Osakondade strateegilised ja majandamiskavad ning tegevusaruanded

Mitmeaastastes strateegilistes kavades määratakse kindlaks komisjoni osakonna pikaajaline strateegia ja eesmärgid ning majandamiskavades järgmise aasta peamised meetmed ja väljundid. Tegevusaruannetes selgitatakse, kui kaugele eelmise aasta eesmärkide saavutamisel jõuti ja milliseid vahendeid selleks kasutati.

Strateegilised kavad 2016–2020

Osakondade strateegilised kavad on üles ehitatud komisjoni üldistele ja osakonna konkreetsetele eesmärkidele.

Üldised eesmärgid tuginevad Junckeri komisjoni kümnele poliitilisele prioriteedile, mida toetavad nende saavutamise suunas tehtud edusamme mõõtvad mõjunäitajad. Kõik osakonnad peavad selgitama, millistesse komisjoni poliitilistesse prioriteetidesse nad panustavad ja kuidas nad seda teevad.

Konkreetsed eesmärgid on iga osakonna jaoks spetsiaalselt kohandatud eesmärgid. Nendega on kaasas tulemusnäitajad, vahe-eesmärgid ja sihid, et oleks võimalik mõõta edusamme, mida osakond on konkreetsete eesmärkide saavutamisel teinud, ning nende kohta aru anda.

Majandamiskavad

Igal aastal koostab iga komisjoni osakond majandamiskava, milles määratakse järgmiseks aastaks kindlaks peamised meetmed ja väljundid ning see, kuidas need aitavad kaasa seatud eesmärkide saavutamisele, võttes arvesse:

 • komisjoni presidendi avaldust Euroopa Liidu olukorra kohta ja komisjoni tööprogrammi;
 • osakonna eesmärkide ja eelarves eraldatud ressursside vahelisi seoseid.

Strateegiliste ja majandamiskavade eesmärk on:

 • aidata komisjoni osakondadel viia oma eesmärgid vastavusse komisjoni üldiste poliitiliste eesmärkidega;
 • kavandada ja majandada eesmärkide saavutamiseks vajalikku tegevust, kasutades ressursse tõhusalt;
 • võtta kasutusele tulemusnäitajad aasta jooksul tehtavate edusammude jälgimiseks;
 • teha kindlaks peamised riskid, mis võivad mõjutada eesmärkide saavutamist, ning esitada ettepanekuid nende vältimiseks;
 • luua alus tulemustest teatamiseks iga-aastases tegevusaruandes;
 • teha järeldusi varasemate kogemuste põhjal.

Iga-aastased tegevusaruanded

Tegevusaruanded võimaldavad komisjonil hinnata, kui hästi tema osakonnad on ressursside majandamise ja eesmärkide saavutamisega toime tulnud.

Tegevusaruanne on:

 • ülevaade sellest, mil määral peamised poliitilised eesmärgid on saavutatud ja põhitegevused korraldatud, ning milliseid ressursse on selleks kasutatud;
 • kõiki majandamisaspekte hõlmav aruanne;
 • kõikide osakondade juhatajate (peadirektorite) kinnitus selle kohta, et kõik nende vastutusalasse kuuluvad finantstehingud on olnud seaduslikud ja korrektsed.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 
Vaata ka …
 • Põhidokumendid
 • Komisjoni osakondade (peadirektoraatide) 2015. aasta majandamiskavad ja tegevusaruanded English (en)
Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?