Strateegilise planeerimise ja programmitöö tsükkel

Komisjon planeerib oma tööd ja annab selle kohta aru, järgides iga-aastast tsüklit, mida nimetatakse strateegilise planeerimise ja programmitöö tsükliks.

Tsükkel koosneb järgmistest peamistest etappidest.

  • Komisjoni presidendi avalduses Euroopa Liidu olukorra kohta määratakse kindlaks järgmise aasta prioriteedid ja strateegilised eesmärgid.
  • Komisjoni tööprogrammi koostamine järgmiseks aastaks komisjoni ning Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu vaheliste arutelude alusel.
  • Programmi kohta esitavad märkusi ka teised ELi institutsioonid ja liikmesriikide parlamendid.
  • Komisjoni osakonnad (peadirektoraadid) koostavad strateegilised ja majandamiskavad, milles nad kirjeldavad oma panust komisjoni eesmärkide saavutamisse ning määravad kindlaks selged eesmärgid ja järelevalve- ja aruandlusnäitajad.
  • Kõigi olulisemate seadusandlike ja poliitikat kujundavate algatuste puhul koostavad komisjoni peadirektoraadid mõjuhinnangu ettepanekute tõenäolise majandusliku, keskkonnaalase ja sotsiaalse mõju analüüsimiseks.
  • Kavandatud komisjoni algatuste loetelu ja vastuvõetud komisjoni algatuste loetelu ajakohastatakse korrapäraselt ning need saadetakse teistele ELi institutsioonidele, et aidata neil oma tööd korraldada.
  • Eelarveaasta lõpus koostavad kõik peadirektoraadid iga-aastase tegevusaruande oma eesmärkide saavutamisel tehtud edusammude kohta.
  • Need aruanded kogutakse koondaruandesse English (en) , mis esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Alates 2016. aastast on asjaomane koondaruanne osa ELi eelarve iga-aastasest haldus- ja tulemusaruandest.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 
Vaata ka …
Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?