Strategické plány, plány riadenia a správy o činnosti

Vo viacročných strategických plánoch útvarov Komisie sa uvádzajú dlhodobé stratégie a ciele a v plánoch riadenia sa stanovujú hlavné opatrenia a výstupy na nasledujúci rok. Správy o činnosti obsahujú prehľad plnenia cieľov a použitých zdrojov z predchádzajúceho roka.

Strategické plány 2016 – 2020

Strategické plány vychádzajú zo všeobecných cieľov Komisie a špecifických cieľov predmetného útvaru.

Všeobecné ciele sa zakladajú na 10 politických prioritách Junckerovej Komisie – pokrok pri ich dosahovaní sa meria pomocou ukazovateľov dosahu. Všetky útvary boli vyzvané, aby jasne vysvetlili, ku ktorým politickým prioritám Komisie prispievajú a akým spôsobom.

Špecifické ciele sú individuálne ciele jednotlivých generálnych riaditeľstiev. Tieto ciele sprevádzajú ukazovatele výsledkov a čiastkové ciele, aby sa umožnilo meranie a podávanie správ o pokroku, ktorý predmetný útvar dosiahol pri plnení svojich špecifických cieľov.

Plány riadenia

Každý rok pripravia všetky útvary Komisie plán riadenia obsahujúci hlavné opatrenia a výstupy na nasledujúci rok a informácie o tom, ako tieto opatrenia a výstupy prispejú k dosiahnutiu všeobecných cieľov, pričom sa zohľadní:

Účelom strategických plánov a plánov riadenia je:

 • pomôcť útvarom Komisie zosúladiť vlastné ciele s globálnymi politickými cieľmi Komisie,
 • naplánovať a riadiť činnosti zamerané na dosahovanie týchto cieľov pri hospodárnom využívaní zdrojov,
 • stanoviť výkonnostné ukazovatele na monitorovanie pokroku v priebehu roka,
 • určiť hlavné riziká, ktoré môžu ovplyvniť dosahovanie cieľov a navrhnúť ich riešenie,
 • poskytnúť podklady na predkladanie správ o výsledkoch pre výročné správy o činnosti,
 • vyvodiť závery z predošlých skúseností.

Výročné správy o činnosti

Správy o činnosti umožňujú Komisii zhodnotiť, ako si jej útvary počínali pri riadení zverených zdrojov a dosahovaní stanovených cieľov.

Tieto správy slúžia ako:

 • prehľad o tom, ako sa darí dosahovať kľúčové politické ciele, vykonávať hlavné činnosti a zodpovedne čerpať zdroje,
 • zdroj informácií zastrešujúcich všetky aspekty riadenia,
 • vyhlásenia riadiacich pracovníkov (generálnych riaditeľov) o vierohodnosti, ktorými sa potvrdzuje legálnosť a správnosť všetkých finančných transakcií v ich pôsobnosti.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 
Klikni tiež na...
 • Kľúčové dokumenty
 • Plány riadenia a ročné správy o činnosti generálnych riaditeľstiev Komisie na rok 2014 English (en)
 • Výročné správy o činnosti generálnych riaditeľstiev Komisie za rok 2014 English (en)
 • 2015 Commission departments' (DGs') Management Plans and Annual Activity Reports English (en)
Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?