Навигационна пътека


За нас
#

Демокрация, Диалог и Дебат – План Д
E-mail this pageИзпрати тази страницаОтпечатайОтпечатай

План Д – Демокрация, Дебат и Диалог:

На срещата на Европейския съвет на 18 юни 2005 г., държавните и правителствени ръководители приеха декларация „Ратификацията на Договора за Европейска конституция”. Тази декларация призова за „период на размисъл” след отрицателните вотове във Франция и Холандия на референдумите за Европейската конституция.

В тази декларация държавните и правителствените ръководители дават насоки на държавите членки относно дебатите, които трябва да се организират: „Периода на размисъл трябва да бъде използван за организирането на широки обществени дебати, които да включват гражданите, гражданското общество, социалните партньори, националните парламенти и политическите партии.” Тя също така посочва, че европейските институции трябва да „дадат своя принос, като ЕК ще има специална роля в тази насока”.

В отговор на декларацията на държавните и правителствените ръководители, ЕК изготвя „План Д– Демокрация, Дебат и Диалог”. Той е приет на 13 октомври 2005 г.

Цели на План Д:

Основната цел на плана е стимулирането на широк обществен дебат между европейските институции и техните граждани. Планът е в допълнение на вече съществуващи инициативи и програми в областта на образованието, младежта, културата и европейското гражданство.

План Д има 4 специфични цели:

Възвръщане на общественото доверие в ЕС:

Изправена пред намаляващото доверие на гражданите в политическите системи ЕК си поставя за цел чрез План Д през периода на размисъл да се стимулира по-прецизна комуникация с гражданите относно дейностите на ЕС. Целта на плана също е да се покаже на гражданите на ЕС, че Европа дава добавена стойност и че те могат да влияят на вземаните решения. Да разберат, че Европа се вслушва в тях с цел да отговори на техните очаквания. Това е от особено значение, т.к. много често гражданите смятат, че ЕС взима необичайни решения, много е отдалечен и бюрократичен.

Включване на специфични целеви групи и медиите:

Дебатът според плана не трябва да се ограничават само до политическите лидери. Тези дебати трябва да включат „гражданското общество, социалните партньори, националните парламенти и политическите партии”, но също така ще има добавена стойност, ако бъдат допитани и специфични целеви групи като млади хора или малцинства, които не са били достигнати по време на кампаниите за референдумите. Дебатите също така биха имали единствено успех, ако медиите са включени в този процес и в частност телевизията. Интернет също е от важно значение за стимулиране на дебата.

Ангажимент в дългосрочен план:

План Д не се ограничава само в периода на размисъл. Той трябва да продължи през целия мандат на настоящата комисия и след това.

От вслушване към включване:

План Д има за цел да изслуша своите граждани и да отговори чрез действия на техните безпокойства. Целта на ЕК е да стимулира този дебат и да търси признание на добавената стойност, която ЕС дава. Този демократичен процес предвижда да бъде чут гласа на гражданите на ЕС.

Конкретни мерки:

ЕК предлага два вида мерки за постигане на това: на национално и на европейско ниво.

На национално ниво всяка държава членка трябва да организира широки обществени дебати относно бъдещето на Европа. Тези дебати са в основата на Плана – ролята на ЕК е да подпомага държавите членки, а не да замества държавите членки. Планът дава обща рамка и примерни теми за обсъждане на държавите членки за провеждане на дебатите.

На европейско ниво ЕК предлага, с цел стимулиране на широк обществен дебат, 13 конкретни мерки:

 • Приоритетни посещения на комисарите в държавите членки;
 • Осигуряване на връзки на комисарите с националните парламенти;
 • Представителствата на ЕК да станат отворени за гражданите;
 • Организиране на регионални дебати чрез службите EuropeDirect;
 • Свикване на Европейска кръгла маса за демокрация;
 • Европейски посланици на добра воля;
 • Представяне на повече ефективни консултации;
 • Осигуряване на подкрепа на Европейски граждански проекти;
 • Осигуряване на по-голяма отвореност;
 • Увеличаване на участието на избирателите;
 • Представяне на специфичен Евробарометър Европа на бъдещето”;
 • Организиране на Интернет-дебати;
 • Установяване на целеви фокус-групи.

Генерална дирекция „Комуникация” на Европейска комисия, чрез своите Представителства в държавите членки на ЕС, обяви покана за конкурс през 2007 г. за организирането на национални и регионални инициативи от граждански организации за насърчаване на участието на младежите и жените в дебати за ЕС в контекста на План Д.

В България, след проведения конкурс, бяха одобрени през септември 2007 година четири проекта на обща стойност € 145 102, от които € 95 572 са безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Комисията :-

Организация

Име на проекта

Финансиране

Европейски Информационен Център, Велико Търново

"Регионален диалогичен открит форум "Жени за социално включване""

€ 23 610.00

Асоциация за европейско партньорство, София

"Нежната Европа"

€ 25 858.00

Фондация на бизнеса за образованието, София

"Инвестиция за създаването на квалифицирани и международно обучени млади хора, отговарящи на изискванията на пазара на труда в Европа"

€ 22 930.00

"Дунавски център за обучение и развитие", Свищов

"Не на дискриминацията в Обединена Европа: Да говорим за различните!"

€ 23 174.00

В допълнение, през декември 2007 година бе взето решение Европейската комисия да съфинансира още 4 проекта на обща стойност € 226 750.30, от които € 149 002.71 са безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Комисията :-

Организация

Име на проекта

Финансиране

Фондация Европейски институт, София

"3D – Гласът на младите хора в Европа"

€ 25 308.71

Българска асоциация за личностно развитие

Национална кампания и дебати: "Дискриминацията е престъпление"

€ 50 520.00

Отворено общество, София

"Преоткриване и подкрепа за солидарността в Обединена Европа"

€ 50 000.00

Център за модернизиране на политики, София

"Говори с Европа"

€ 23 174.00

Така общата стойност на финансираните проекти по План Д в България става € 371 852.30, а предоставената безвъзмездна финансова помощ от Европейската комисия е в размер на € 244 574.71.

Генерална дирекция "Комуникация"

Демокрация, Дебат, Диалог - Дебат за бъдещето на Европа – Дискусионен форум

Полезни връзки
Пътници, запознайте се с правата си!
DGT Office
Европейската програма в областта на цифровите технологии
Европейския парламент
Europe Direct
Европа Директно България
Enterprise Europe Network
Your Europe
EUtube
Последна актуализация: 24/01/2012  |Начало на страницата