Budget
Håndbog EU-finansiering for begyndere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang

Denne håndbog giver begyndere en indføring i den brede vifte af finansieringsmuligheder, som EU tilbyder. Den giver basal vejledning i ansøgningsprocedurer og anviser, hvor man kan finde flere oplysninger. Håndbogen indeholder den nyeste information om de aktuelle EU-programmer i finansieringsperioden 2014-2020.

Håndbogen er målrettet seks hovedkategorier af potentielle ansøgere: små og mellemstore virksomheder (SMV'er), ikkestatslige organisationer (NGO'er), unge, forskere, landmænd og offentlige organer. Men den kan også rumme værdifulde oplysninger for ansøgere fra andre områder.

Primære finansieringsformer

1. Tilskud  gives til gennemførelse af specifikke projekter, som regel efter en såkaldt forslagsindkaldelse, der bekendtgøres offentligt.

Et tilskud har et ganske bestemt formål, som er beskrevet i forslagsindkaldelsen. I mange tilfælde er EU's bidrag betinget af, at støttemodtageren medfinansierer projektet.

Eksempel

Europa-Kommissionen tilbyder en række tilskud via forslagsindkaldelser i perioden 2014-2017. Formålet med indkaldelsen er at tildele midler til organisationer, som leverer information og/eller tjenesteydelser i henhold til programmet "Europa for borgerne"[1].

2. Offentlige kontrakter tildeles gennem udbud (en procedure med henblik på offentlige indkøb). De dækker en lang række områder, bl.a. undersøgelser, teknisk bistand og uddannelse, rådgivning, konferenceafholdelse og it-udstyr. Formålet med kontrakterne er indkøb af tjenesteydelser, varer eller arbejdsydelser, der skal sikre, at EU-institutionerne og EU-programmerne fungerer, som de skal.

Eksempel

Europa-Kommissionen offentliggjorde for nylig en udbudsbekendtgørelse vedrørende programmet "Cluster Excellence", der indgår i Cosme, EU's program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder. Tilbudsgiverne forventes at tilbyde Europas SMV'er professionelle virksomhedstjenester med henblik på at udvikle flere europæiske virksomhedsklynger i verdensklasse. Den valgte kontrahent skal bl.a. levere uddannelse, udveksling af bedste praksis, arrangere studiebesøg og udføre konsekvensanalyseaktiviteter.

Blandt de øvrige finansieringsmuligheder kan nævnes lån, garantier og priser.

Tildelingen af et tilskud eller en kontrakt følger strenge regler for at sikre, at alle potentielle støttemodtagere bliver behandlet ens og gennemsigtigt.

Modtagere af tilskud og kontrahenter skal efterleve klare finansielle regler, således at Europa-Kommissionen og enhver anden revisionsmyndighed kan kontrollere, hvordan EU-midlerne bruges.

Offentliggørelsen af information om modtagerne af EU-finansiering bidrager til at sikre en høj grad af ansvarlighed hos EU-institutionerne.

 

Hvem forvalter pengene og træffer beslutning om tildeling af tilskud og kontrakter?

Europa-Kommissionen har det endelige politiske ansvar for at sikre, at alle midler på EU's budget bruges korrekt. Men de nationale regeringer har også pligt til at gennemføre kontroller og årlige revisioner, idet ca. 80 % af EU-finansieringen forvaltes på nationalt plan. Desuden forvalter tredjelande og internationale organisationer den lille del af EU's budget, der tildeles de programmer, som f.eks. Røde Kors og FN gennemfører.

Organisationer, der vil søge om EU-tilskud eller byde på kontrakter, skal derfor nøje undersøge, hvilke institutioner de skal sende deres ansøgning eller tilbud til.

Europa-Kommissionen forvalter budgettet gennem sine afdelinger (generaldirektorater) og forvaltningsorganer. Landene i EU overdrager primært forvaltningen af EU-midlerne til forvaltningsmyndigheder som ministerier og andre offentlige organer. Disse institutioner er ansvarlige for at tilrettelægge og gennemføre forslagsindkaldelser og udbudsprocedurer.

Kommissionen har udgivet en serie på 28 faktablade under overskriften EU-budgettet i mit hjemland, som sætter fokus på udvalgte projekter, der har fået midler fra EU's budget i alle EU-lande. Projekterne dækker en bred vifte af områder fra f.eks. beskæftigelse over regionaludvikling, forskning og uddannelse til miljø og humanitær bistand. Projekterne kan inspirere potentielle ansøgere, som også kan læse mere om den merværdi, som EU har bibragt projekterne.

 

Del denne side