Κύκλος στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει τις εργασίες της και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις ακολουθώντας έναν ετήσιο κύκλο, τον λεγόμενο κύκλο "στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού".

Τα βασικά στάδια του κύκλου είναι τα εξής:

  • Ομιλία του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κατάσταση της Ένωσης, στην οποία καθορίζονται οι προτεραιότητες και οι στρατηγικοί στόχοι για το επόμενο έτος.
  • Κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – κατόπιν διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
  • Τα άλλα όργανα της ΕΕ καθώς και τα κοινοβούλια των κρατών μελών διατυπώνουν, επίσης, παρατηρήσεις επί του προγράμματος εργασίας.
  • Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (γενικές διευθύνσεις) καταρτίζουν στρατηγικά σχέδια και σχέδια διαχείρισης στα οποία περιγράφουν πώς σκοπεύουν να συμβάλουν στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Επιτροπής και ορίζουν ξεκάθαρους στόχους και δείκτες παρακολούθησης και αναφοράς.
  • Για κάθε σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία ή πρωτοβουλία χάραξης πολιτικής, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκπονούν εκτίμηση επιπτώσεων στην οποία αναλύουν τον πιθανό οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο της πρωτοβουλίας.
  • Ο κατάλογος των προγραμματισμένων πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και ο κατάλογος των εγκεκριμένων πρωτοβουλιών της επικαιροποιούνται σε τακτά διαστήματα και αποστέλλεται στα άλλα όργανα της ΕΕ για να μπορούν να οργανώνουν τις δικές τους δραστηριότητες.
  • Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, όλες οι υπηρεσίες καταρτίζουν ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων σχετικά με τις επιδόσεις τους σε σχέση με την επίτευξη των στόχων τους.
  • Οι εκθέσεις αυτές συγκεντρώνονται σε μια συγκεφαλαιωτική έκθεση English (en) που κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Από το 2016, η συγκεφαλαιωτική έκθεση περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 
Επίσης
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;