Навигационна пътека


За нас
#

EС разследва уебсайтове за потребителски кредити – пазар, който не носи очакваните резултати за потребителите
E-mail this pageИзпрати тази страницаОтпечатайОтпечатай

10/01/2012 13:45:04

Случвало ли ви се е да сте на крачка от на подписването на договор за личен заем, кредитна карта или друг вид потребителски кредит и да установите, че всъщност ще ви струва по-скъпо, отколкото сте очаквали първоначално?

  EС разследва уебсайтове за потребителски кредити – пазар, който не носи очакваните резултати за потребителите
  С цел да се установи дали потребителите получават информацията, на която имат право съгласно законодателството на ЕС за защита на потребителите1, преди да подпишат договор за потребителски кредит, беше проведена проверка на равнище ЕС на уебсайтове, предлагащи потребителски кредити.Националните правоприлагащи органи провериха над 500 уебсайта в 27‑те държави-членки плюс Норвегия и Исландия.Те набелязаха 70 % (393) от сайтовете за допълнително разследване във връзка със следните основни проблеми:в рекламата не е включена стандартната информация, която се изисква;в офертите е пропусната ключова информация, която е от голямо значение за вземането на решение;разходите са представени по подвеждащ начин.Сега националните правоприлагащи органи ще се свържат с финансови институции и кредитни посредници във връзка с предполагаеми нередности и ще изискат от тях да дадат пояснения или да предприемат коригиращи действия. В рамките на тази мащабна операция беше проверено по-специално как предприятията прилагат Директивата относно потребителския кредит (наскоро транспонирана в държавите‑членки), която има за цел потребителите по‑лесно да разбират и сравняват кредитните оферти.

  Комисарят на ЕС John Dalli, който отговаря за защитата на потребителите, заяви: „Когато хората търсят кредит, те понякога установяват, че този кредит всъщност струва по‑скъпо, отколкото изглежда първоначално, тъй като важната информация понякога е неясна или липсва. Потребителските кредити не винаги могат да бъдат разбрани лесно, поради което съществува законодателство на ЕС с цел да се помогне на потребителите да вземат информирани решения. Поради тази причина е много важно бизнесът да предоставят на потребителите правилната и необходима информация. А задачата на Комисията е да си сътрудничи с националните органи по правоприлагането, за да гарантира това.“

  „Мащабна проверка“ е акция за прилагане на законодателството на ЕС. Ръководена от ЕС, тя се провежда от националните правоприлагащи органи, които извършват едновременни, съгласувани проверки за нарушения на законодателството за защита на потребителите в определен сектор на икономиката. Националните правоприлагащи органи впоследствие се свързват с операторите във връзка с предполагаеми нередности и изискват от тях да предприемат коригиращи действия. Мащабната проверка във връзка с потребителските кредити се проведе през септември 2011 г.

  В шест държави беше проведено по‑задълбочено разследване „Мащабна проверка плюс“ на 57 уебсайта, за да се провери дали се спазват правилата за защита на потребителите, включително схемата за плащане, разглеждането на жалби и реда и условията.

  Пазарът, който е обект на проверка, се използва от потребителите всеки ден.През 2010 г. неизплатените задължения по потребителски кредити възлизаха на €600 милиона2 за финансовите институции от еврозоната.

  Резултати

  От общо 562 уебсайта, проверени първоначално, само 30 % издържаха проверката за спазване на съответните правила на ЕС за защита на потребителите, а 70 % от уебсайтовете (393) бяха набелязани за допълнително разследване.Трите най-големи проблема, които бяха установени, са:

  • Липсваща информация в рекламата на потребителски кредити:Рекламните текстове на 258 уебсайта (46 % от проверените уебсайтове) не съдържаха цялата стандартна информация, която се изисква съгласно Директивата относно потребителския кредит, напр. i) годишния процент на разходите (ГПР), който е от важно значение при сравняване на офертите, ii) информация дали таксите за задължителни допълнителни услуги (напр. застраховка) са включени в общите разходи, или iii) относно срока на кредитното споразумение;

  • Липса на ключова информация относно офертата:244 уебсайта (43%) не предоставяха ясна информация относно различните елементи на общите разходи, напр. i) относно вида на лихвения процент (фиксиран, променлив или комбинация от двата вида), ii) относно срока на кредита (ако е приложимо), и iii) относно някои от разходите, свързани с кредита (напр. относно таксите за сключване на споразумение);

  • Подвеждащо представяне на разходите, при което разходите по кредита са представени по начин, който е неверен или може да заблуди потребителите, напр. i) по начина, по който се изчислява цената, или ii) ако потребителят не е информиран, че освен разходите за самия потребителски кредит съществува и допълнителна задължителна застраховка.Този проблем е бил отчетен при 116 (20 %) от всички уебсайтове.

  Мащабна проверка плюс

  Шест държави (Италия, Естония, Латвия, Литва, Словакия, Швеция) проведоха по‑задълбочено разследване на 57 от проверените уебсайтове – акцията „Мащабна проверка плюс“.Основните проблеми бяха свързани с информацията, предоставяна преди сключването на договора, и условията на договора.

  Какво предстои?

  Сега започва фазата на правоприлагане:През следващите няколко седмици и месеци националните органи ще се свържат съсстопанските оператори и от тях ще бъде изискано да представят разяснения или да извършат корекции на своите уебсайтове. Ако това не бъде изпълнено, в зависимост от приложимото национално законодателство може да бъде започнато съдебно производство, водещо до налагане на глоби или дори закриване на уебсайтовете. От националните правоприлагащи органи се изисква да докладват на Европейската комисия до есента на 2012 г. Комисията ще оповести постигнатите резултати.

  Допълнителна информация

  За мащабните разследвания във връзка с потребителските кредити

  Най-често задавани въпроси

  Приложение msw8 - 84 KB [84 KB]

  *CPC = Consumer Protection Co-operation Network – a network of national enforcement authorities from 27 Member States (and Norway & Iceland) set up under the Consumer Protection Co-operation Regulation (EC2006/2004) to handle cross-border issues.

  *some sites had multiple infringements

  In Slovakia out of 10 sites checked 5 were flagged under the sweep and 10 sites under the sweep plus.

  За контакт

   Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

   Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

  1 :

  Директива относно потребителския кредит, Директива относно дистанционната търговия на потребителски финансови услуги, Директива относно нелоялните търговски практики, Директива относно електронната търговия, Директивата относно неравноправните клаузи в договорите.

  2 :

  EЦБ, Статистически данни за еврозоната, www.ecb.int/stats/money/aggregates/bsheets/html/index.en.html

  Полезни връзки
  Пътници, запознайте се с правата си!
  DGT Office
  Европейската програма в областта на цифровите технологии
  Европейския парламент
  Europe Direct
  Европа Директно България
  Enterprise Europe Network
  Your Europe
  EUtube
  Последна актуализация: 01/07/2014  |Начало на страницата