Навигационна пътека


За нас
#

Информационна бележка от Европейската сметна палата относно специален доклад № 2/2008 относно Обвързващата тарифна информация (ОТИ)
E-mail this pageИзпрати тази страницаОтпечатайОтпечатай

04/04/2008 00:00:00

Информационна бележка от Европейската сметна палата относно специален доклад № 2/2008 относно Обвързващата тарифна информация (ОТИ) [i]

Обвързващата тарифна информация (ОТИ) е решение за тарифно класиране, издавано в писмена форма от митническите органи на дадена държава-членка по заявление на икономически оператори (търговци). ОТИ спомага за еднаквото прилагане на митническата политика, както и за правилното налагане на мита. ОТИ е правно обвързваща за всички митнически органи в рамките на Европейския съюз по отношение на нейния титуляр до шест години от датата на нейното издаване, като по този начин икономическите оператори и митническите служби имат сигурна информация относно тарифното класиране на стоките.

 

[i]       Целта на настоящата информационна бележка е единствено да предостави обобщение на специалния доклад. Приетият от Сметната палата специален доклад е достъпен на интернет сайта на Палатата ( http://www.eca.europa.eu ) и скоро ще бъде публикуван в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

 

  Одитът на управлението на процедурата за получаване на ОТИ в рамките на Комисията и в рамките на извадка от няколко държави-членки доведоха Палатата до заключението, че управлението на Комисията е било адекватно, а шестте одитирани държави-членки до голяма степен са прилагали законовите разпоредби. Въпреки това са необходими известни промени за подобряване на цялостното функциониране на системата;

  • Когато две или повече държави-членки са издали различаващи се тарифни класирания в ОТИ за една и съща стока, тези случаи се отнасят за разрешаване пред Комитета по Митническия кодекс. Възможно е процедурите на Комитета да предизвикат ситуации, които могат да засегнат бързото разрешаване на проблемите с класирането, като по този начин несъответстващо тарифно класиране може да продължи да се прилага за по-дълъг период от време. Това би могло да се отрази на събирането на правилния размер традиционни собствени ресурси. Палатата препоръчва да се вземат мерки за намаляване на времето, необходимо за разрешаване на тези случаи.
  • Комисията не е разглеждала систематично въпроса за финансовата отговорност на държавите-членки, които са издали неправилна ОТИ. Палатата препоръчва Комисията да направи пълна оценка на финансовото въздействие от издаването на неправилни ОТИ и при необходимост да държи държавите-членки финансово отговорни за произтичащите от това загуби на традиционни собствени ресурси.
  • При одита са отбелязани случаи в държавите-членки, в които не е проверено дали са подадени заявления за ОТИ или съществуват различаващи се ОТИ за една и съща стока, както и случаи на забавяне при издаването на ОТИ или липса на навременно актуализиране на базата данни за ОТИ на Европейския съюз. Палатата препоръчва Комисията, с помощта на тази база данни, която е ключов инструмент на системата, да бъде по-активна при осигуряване на спазването на правилата от страна на държавите-членки. Базата данни следва да бъде пълна и актуализирана с цел да направи системата за ОТИ ефективна в целия ЕС.
  • Понастоящем при вноса на своите стоки икономическите оператори не са задължени да представят ОТИ за тях. Подобно представяне би позволило на митническите служители да извършват кръстосана проверка с декларацията за внос и това би помогнало за осигуряване на правилно класиране. Палатата препоръчва ОТИ да се декларира задължително от икономическите оператори при внос.

  Специален доклад № 2/2008:
  http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/935538.PDF

  Полезни връзки
  Пътници, запознайте се с правата си!
  DGT Office
  Европейската програма в областта на цифровите технологии
  Европейския парламент
  Europe Direct
  Европа Директно България
  Enterprise Europe Network
  Your Europe
  EUtube
  Последна актуализация: 01/07/2014  |Начало на страницата