Cykl planowania i programowania strategicznego

Komisja opracowuje plany i sporządza sprawozdania dotyczące swojej działalności zgodnie z rocznym cyklem określanym jako cykl „planowania i programowania strategicznego”.

Cykl obejmuje następujące główne etapy:

  • orędzie o stanie Unii przedstawione przez przewodniczącego Komisji, w którym określa się priorytety i cele strategiczne na następny rok
  • opracowanie programu prac Komisji na dany rok – na podstawie dialogu między Komisją, Parlamentem Europejskim i Radą
  • przedstawienie uwag dotyczących programu prac przez inne instytucje UE i parlamenty narodowe
  • sporządzenie przez departamenty (dyrekcje generalne) Komisji planów strategicznych i planów zarządzania, w których wskazują one, w jaki sposób zamierzają przyczynić się do realizacji priorytetów wyznaczonych przez Komisję, oraz wyraźnie określają cele i wskaźniki na potrzeby monitorowania i sprawozdawczości
  • sporządzenie przez dyrekcje generalne Komisji oceny skutków w odniesieniu do wszystkich głównych inicjatyw ustawodawczych i politycznych w celu przeprowadzenia analizy ich możliwego wpływu gospodarczego, społecznego i środowiskowego
  • regularną aktualizację wykazu planowanych inicjatyw Komisji i wykazu przyjętych inicjatyw Komisji oraz ich przekazywanie innym instytucjom UE, aby pomóc im w organizacji ich własnych działań
  • na koniec roku budżetowego opracowanie przez wszystkie dyrekcje generalne rocznego sprawozdania z działalności zawierającego informacje o ich wynikach w realizacji wyznaczonych celów
  • zestawienie tych sprawozdań w sprawozdaniu podsumowującym English (en)  przekazywanym Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (ministrom państw członkowskich). Począwszy od 2016 r. sprawozdanie podsumowujące jest ujmowane w rocznym sprawozdaniu z zarządzania i wyników dootyczącym budżetu UE.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 
Zobacz również
Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?