Plány riadenia a ročné správy o činnosti útvarov Komisie

V plánoch riadenia jednotlivých útvarov sa stanovujú politické ciele na nadchádzajúci rok. Správy o činnosti obsahujú prehľad plnenia cieľov a použitých zdrojov z predchádzajúceho roka.

Plány riadenia

Každý útvar Komisie pripravuje každoročne plán riadenia, v ktorom vlastnú dlhodobú stratégiu vyjadruje prostredníctvom všeobecných a špecifických cieľov, ktoré zohľadňujú:

Účelom plánu riadenia je:

  • pomôcť útvarom Komisie zosúladiť vlastné ciele s globálnymi politickými cieľmi Komisie;
  • naplánovať a riadiť činnosti zamerané na dosahovanie týchto cieľov pri hospodárnom využívaní zdrojov;
  • stanoviť výkonnostné ukazovatele na monitorovanie pokroku v priebehu roka;
  • určiť hlavné riziká, ktoré môžu ovplyvniť dosahovanie cieľov a navrhnúť ich riešenie;
  • poskytnúť podklady na predkladanie správ o výsledkoch pre výročné správy o činnosti;
  • vyvodiť závery z predošlých skúseností.

Výročné správy o činnosti

Správy o činnosti umožňujú Komisii zhodnotiť, ako si jej útvary počínali pri riadení zverených zdrojov a dosahovaní stanovených cieľov.

Tieto správy slúžia ako:

  • prehľad o tom, ako sa darí dosahovať kľúčové politické ciele, vykonávať hlavné činnosti a zodpovedne čerpať zdroje;
  • zdroj informácií zastrešujúcich všetky aspekty riadenia;
  • vyhlásenia riadiacich pracovníkov (generálnych riaditeľov) o vierohodnosti, ktorými sa potvrdzuje legálnosť a správnosť všetkých finančných transakcií v ich pôsobnosti.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 
Klikni tiež na...
Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?