Cyklus strategického plánovania a programovania

Pri príprave plánov a predkladaní správ o činnosti sa Komisia pridržiava ročného cyklu známeho ako cyklus strategického plánovania a programovania.

Hlavnými štádiami tohto cyklu sú:

  • Predstavenie správy o stave Únie predsedom Komisie, v ktorej sa definujú priority a strategické ciele na nasledujúci rok.
  • Zostavenie pracovného programu Komisie na príslušný rok – na základe dialógu medzi Komisiou, Európskym parlamentom a Radou.
  • K tomuto programu sa vyjadrujú aj ďalšie inštitúcie EÚ a národné parlamenty.
  • Generálne riaditeľstvá Komisie pripravia strategické plány a plány riadenia, v ktorých predstavia spôsob dosahovania priorít Komisie a stanovia jasné ciele a ukazovatele na účely monitorovania a podávania správ.
  • Pre všetky hlavné legislatívne a politické iniciatívy vypracovávajú útvary Komisie posúdenia vplyvu so zámerom analyzovať predpokladané hospodárske, sociálne a environmentálne dosahy návrhov.
  • Zoznam plánovaných iniciatív Komisie a zoznam schválených iniciatív Komisie sa aktualizujú každý mesiac a zasielajú sa ďalším inštitúciám EÚ, aby ich mohli zohľadniť pri plánovaní vlastných aktivít.
  • Na konci rozpočtového roku vypracovávajú všetky útvary výročné správy o činnosti, v ktorých hodnotia vlastnú schopnosť dosahovať stanovené ciele.
  • Tieto hlásenia Komisia sumarizuje vo forme súhrnnej správy English (en)  predkladanej Európskemu parlamentu a Rade. Súhrnná správa je od roku 2016 súčasťou výročnej správy a správy o plnení rozpočtu EÚ.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 
Klikni tiež na...
Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?