Cykl planowania strategicznego i programowania

Komisja opracowuje plany i sporządza sprawozdania dotyczące jej działalności zgodnie z rocznym cyklem określanym jako cykl „planowania strategicznego i programowania”.

Cykl obejmuje następujące główne etapy:

  • orędzie o stanie Unii Europejskiej przedstawione przez przewodniczącego Komisji, w którym określa się priorytety i cele strategiczne na następny rok;
  • opracowanie programu prac Komisji na dany rok – na podstawie dialogu między Komisją a Parlamentem Europejskim;
  • przedstawienie uwag dotyczących programu prac przez inne instytucje UE i parlamenty narodowe;
  • sporządzenie planów zarządzania przez dyrekcje generalne Komisji, w których wskazują one, w jaki sposób zamierzają przyczynić się do realizacji priorytetów wyznaczonych przez Komisję, oraz wyraźnie określają cele i wskaźniki na potrzeby monitorowania i sprawozdawczości;
  • sporządzenie oceny skutków przez dyrekcje generalne Komisji w odniesieniu do wszystkich głównych inicjatyw ustawodawczych i politycznych w celu przeprowadzenia analizy ich możliwego wpływu gospodarczego, społecznego i środowiskowego;
  • comiesięczną aktualizację wykazu planowanych inicjatyw Komisji i wykazu przyjętych inicjatyw Komisji oraz ich przekazywanie innym instytucjom UE, aby pomóc im w organizacji ich własnych działań;
  • na koniec roku budżetowego opracowanie przez wszystkie dyrekcje generalne rocznego sprawozdania z działalności zawierającego informacje o wynikach ich działalności w odniesieniu do realizacji wyznaczonych celów;
  • zestawienie tych sprawozdań w sprawozdaniu podsumowującym przekazywanym Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (ministrom państw członkowskich).

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 
Zobacz również
Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?