ниво ЕС
E-mail this pageИзпрати тази страницаОтпечатайОтпечатай

22/05/2012 16:33:05

Днес се навършват 20 години от въвеждането на два ключови инструмента за опазването и устойчивото използване на природата в ЕС:Директивата за местообитанията и LIFE — програмата на ЕС за финансиране в областта на околната среда.Преди 20 години държавите членки на ЕС единодушно приеха Директивата за местообитанията, която цели опазването на най-застрашените видове и местообитания в Европа.Тя дойде в отговор на безпокойството, породено от бързото влошаване на състоянието на дивата фауна и загубата на природни местообитания в резултат на промененото земеползване, замърсяването и разрастването на градските райони.За да се осигури възможност на видовете и местообитанията да се възстановят, с директивата бе създадена мрежата от защитени територии — Натура 2000, а финансовият инструмент LIFE осигури стратегическа подкрепа за нейното разгръщане.
  Околна среда: 20 години грижи на ниво ЕС

  Комисарят по околната среда Янез Поточник заяви:„Днес отбелязваме 20-годишнината от приемането на законодателството на ЕС в областта на опазването на околната среда и можем да се гордеем с него, защото то ни помага да ценим и пазим своето богато природно наследство. Биологичното разнообразие е нашата застраховка живот, а Натура 2000, която закриля зоните от най-голямо значение за биоразнообразието, е крайъгълният камък в това начинание. Постигнахме голям напредък през последните две десетилетия и наистина има причини да празнуваме, но природата все още има нужда от нашата помощ и ще ни се отплати стократно с екосистемните услуги, които ни осигурява“.

  За две десетилетия директивата допринесе значително за спирането на широкомащабното унищожаване на нашите най-ценни богатства в биоразнообразието и редица видове и местообитания вече показват признаци на възстановяване. Мрежата Натура 2000 включва повече от 26 000 защитени зони върху площ, равняваща се на тази на Германия, Полша и Чешката република взети заедно. Почти 18% от територията на ЕС вече е включена в мрежата, заедно с 200 000 км² защитени зони в открито море. Словения например определи над една трета от територията си за защитени зони.

  Финансирането от ЕС за опазването на природата се увеличи през последните 20 години.Приетият едновременно с Директивата за местообитанията инструмент LIFE е осигурил над 1,2 млрд. EUR за управление и възстановяване на над 2000 обекта по Натура 2000 в целия ЕС.

  Благодарение на финансираните чрез LIFE проекти някои застрашени видове бяха спасени от изчезване, като например сладководната перлена мида в Германия и Чешката република, апенинската дива коза в Италия, унгарската остромуцунеста усойница и испанския царски орел. LIFE подкрепя също опазването на червенокоремната бумка в Германия, Дания, Швеция и Латвия.

  Широкомащабното унищожаване на ценни местообитания, богати на дива флора и фауна бе преустановено благодарение на голям брой практически възстановителни проекти в целия ЕС, като например защитата на пясъчните дюни в Литва, почистването на подводните ливади от Posidonia във Франция от инвазивни видове, както и възстановяването на река Дунав в Австрия, листопадните гори в Швеция, влажните зони в Нидерландия, преовлажнените тресавища в Полша и Дания. Много от тези инициативи са получили подкрепа по линия на LIFE.

  Контекст

  Натура 2000 не е строга система от природни резервати, а се основава на много по-всеобхватния принцип на устойчивото използване на земята и водните ресурси. Икономическите дейности в защитените зони са позволени, при условие че не представляват заплаха за опазването на обектите. Натура 2000 осигури множество нови възможности за отдих и туризъм. Според оценките между 1,2 и 2,2 млрд. души посещават обектите на Натура 2000 всяка година, като техният отдих носи годишно между 5 и 9 млрд. EUR.

  Новите начинания в зоните на Натура 2000 трябва не накърняват тяхната цялост и потенциално вредните проекти се одобряват единствено след цялостна оценка на отражението върху околната среда, ако не съществува алтернатива или ако проектите са от преимуществен обществен интерес и се компенсират с неутрализиране на всякакво отрицателно въздействие върху обектите. Например за пътя Via Baltica в Полша бе избран алтернативен маршрут, а разположението на вятърен парк в Шотландия бе променено така, че да не пострада скалният орел.

  Участието на местни партньори в управлението на Натура 2000 е също така от основно значение и предлага нови възможности за устойчиво управление на земята, както доказаха инициативите за щадящо земеделие, въведено с проект по линия на LIFE в ледниковия карстов ландшафт в Burren, Ирландия. Във Франция например правителството работи в тясно сътрудничество с местните собственици на земя за въвеждане на планове за управление за всеки обект.

  Ефективното управление и възстановяване на обектите по Натура 2000 изисква значителни разходи, някои от които могат да се покрият от фондове на ЕС — например фондовете за селско и регионално развитие. Същевременно, освен че е сама по себе си ценна, схемата Натура 2000 осигурява екосистемни услуги и социално-икономически ползи, чието парично изражение се оценява далеч над инвестиционните разходи.

  Днес Комисията публикува брошура за директивата за местообитанията, която представя някои от множеството постижения към днешна дата и показва действителните предимства на европейското законотворчество за всички държави членки. Чествания ще има в цяла Европа; запланувани са специални мероприятия в многобройни обекти на Натура 2000 в държавите членки на ЕС и над 300 мероприятия по линия на LIFE. Белгия ще бъде домакин на важна конференция през октомври 2012 г.

  Допълнителна информация

  Брошура по случай честването на „Директивата за местообитанията“:

  http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/directives_en.htm

  Страница на ЕС, посветена на околната среда и биологичното разнообразие:

  http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

  Страница на програмата на ЕС LIFE:

  http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

  Аудиовизуални материали за проекти по LIFE:

  http://lifevideos.eu/videos/

  Контакти:

  Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

  Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

  Полезни връзки
  Пътници, запознайте се с правата си!
  DGT Office
  Европейската програма в областта на цифровите технологии
  Европейския парламент
  Europe Direct
  Европа Директно България
  Enterprise Europe Network
  Your Europe
  EUtube
  Последна актуализация: 01/07/2014  |Начало на страницата