Strategické plány, plány riadenia a správy o činnosti

Vo viacročných strategických plánoch útvarov Komisie sa uvádzajú dlhodobé stratégie a ciele a v plánoch riadenia sa stanovujú hlavné opatrenia a výstupy na nasledujúci rok. Správy o činnosti obsahujú prehľad plnenia cieľov a použitých zdrojov z predchádzajúceho roka.

Strategické plány 2016 – 2020

Strategické plány vychádzajú zo všeobecných cieľov Komisie a špecifických cieľov predmetného útvaru.

Všeobecné ciele sa zakladajú na 10 politických prioritách Junckerovej Komisie – pokrok pri ich dosahovaní sa meria pomocou ukazovateľov dosahu. Všetky útvary boli vyzvané, aby jasne vysvetlili, ku ktorým politickým prioritám Komisie prispievajú a akým spôsobom.

Špecifické ciele sú individuálne ciele jednotlivých generálnych riaditeľstiev. Tieto ciele sprevádzajú ukazovatele výsledkov a čiastkové ciele, aby sa umožnilo meranie a podávanie správ o pokroku, ktorý predmetný útvar dosiahol pri plnení svojich špecifických cieľov.

Plány riadenia

Každý rok pripravia všetky útvary Komisie plán riadenia obsahujúci hlavné opatrenia a výstupy na nasledujúci rok a informácie o tom, ako tieto opatrenia a výstupy prispejú k dosiahnutiu všeobecných cieľov, pričom sa zohľadní:

Účelom strategických plánov a plánov riadenia je:

 • pomôcť útvarom Komisie zosúladiť vlastné ciele s globálnymi politickými cieľmi Komisie,
 • naplánovať a riadiť činnosti zamerané na dosahovanie týchto cieľov pri hospodárnom využívaní zdrojov,
 • stanoviť výkonnostné ukazovatele na monitorovanie pokroku v priebehu roka,
 • určiť hlavné riziká, ktoré môžu ovplyvniť dosahovanie cieľov a navrhnúť ich riešenie,
 • poskytnúť podklady na predkladanie správ o výsledkoch pre výročné správy o činnosti,
 • vyvodiť závery z predošlých skúseností.

Výročné správy o činnosti

Správy o činnosti umožňujú Komisii zhodnotiť, ako si jej útvary počínali pri riadení zverených zdrojov a dosahovaní stanovených cieľov.

Tieto správy slúžia ako:

 • prehľad o tom, ako sa darí dosahovať kľúčové politické ciele, vykonávať hlavné činnosti a zodpovedne čerpať zdroje,
 • zdroj informácií zastrešujúcich všetky aspekty riadenia,
 • vyhlásenia riadiacich pracovníkov (generálnych riaditeľov) o vierohodnosti, ktorými sa potvrdzuje legálnosť a správnosť všetkých finančných transakcií v ich pôsobnosti.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 
Klikni tiež na...
 • Kľúčové dokumenty
 • Plány riadenia a výročné správy o činnosti generálnych riaditeľstiev Komisie na rok 2015 English (en)
Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?