Avdelningarnas strategier, förvaltningsplaner och verksamhetsrapporter

I de fleråriga strategierna fastställer avdelningarna sina långsiktiga planer och mål, medan förvaltningsplanerna beskriver det kommande årets viktigaste insatser och resultat. I verksamhetsrapporterna redogör avdelningarna för hur väl de har lyckats nå målen och vilka resurser de har använt.

Strategier för 2016–2020

Avdelningarnas strategier bygger på kommissionens allmänna mål och avdelningens specifika mål.

De allmänna målen bygger i sin tur på Junckerkommissionens tio politiska prioriteringar och indikatorer för att bedöma resultaten. Alla avdelningar ska tydligt förklara vilka prioriteringar de bidrar till och på vilket sätt.

De särskilda målen är anpassade till varje generaldirektorat. De kompletteras av resultatindikatorer, delmål och mål för att mäta och rapportera om arbetet.

Förvaltningsplaner

Varje år tar avdelningarna fram en förvaltningsplan där man beskriver sina viktigaste åtgärder och resultat för det kommande året och hur de bidrar till målen med utgångspunkt i

Syftet med strategierna och förvaltningsplanerna är att

 • anpassa de egna målen till kommissionens övergripande policymål
 • planera och genomföra verksamheten för att nå målen och använda resurserna på ett effektivt sätt
 • fastställa resultatindikatorer för att följa arbetet under året
 • kartlägga vilka risker som kan påverka måluppfyllelsen och föreslå hur man ska avvärja dem
 • lägga grunden för resultatredovisningen i den årliga verksamhetsrapporten
 • dra lärdomar av tidigare erfarenheter.

Årliga verksamhetsrapporter

Med hjälp av verksamhetsrapporterna kan kommissionen bedöma om avdelningarna har nått sina mål och förvaltat sina resurser väl.

Rapporterna används som

 • redovisning av avdelningarnas kärnverksamhet, resursanvändning och arbetet med policymålen
 • förvaltningsberättelse
 • avdelningschefernas (generaldirektörernas) revisionsförklaringar om att alla finansiella transaktioner inom deras ansvarsområde skett på ett korrekt och lagligt sätt.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 
Se också
 • Bakgrundsmaterial
 • Kommissionsavdelningarnas förvaltningsplaner och verksamhetsrapporter för 2015 English (en)
Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?