Навигационна пътека


За нас
#

Често задавани въпроси за работното време
E-mail this pageИзпрати тази страницаОтпечатайОтпечатай

Какви са притесненията на Европейската комисия във връзка с прилагането на правото на изключение в Обединеното кралство?

Законодателството и практиката очевидно не предлагат гаранциите, изисквани от Директивата. Съществува обща практика на представяне на споразумението за право на изключение при самото подписване на трудовия договор, една практика, която de facto ограничава правото на избор на работещия. Освен това загриженост предизвиква и процедурата, която се прилага за поддържане на документацията. Ясно е намерението на Директивата да се води отчет на действително изработените часове, докато националното законодателство изисква единствено да се представи самото споразумение за право на изключение. В действителност може да се породи ненормална ситуация, при която се води повече документация за тези работещи, които не са се възползвали от правото си на изключение, отколкото за онези, които са се възползвали, при положение, че последните по мнението на мнозина повече се нуждаят от защитата, която може да им предостави такава документация.

Защо Европейската комисия предлага преработване на Директивата?

Европейската комисия е задължена по силата на Директивата от 1993 г. да изготви доклад относно прилагането на правото на изключение и периодите на прилагане до края на 2003 г. Предвид ефекта от решенията на Европейския съд през 2003 г. бе взето решение тези аспекти да бъдат включени в доклада. Европейската комисия не е правила конкретни предложения за това как трябва да бъде изменена Директивата, но сондира мненията на всички заинтересовани по отношение на това дали те намират необходимост от промяна на съществуващото законодателство, така че да бъдат взети предвид следните въпроси, повдигнати в доклада на Европейската комисия:
• Продължителността на периодите на прилагане, използвани за изчисляване на работното време.
• Определението за "работно време" като се имат предвид постановленията на Европейския съд.
• Прилагането на право на изключение.
• Как Директивата да се използва не само за защита на здравето и безопасността на работещите, но също и като инструмент за намиране на баланс между работно време и време, прекарано със семейството.

Как се прилага правото на изключение в Обединеното кралство?

Макар за приблизително 16% от работещите да се смята, че работят повече от 48 часа седмично, броят на тези, които са подписали споразумение за право на изключение, е значително по-висок. Не разполагаме с надеждна статистика, но по общо мнение от правото на изключение са се възползвали много повече хора, отколкото е строго необходимо. Анкета сред работодатели в Обединеното кралство, извършена от Асоциацията на адвокатите по трудово право в сътрудничество с Personnel Today, показва, че 65% от 759-те участвали компании са отговорили, че са поискали от своите служители да подпишат споразумение за право на изключение. В 61% от тези компании над половината от работещите са подписали. В 28% от компаниите всички работещи са подписали правото на изключение. Проучване на CBI показва, че 33% от работещите в Обединеното кралство - тоест двойно повече от тези, които твърдят, че работят повече от 48 часа - са подписали споразумение за право на изключение.

Каква е ситуацията с работното време в Обединеното кралство?

Основните характеристики на системата, контролираща работното време в Обединеното кралство не са се променили от въвеждането на Директивата, най-вече поради използваното право на изключение.
Последните данни сочат, че около 16% от работната сила понастоящем работи повече от 48 часа на седмица в сравнение с 15% в началото на 90-те години. Около 8% от работещите заявяват, че работят над 55 часа на седмица, 3.2% - над 60 часа на седмица, а 1% - над 70 часа на седмица. Обединеното кралство е единствената страна-членка, където седмичното работно време се е увеличило през последното десетилетие.
Голям брой (приблизително 46%) от тези, които заявяват, че работят над 48 часа, заемат ръководни постове и попадат под клаузите на изключението, касаещо изпълнителните директори.
Ето защо броят на работещите, които официално изискват да се възползват от правото на изключение е доста ограничен.

Какво е правото на изключение (opt-out)?

Член 18 от Директивата от 1993 г. позволява на страните-членки да не прилагат работна седмица от максимално 48 часа при положение, че изпълнят редица условия. Това бе договорено от Обединеното кралство в процеса на приемане на Директивата от 1993 г. Правото на изключение (opt-out) не е дадено конкретно на Обединеното кралство, но Обединеното кралство остава единствената държава, която широко се възползва от неговите разпоредби.
Условията за право на изключение са следните:
• Работещият трябва да даде съгласието си да работи повече от 48 часа на седмица.
• Никой работещ не трябва да бъде поставян в неблагоприятно положение вследствие на решението си да не се възползва от правото на изключение.
• Работодателят е длъжен да води актуална документация за всички работещи, които изпълняват такава работа.
• Гореспоменатата документация трябва да бъде на разположение на компетентните органи, които да могат да ограничат работните часове над максимума по здравословни причини и съображения за безопасност.

Какъв е ефектът на постановлението на Европейския съд относно времето "на повикване"?

