Κύκλος στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει τις εργασίες της και υποβάλλει εκθέσεις μετά την ολοκλήρωσή τους, ακολουθώντας έναν ετήσιο κύκλο, τον λεγόμενο κύκλο "στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού".

Τα βασικά στάδια του κύκλου είναι τα εξής:

  • Ομιλία του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία καθορίζονται οι προτεραιότητες και οι στρατηγικοί στόχοι για την επόμενη χρονιά.
  • Κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – κατόπιν διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
  • Άλλα όργανα της ΕΕ καθώς και τα κοινοβούλια των κρατών μελών διατυπώνουν παρατηρήσεις επί του προγράμματος εργασίας.
  • Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (γενικές διευθύνσεις) καταρτίζουν σχέδια διαχείρισης στα οποία παρουσιάζουν πώς σκοπεύουν να συμβάλουν στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Επιτροπής, θέτοντας ξεκάθαρους στόχους και δείκτες παρακολούθησης και αναφοράς.
  • Για κάθε σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία ή πρωτοβουλία χάραξης πολιτικής, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ετοιμάζουν εκτίμηση επιπτώσεων στην οποία αναλύουν τον πιθανό οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο της νομοθετικής πρότασης.
  • Ο κατάλογος των πρωτοβουλιών που προγραμματίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και ο κατάλογος των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα και αποστέλλεται στα άλλα όργανα της ΕΕ, έτσι ώστε αυτά να μπορούν να οργανώσουν καλύτερα τις δικές τους δραστηριότητες.
  • Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, όλες οι υπηρεσίες υποβάλλουν τη λεγόμενη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για τις επιδόσεις τους σε σχέση με την επίτευξη των στόχων τους.
  • Οι εκθέσεις αυτές συγκεντρώνονται σε μια συγκεφαλαιωτική έκθεση που υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (υπουργοί των κρατών μελών).

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 
Επίσης
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;