Službe Komisije – strateški načrti, načrti upravljanja in poročila o dejavnostih

Večletni strateški načrti določajo dolgoročno strategijo in cilje služb Komisije, načrti upravljanja pa glavne ukrepe in rezultate za naslednje leto. Letna poročila o dejavnostih predstavijo napredek pri uresničevanju ciljev preteklega leta in sredstva za njihovo uresničevanje.

Strateški načrti 2016–2020

Strateški načrti služb upoštevajo splošne cilje Komisije in posebne cilje posamezne službe.

Splošni cilji temeljijo na 10 političnih prednostnih nalogah Junckerjeve komisije in so podprti s kazalniki učinka za merjenje napredka pri njihovem doseganju. Vse službe morajo jasno navesti, h katerim političnim prednostnim nalogam Komisije prispevajo in kako.

Posebni cilji so prilagojeni posameznim službam. Spremljajo jih kazalniki rezultatov, mejniki in cilji, ki omogočajo merjenje in poročanje o napredku službe pri doseganju posebnih ciljev.

Načrti upravljanja

Službe Komisije vsako leto pripravijo načrt upravljanja, v katerem določijo glavne ukrepe in rezultate za prihodnje leto, s katerimi nameravajo doseči cilje. Pri tem upoštevajo:

Službe s strateškimi načrti in načrti upravljanja:

 • pomagajo pri usklajevanju ciljev služb s splošnimi cilji Komisije,
 • načrtujejo in uskladijo dejavnosti in učinkovito uporabo razpoložljivih virov,
 • določijo kazalnike uspešnosti za spremljanje doseženega napredka med letom,
 • opredelijo glavne ovire, ki lahko vplivajo na uresničevanje ciljev, in predlagajo način za njihovo reševanje,
 • določijo okvir za poročanje o rezultatih v letnem poročilu o delu,
 • pripravijo sklepne ugotovitve na podlagi preteklih izkušenj.

Letna poročila o dejavnostih

Komisija na podlagi letnih poročil o dejavnostih oceni uspešnost svojih služb pri upravljanju virov in uresničevanju ciljev.

Poročila zajemajo:

 • podatke o uspešnosti uresničevanja ključnih ciljev in dejavnosti ter uporabljenih sredstvih,
 • informacije o vseh vidikih upravljanja,
 • izjavo vodij služb (generalni direktorji) z zagotovilom o zakonitosti in pravilnosti vseh finančnih transakcij v njihovi pristojnosti.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 
Glej tudi
 • Pomembni dokumenti
 • Načrti upravljanja in letna poročila o dejavnostih služb Komisije za leto 2015 English (en)
Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?