Страните-членки се различават по това как дефинират работното време в националното си законодателство. Някои оставят тази дефиниция на колективните договори между работодатели и работещи. Други дефинират категории извън двете, упоменати в Директивата, което обикновено изключва времето "на повикване" от дефиницията за работно време.
Постановленията на съда ще се отразят най-сериозно на сектора на здравеопазването, макар и не само на него. Оценката на ефекта предстои да бъде извършена на национално ниво и на ниво Общността, но по време на двете съдебни дела бяха дадени някои предварителни оценки:
• Германското правителство обяви, че ще се наложи повишаване броя на работещите с 24%, което ще изисква назначаването на между 15 000 и 27 000 допълнителни лекари и ще струва 1.75 милиарда евро.
• Обединеното кралство посочи, че ще е необходимо назначаването на между 6 250 и 12 550 лекари и 1 250 друг медицински персонал на цена от 380-780 милиона паунда(540-1100 милиона евро).
• Холандия изчисли, че ще й бъдат необходими 10 000 нови здравни служители, което ще струва 400 милиона евро.
Отраженията обаче не са само бюджетни - всички тези страни-членки бяха единодушни, че съществува липса на кандидати с необходимата квалификация, които да запълнят тези работни места.

Как се дефинира терминът "работно време"?

Директивата от 1993 г. дава определение за "работно време" като "всеки период от време, през който работещият работи на разположение на работодателя и изпълнявайки негова дейност или задължения, в съответствие с националните закони и/или практика". Периодът на почивка се дефинира като "всеки период, който не представлява работно време". Директивата не дава възможност за междинна категория.
През 2003 г. Европейският съд бе призован в два отделни случая да се произнесе по дела, които включваха дефиницията за работно време. И двете дела бяха свързани с въпроса дали времето прекарано "на повикване" представлява работно време, и двете се отнасяха за сектора здравеопазване - делото SIMAP в доболничната помощ и делото Jaeger за болниците. И в двата случая съдът постанови, че времето прекарано "на повикване" следва да се счита за работно време.

Как е изчислен 48-часовият максимум?

Таванът от 48 часа работа на седмица не е изчислен на седмична база, а за период на изпълнение от поне четири месеца. Това гарантира, че предприятията могат да организират работното време на своите служители така, че то най-добре да отговаря на икономическата им дейност. Директивата освен това позволява периодът на изпълнение да бъде разширен до 6 месеца при определени случаи, като например график на работа на смени, работа по охрана или наблюдение, както и в случаите, когато домът и работното място на работещия са отдалечени едно от друго. Освен това могат да бъдат сключени колективни споразумения за всеки отделен сектор, с които да се разшири периодът на изпълнение до една година.

Защо фиксирането на "таван" върху работното време защитава работниците?

Връзката между продължителността на работата в часове и здравето и безопасността е доказана отдавна. Изследванията показват, че породената от работата умора се увеличава с броя часове, прекарани в работа. Умората и загубата на концентрация не могат да се избегнат след определен период от време, а рискът от производствени инциденти нараства през последните часове на работа.

Какво представлява Директивата за работното време?

Директива 93/104/ЕС залага изисквания за максимум 48-часова работна седмица (включително допълнителните часове работа), периодите за отдих и почивки по време на работа, както и минимум четири седмици платен годишен отпуск с цел да защити работещите от отрицателни рискове за тяхното здраве и безопасност. Директивата се прилага във всички сектори на дейност - обществени и частни. Голям брой професионални сфери като например въздушен, железопътен, автомобилен, морски, речен и езерен транспорт, други морски дейности, както и лекари при обучение, които бяха изключени от Директивата от 1993 г., сега са включени в нея чрез поправка, договорена през 2000 г. Мерките, които трябва да се приложат за тези нови категории, трябваше да бъдат въведени от страните-членки до 1 август 2003 г. (1 август 2004 г. за лекарите при обучение).
Остават голям брой категории труд, които все още са изключени от Директивата:
• Изпълнителни директори и други лица с автономни правомощия за вземане на решения.
• Работници в семейни фирми.
• Работници, обслужващи религиозни церемонии в църкви и религиозни общности.

Какви са условията на консултации?

Комюникето е адресирано до Европейския парламент, Съвета на министрите, Икономическия и социален комитет и Комитета по регионите.
Освен това то е замислено като първи етап от предвидените в Договора на Европейската общност консултации между работещи и работодатели преди предприемането на каквито и да било законодателни мерки в тази сфера.

Други страни-членки използват ли правото на изключение?

След последните постановления на Европейския съд във връзка с времето "на повикване", някои страни-членки видяха в правото на изключение един начин за облекчаване на проблемите, породени от постановленията на съда. Франция въведе поправки в своите нормативни актове, свързани с болниците и заведенията за обществено здравеопазване, като позволи на работещите там да работят над обичайните си седмични графици, като в замяна получат свободни дни или компенсация.
Германия, Холандия и Испания готвят законодателство, което да включва правото на изключение в сектора на здравеопазването.
Люксембург използва правото на изключение за секторите хотелиерство и обществено хранене, с периоди на прилагане, които са много по-кратки от постановените в Директивата. Целта е да се даде възможност на секторите хотелиерство и обществено хранене да реагират на сезонните изменения.
Малта и Кипър вече са включили правото на изключение в своите национални мерки. Словения го прилага по отношение на лекарите. Естония, Унгария, Латвия и Литва дадоха да се разбере, че и те ще използват тази клауза, за да избегнат проблемите, свързани с решенията на Европейския съд.

Полезни връзки
Пътници, запознайте се с правата си!
DGT Office
Европейската програма в областта на цифровите технологии
Европейския парламент
Europe Direct
Европа Директно България
Enterprise Europe Network
Your Europe
EUtube
Последна актуализация: 30/10/2010  |Начало на страницата