Навигационна пътека


За нас
#

Работа в Европа
E-mail this pageИзпрати тази страницаОтпечатайОтпечатай

Всеки гражданин на ЕС има правото да търси работа в други страни-членки при същите условия като гражданите на тези страни. С други думи за назначаването на чужденци, които са граждани на ЕС, не трябва да бъдат поставяни дискриминативни изисквания. Това обаче не означава, че в определени случаи не е оправдано изискването на определен трудов стаж или владеенето на езика на приемащата страна.

Признаване на дипломи

Достъпът до общия пазар на труда се улеснява и от редица директиви (изменени и допълнени от Директива 2005/36/ЕО , с действие от 20.10.2007г.), които регламентират взаимното признаване на професионалните квалификации за т. нар. регулирани професии (тези, които изискват определена квалификация, доказана с притежанието на диплома или сертификат). Специални секторни директиви регламентират автоматичното признаване на дипломите на лекари (Директива 93/16/ЕИО ), медицински сестри (Директива 77/452/ЕИО ) фармацевти (Директива 85/433/ЕИО ), стоматолози (Директива 78/686/ЕИО ), архитекти (Директива 85/384/ЕИО ) и др. Общият принцип гласи, че квалификации, придобити в една държава-членка, които дават достъп до трудовия пазар в тази  страна, трябва да бъдат автоматично признати на територията на всички останали страни-членки, доколкото отговарят на един минимум от задължителни изисквания, описани в съответните директиви.

Обезщетения при безработица

В случаите, когато правото на получаване на обезщетения при безработица зависи от покриването на определени осигурителни периоди, периоди на работа в една или повече държави-членки, също следва да бъдат зачетени. Обикновено, обаче, преди да се подаде молба за социално подпомагане при безработица е необходимо лицето да е работило в страната, където кандидатства за подпомагане. Освен това в сила ще са правилата за обезщетение при безработица, валидни в приемащата страна.

Ако Вие сте безработно лице и желаете да потърсите работа в други страни на ЕС, то имате право да получава обезщетение от България за период от три месеца след напускане на страната при следните условия (Регламент 1408/71/ЕО ):

  • Трябва де сте получавали обезщетения при безработица за поне четири седмици в България;
  • Трябва да получите от съответната компетентна институция в България документ E 303;
  • Трябва да се регистрирате в бюрото по труда на приемащата страна в седемдневен срок от дата на пристигане;
  • Трябва да се съобразявате с процедурите на приемащата страна.

Правото на социално подпомагане в България се губи, ако се завърнете след изтичане на периода от три месеца.

Повече за координацията на системите за социална сигурност в ЕС четете тук .

Списък на европейските формуляри (E-forms), които издава НОИ за прилагане на Регламент 1408/71, може да намерите тук .

Пенсионни права

Във всяка страна, където сте били осигурени, Вашите осигурителни права се запазват до навършване на пенсионна възраст, т.е. вноски, които са били платени, не се прехвърлят в друга държава-членка или изплащат обратно на осигуреното лице, ако лицето вече не е осигурено в тази държава.

Всяка държава-членка, където сте били осигурени поне една година трябва, да Ви изплати пенсия в размер пропорционален на периода, през който сте се осигурявали. Ако сте били осигурени дълго, ще получите относително “висока” пенсия (Регламент 1408/71/ЕО ).

Допълнителна информация за пенсионните Ви права в ЕС може да намерите тук (английски).

Преходни разпоредби за български граждани

Българските граждани все още не могат да се възползват от пълния обем на правата си на общия пазар на труда на ЕС. Според клауза от Анекс към Договора за присъединяване на България и Румъния към ЕС се въвежда преходен период от максимум 7 г., считано от дата на членство на страната ни, през които останалите страни-членки са свободни да налагат национално мерки, за да ограничат достъпа на работна ръка от България до техните трудови пазари. Най-често тези мерки се изразяват в изискването за притежание на разрешително за работа. Тези ограничения бяха в сила и за 10-те нови страни-членки, присъединили се през 2004г. и се отнасят за наемната работна ръка, но не и за самонаетите.

В края на 2008 г. Комисията ще изготви доклад, въз основа на който Съветът ще преразгледа действието на преходните договорености. Освен това, всяка от държавите-членки на ЕС-25 трябва да уведоми официално Комисията дали възнамерява да продължи да прилага своите национални законодателни мерки в продължение на най-много още три години. По принцип, преходните договорености следва да преустановят действието си пет години след присъединяването. Въпреки това, съществува възможност дадена държава-членка на ЕС-25 да поиска от Комисията разрешение да продължи да прилага своите национални мерки в продължение на още две години, но само ако отчита сериозни смущения на трудовия си пазар.

Кои страни имат ограничения за българи - виж тук msw8 - 56 KB [56 KB] .

Подробна информация за свободното движение на работници към и от България може да намерите тук .

За повече информация:

ЕURES:

http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=bg&langChanged=true

ГД Вътрешен пазар и услуги:

http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

MISSOC - информация за системите за социално осигуряване в ЕС:

http://www.ec.europa.eu/employment_social/social_protection/missoc_en.htm

Полезни връзки
Пътници, запознайте се с правата си!
DGT Office
Европейската програма в областта на цифровите технологии
Европейския парламент
Europe Direct
Европа Директно България
Enterprise Europe Network
Your Europe
EUtube
Последна актуализация: 10/07/2013  |Начало на страницата