Struktūrvienību stratēģiskie vai vadības plāni un darbības pārskati

Daudzgadu stratēģiskajos plānos ir izklāstīta Komisijas struktūrvienību ilgtermiņa stratēģija un mērķi, bet vadības plānos ir noteikti galvenie nākamā gada pasākumi un sasniedzamie rezultāti. Darbības pārskatos analizēts, kā sasniegti iepriekšējā gada mērķi un kādi resursi tika izmantoti.

2016.–2020. gada stratēģiskie plāni

Struktūrvienību stratēģiskie plāni ir izstrādāti, ņemot vērā Komisijas līmeņa vispārīgos mērķus un konkrētās struktūrvienības specifiskos mērķus.

Vispārīgo mērķu pamatā ir Junkera vadītās Komisijas 10 politiskās prioritātes, ko papildina ietekmes indikatori, kuri palīdz novērtēt mērķu sasniegšanā gūtos panākumus. Visām struktūrvienībām bija jānorāda, kuras no Komisijas politiskajām prioritātēm tās palīdz sasniegt un kā tas notiek.

Specifiskie mērķi ir pielāgoti katram konkrētajam ģenerāldirektorātam. Tos papildina rezultātu indikatori, atskaites punkti un mērķi, kas ļauj novērtēt struktūrvienības panākumus ceļā uz tās specifiskajiem mērķiem.

Vadības plāni

Ik gadu katra Komisijas struktūrvienība sagatavo vadības plānu, kurā ir noteikts, kādas būs nākamā gada galvenās darbības un rezultāti un kā tie palīdzēs sasniegt izvirzītos mērķus, ņemot vērā:

 • Komisijas priekšsēdētāja runu par stāvokli Savienībā un Komisijas darba programmu;
 • saistību starp struktūrvienības mērķiem un atbilstoši budžetam pieejamajiem resursiem.

Stratēģisko un vadības plānu mērķis ir:

 • palīdzēt Komisijas struktūrvienībām pieskaņot savus mērķus Komisijas vispārīgajiem politiskajiem mērķiem;
 • plānot un vadīt darbu, lai sasniegtu šos mērķus, efektīvi izmantojot resursus;
 • noteikt izpildes indikatorus progresa pārraudzībai gada gaitā;
 • noskaidrot galvenos riskus, kas var ietekmēt mērķu sasniegšanu, un ieteikt risinājumus;
 • sniegt pamatu rezultātu paziņošanai gada darbības pārskatā;
 • izdarīt secinājumus no iepriekš gūtās pieredzes.

Gada darbības pārskati

Darbības pārskati ļauj Komisijai izvērtēt struktūrvienību sniegumu resursu pārvaldībā un mērķu sasniegšanā.

Šie pārskati noder par:

 • atskaiti, kas raksturo galveno politisko mērķu sasniegšanas rādītājus un pamatdarbības izpildi, kā arī attiecīgo resursu izmantojumu;
 • ziņojumu par visiem vadības aspektiem;
 • struktūrvienību vadītāju (ģenerāldirektoru) apliecinājumu, ka visas viņu pārraudzībā veiktās finansiālās darbības ir pareizas un likumīgas.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 
Skatīt arī
 • Svarīgākie dokumenti
 • Komisijas dienestu vadības plāni un gada darbības pārskati attiecībā uz 2015. gadu English (en)
Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?