Навигационна пътека


За нас
#

Хронология
E-mail this pageИзпрати тази страницаОтпечатайОтпечатай

Политически отношения

България установява дипломатически отношения с Европейската Общност през 1988 г. През 1993 г. е подписано Европейското споразумение за асоцииране, което влиза в сила през 1995 г.

През декември 1995 г. България подава молба за членство в Европейкия съюз. Комисията представя първия си редовен доклад за напредъка на България към членство през ноември 1998 г. Вторият доклад, публикуван през 1999 г., препоръчва започването на преговори.

Преговорите за присъединяване на България към ЕС започват на 15 февруари 2000 г. и приключват на 15 юни 2004 г., шест месеца предсрочно. Европейският съвет в Брюксел на 16 – 17 декември 2004 г. потвърждава приключването на преговорите за присъдиняване и декларира, че ЕС се надява да приветства страната като член на Съюза през януари 2007 г.

Европейският парламент дава одобрение за членството на България на 13 април 2005 г. с 522 гласа “за”, 70 гласа “против” и 69 “въздържали се”.

Договорът за присъединяване на България към ЕС е подписан на 25 април 2005 г. в Люксембург. Съгласно договорът, ЕС декларира, че целта му е да приеме България от 1 януари 2007 г. Споразумението за присъединяване съдържа и възможност за отлагане на членството с една година, ако ЕС прецени, че съществува “сериозен риск” страната да не успее да приложи изискваните реформи.

Редовният доклад на Европейската комисията (ЕК) за 2004 г. посочва реформата в правосъдието и публичната администрация като основни приоритети. България полага сериозни усилия за изграждането на административен и съдебен капацитет за прилагане на достиженията на правото на Общността (acquis communautaire).

През февруари 2005 г. ЕК дава положителна оценка за подписването на Договора за присъединяване. До датата на присъединяване Комисията продължава да наблюдава изпълнението на обещаните реформи, като въвежда в действие система на строг мониторинг и да изготвя годишни доклади за напредъка на България към членството, което се осъществява на 1 януари 2007г.

Допълнителна информация:

Икономически отношения

Европейската комисия през 2002 г.обявява България за страна с функционираща пазарна икономика.

Рамката на двустранните търговски отношения между България и ЕС е Европейското споразумение за асоцииране. То урежда широк кръг от въпроси, с фокус върху

  • търговската либерализация
  • политическия диалог
  • сближаването на законодателствата
  • развиване на сътрудничество в други области, сред които индустрията, околната среда, транспорта и митническата политика

Споразумението цели постепенното установяване на свободна търговска зона между ЕС и България на базата на реципрочността, но по асиметричен начин. С други думи, либерализацията ще се прилага по-ускорено от страна на ЕС. Над 95% от търговията на България с ЕС се осъществява свободно, а изключение правят само някои земеделски продукти, за които и двете страни налагат мита.

През 2003 г. България е вече 35-ият търговски партньор на Съюза с обща стойност на двустранния стокообмен (внос и износ) € 9.2 милиарда – почти двойно в сравнение с 1995 г., когато влиза в сила Европейското споразумение. През 2003 г. относителният дял на българския експорт към ЕС е 56.6% (€ 3.769,8 милиарда) от общия износ на страната.

Двустранната търговия се състои предимно от текстил и облекло, машини и химически продукти. Излишъкът в полза на ЕС в търговията с България нараства всяка година.

Инвестиционните отношения между ЕС и България са съществени и в сравнение с 1995 г., когато влиза в сила Европейското споразумение, са нарастнали с 95%.

През 2004 г. ЕС осъвремени Европейското споразумение с България, за да го адаптира към разширяването с новите държави-членки.

След присъединяването на България цялостната рамка на икономическите отношения с ЕС е определена от Договора за присъединяване.

Допълнителна информация:

 

Полезни връзки
Пътници, запознайте се с правата си!
DGT Office
Европейската програма в областта на цифровите технологии
Европейския парламент
Europe Direct
Европа Директно България
Enterprise Europe Network
Your Europe
EUtube
Последна актуализация: 21/09/2012  |Начало на страницата