Цикъл на стратегическо планиране и програмиране

Комисията планира работата си и докладва за нея, като следва годишен цикъл на „стратегическо планиране и програмиране“.

Основните етапи на цикъла са:

  • Речта на председателя на Комисията за състоянието на Съюза, в която се определят приоритетите и стратегическите цели за следващата година.
  • Съставянето на работната програма на Комисията за годината въз основа на диалог между Комисията, Европейския парламент и Съвета.
  • Останалите европейски институции и парламентите на страните членки също правят коментари по програмата.
  • Ведомствата (генералните дирекции) на Комисията изготвят стратегически планове и планове за управление, показващи как ще работят за изпълнение на приоритетите на Комисията и установяващи ясни цели и показатели за проследяване и отчитане на тяхната работа.
  • За всички важни законодателни и определящи политиката инициативи ведомствата на Комисията подготвят оценки на въздействието, за да анализират вероятните икономически, екологични и социални последствия от предложенията.
  • Списъкът с планирани инициативи на Комисията и списъкът с приети инициативи на Комисията се актуализират редовно и се изпращат до останалите европейски институции, за да могат те по-добре да организират своите собствени дейности.
  • В края на бюджетната година всяко ведомство изготвя годишен отчет за дейността, в който се разглеждат постигнатите резултати по отношение на целите.
  • Тези отчети се събират в обобщаващ доклад English (en) до Европейския парламент и Съвета. От 2016 г. обобщаващият доклад се включва в годишния отчет за управлението и изпълнението на бюджета на ЕС.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 
Вижте също
Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?