An Coimisiún i mbun Oibre - Pleananna Straitéiseacha/Bainistíochta na Ranna agus a Tuarascálacha ar Ghníomhaíochtaí

Is le pleananna straitéiseacha ilbhliantúla a leagtar amach straitéis fhadtéarmach agus cuspóirí fadteármacha an Choimisiúin agus sna pleananna bainistíochta a leagtar amach na príomhghníomhaíochtaí agus na príomh-aschuir le haghaidh na bliana dár gcionn. Léiríonn tuarascálacha ar ghníomhaíochtaí an méid a baineadh amach cuspóirí na bliana roimhe sin agus cé na hacmhainní a úsáideadh.

Pleananna straitéiseacha 2016-2020

Tá pleananna straitéiseacha na ranna bunaithe ar na cuspóirí ginearálta ar leibhéal an Choimisiúin agus na cuspóirí sonracha ar leibhéal na roinne.

Tá na cuspóirí ginearálta bunaithe ar 10 dtosaíocht pholaitiúla Choimisiún Junker agus tá tascairí tionchair ina gcúltaca acu a chuidíonn an dul chun cinn a thomhas ina leith sin. Iarradh ar gach roinn a mhíniú go soiléir cé na tosaíochtaí polaitíochta de chuid an Choimisiúin a n-oibríonn siad ar a son agus conas a dhéanann siad sin.

Is cuspóirí atá curtha in oiriúint do gach Ard-Stiúrthóireacht faoi leith atá sna cuspóirí sonracha. Tá tascairí torthaí, clocha míle agus spriocanna ag gabháil leis na cuspóirí sonracha sin agus is féidir tuairisciú a dhéanamh ar an dul chun cinn a dhéanann an roinn i leith a chuid cuspóirí sonracha.

Pleananna bainistíochta

Gach bliain leagann gach roinn sa Choimisiún amach plean bainistíochta ina sainítear na príomhghníomhaíochtaí agus na príomh-aschuir le haghaidh na bliana dár gcionn agus conas a chuideoidh siad sin na cuspóirí atá socraithe a bhaint amach. Bíonn tionchar ag na nithe seo a leanas ar an bplean sin:

 • an t-aitheasc ar Staid an Aontais ó Uachtarán an Choimisiúin agus clár oibre an Choimisiúin
 • na naisc idir cuspóirí na roinne agus na hacmhainní atá ar fáil mar atá léiríthe sa bhuiséad

Is é`is aidhm do na pleananna straitéiseacha agus bainistíochta:

 • cuidiú le ranna an Choimisiúin a gcuspóirí féin a chur i gcomhréir le cuspóirí beartais foriomlána an Choimisiúin
 • gníomhaíochtaí a phleanáil agus a bhainistiú chun cuspóirí a bhaint amach ar dhóigh atá tíosach ar acmhainní
 • tascairí feidhmíochta a shocrú chun monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn le linn na bliana
 • na príomhrioscaí a aimsiú ar féidir go mbeidh tionchar acu ar bhaint amach cuspóirí agus moltaí a thabhairt maidir le dul i ngleic leo
 • bonn a leagan síos ar ar féidir tuairisciú ar thorthaí sa tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí
 • conclúidí a bhaint as an taithí.

Tuarascálacha bliantúla ar ghníomhaíochtaí

Leis na tuarascálacha ar ghníomhaíochtaí, féadann an gCoimisiún a mheas conas a d'fheidhmigh a chuid ranna ó thaobh bainistiú acmhainní agus baint amach cuspóirí de.

Tá na feidhmeanna seo a leanas ag na tuarascálacha:

 • is cuntas iad ar conas a baineadh amach príomhchuspóirí beartais agus príomhghníomhaíochtaí agus na hacmhainní a úsáideadh chuige sin
 • is tuarascáil iad ar gach gné den bhainistíocht
 • is dearbhú cinnteachta iad ó na cinn roinne (na hArd-Stiúrthóirí) go ndearnadh na hidirbhearta uile a bhí faoina gcúram go dleathach agus mar is ceart.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 
Féach freisin
 • Doiciméid ríthábhachtacha
 • Pleananna Bainistíochta agus Tuarascálacha Gníomhaíochta Bliantúla Ard-Stiúrthóireachtaí an Choimisiúin 2015 English (en)
Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?