Plany strategiczne i plany zarządzania, sprawozdania z działalności dyrekcji generalnych

Wieloletnie plany strategiczne przedstawiają długoterminową strategię oraz cele departamentów Komisji, natomiast plany zarządzania – najważniejsze działania i przewidywane wyniki na kolejny rok. W sprawozdaniach z działalności określa się stopień realizacji celów wyznaczonych w poprzednim roku oraz wykorzystane zasoby.

Plany strategiczne na lata 2016–2020

Plany strategiczne poszczególnych departamentów są tworzone w oparciu o ogólne cele wyznaczone na szczeblu Komisji oraz szczegółowe cele dyrekcji generalnych.

Ogólne cele opierają się na 10 priorytetach politycznych Komisji Junckera i wyznaczono dla nich wskaźniki oddziaływania, które pomagają mierzyć postępy w osiąganiu tych celów. Wszystkie dyrekcje generalne zostały poproszone o wyraźne wskazanie, do realizacji których priorytetów politycznych Komisji się przyczyniają i w jaki sposób.

Dla każdej dyrekcji generalnej określane są szczegółowe cele. Dyrekcje stosują również wskaźniki rezultatów, celów pośrednich i końcowych, umożliwiające pomiar postępów danego departamentu w osiąganiu swoich szczegółowych celów oraz sporządzanie na ten temat sprawozdań.

Plany zarządzania

Co roku każda dyrekcja generalna Komisji przedstawia w planie zarządzania główne działania i przewidywane wyniki na kolejny rok oraz informacje o tym, w jaki sposób przyczynią się one do osiągnięcia wyznaczonych celów. Plan zarządzania odzwierciedla:

 • orędzie o stanie Unii wygłoszone przez przewodniczącego Komisji oraz program prac Komisji
 • powiązania między celami dyrekcji generalnych a dostępnymi zasobami ujętymi w budżecie.

Celem planów strategicznych i planów zarządzania jest:

 • wspieranie dyrekcji generalnych Komisji w dostosowywaniu ich własnych celów do ogólnych celów polityki Komisji
 • planowanie działań służących realizacji celów i zarządzanie tymi działaniami przy oszczędnym wykorzystywaniu zasobów
 • określanie wskaźników skuteczności działania służących monitorowaniu postępów w ciągu roku
 • wskazywanie głównych czynników ryzyka, które mogą wpłynąć na proces realizacji celów, oraz przedstawienie sugestii dotyczących sposobu postępowania wobec nich
 • zapewnianie podstawy dla sprawozdawczości dotyczącej wyników w rocznym sprawozdaniu z działalności
 • wyciąganie wniosków z wcześniejszych doświadczeń.

Roczne sprawozdania z działalności

Sprawozdania z działalności umożliwiają Komisji dokonanie oceny wyników działania jej dyrekcji generalnych w ramach zarządzania zasobami i realizacji wyznaczonych celów.

Sprawozdania:

 • podsumowują sposób realizacji najważniejszych celów polityki i głównych działań dyrekcji generalnych oraz zasobów wykorzystanych w tym celu
 • wyjaśniają wszystkie aspekty procesu zarządzania
 • zawierają poświadczenie wiarygodności przez kierowników departamentów (dyrektorów generalnych), stwierdzające, że wszystkie transakcje finansowe wchodzące w zakres ich odpowiedzialności zostały przeprowadzone zgodnie z prawem i prawidłowo.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 
Zobacz również
 • Najważniejsze dokumenty
 • Plany zarządzania i roczne sprawozdania z działalności dyrekcji generalnych Komisji (DG) na 2015 r. English (en)
Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?