Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στο πρόγραμμα εργασίας της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξηγεί πώς σκοπεύει να μετουσιώσει σε πράξη τις πολιτικές προτεραιότητες που έθεσε ο πρόεδρός της. Το πρόγραμμα αυτό δίνει μια πολυετή εικόνα, βοηθώντας μ' αυτόν τον τρόπο τόσο τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη όσο και τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να προγραμματίσουν καλύτερα τη συνεργασία τους με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι καίριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2014-19 ορίζονται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές που έχει θέσει ο πρόεδρος της.

Οι προτεραιότητες και οι στόχοι για την επόμενη χρονιά παρουσιάζονται κάθε φθινόπωρο στην ομιλία που εκφωνεί ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πορεία της Ένωσης.

Οι σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες πρέπει να συνοδεύονται από εκτίμηση επιπτώσεων. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταρτίζουν τους λεγόμενους "χάρτες πορείας" με τις προγραμματιζόμενες εκτιμήσεις επιπτώσεων.

Μηνιαίες εκθέσεις προόδου αποστέλλονται στα άλλα θεσμικά όργανα, καθώς και μια γενική περιγραφή των πρωτοβουλιών που σχεδιάζει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από το τέλος κάθε χρόνου.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 
Επίσης
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;