Plany strategiczne i plany zarządzania, sprawozdania z działalności dyrekcji generalnych

Wieloletnie plany strategiczne przedstawiają długoterminową strategię oraz cele departamentów Komisji, natomiast plany zarządzania – najważniejsze działania i przewidywane wyniki na kolejny rok. W sprawozdaniach z działalności określa się stopień realizacji celów wyznaczonych w poprzednim roku oraz wykorzystane zasoby.

Plany strategiczne na lata 2016–2020

Plany strategiczne poszczególnych departamentów są tworzone w oparciu o ogólne cele wyznaczone na szczeblu Komisji oraz szczegółowe cele dyrekcji generalnych.

Ogólne cele opierają się na 10 priorytetach politycznych Komisji Junckera i wyznaczono dla nich wskaźniki oddziaływania, które pomagają mierzyć postępy w osiąganiu tych celów. Wszystkie dyrekcje generalne zostały poproszone o wyraźne wskazanie, do realizacji których priorytetów politycznych Komisji się przyczyniają i w jaki sposób.

Dla każdej dyrekcji generalnej określane są szczegółowe cele. Dyrekcje stosują również wskaźniki rezultatów, celów pośrednich i końcowych, umożliwiające pomiar postępów danego departamentu w osiąganiu swoich szczegółowych celów oraz sporządzanie na ten temat sprawozdań.

Plany zarządzania

Co roku każda dyrekcja generalna Komisji przedstawia w planie zarządzania główne działania i przewidywane wyniki na kolejny rok oraz informacje o tym, w jaki sposób przyczynią się one do osiągnięcia wyznaczonych celów. Plan zarządzania odzwierciedla:

 • orędzie o stanie Unii wygłoszone przez przewodniczącego Komisji oraz program prac Komisji
 • powiązania między celami dyrekcji generalnych a dostępnymi zasobami ujętymi w budżecie.

Celem planów strategicznych i planów zarządzania jest:

 • wspieranie dyrekcji generalnych Komisji w dostosowywaniu ich własnych celów do ogólnych celów polityki Komisji
 • planowanie działań służących realizacji celów i zarządzanie tymi działaniami przy oszczędnym wykorzystywaniu zasobów
 • określanie wskaźników skuteczności działania służących monitorowaniu postępów w ciągu roku
 • wskazywanie głównych czynników ryzyka, które mogą wpłynąć na proces realizacji celów, oraz przedstawienie sugestii dotyczących sposobu postępowania wobec nich
 • zapewnianie podstawy dla sprawozdawczości dotyczącej wyników w rocznym sprawozdaniu z działalności
 • wyciąganie wniosków z wcześniejszych doświadczeń.

Roczne sprawozdania z działalności

Sprawozdania z działalności umożliwiają Komisji dokonanie oceny wyników działania jej dyrekcji generalnych w ramach zarządzania zasobami i realizacji wyznaczonych celów.

Sprawozdania:

 • podsumowują sposób realizacji najważniejszych celów polityki i głównych działań dyrekcji generalnych oraz zasobów wykorzystanych w tym celu
 • wyjaśniają wszystkie aspekty procesu zarządzania
 • zawierają poświadczenie wiarygodności przez kierowników departamentów (dyrektorów generalnych), stwierdzające, że wszystkie transakcje finansowe wchodzące w zakres ich odpowiedzialności zostały przeprowadzone zgodnie z prawem i prawidłowo.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 
Zobacz również
 • Najważniejsze dokumenty
 • Plany zarządzania departamentów Komisji (DG) na 2014 r. English (en)
 • Roczne sprawozdania z działalności departamentów Komisji (DG) za 2014 r. English (en)
 • 2015 Commission departments' (DGs') Management Plans and Annual Activity Reports English (en)
Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?