Στρατηγικά σχέδια / σχέδια διαχείρισης και εκθέσεις δραστηριοτήτων των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτρο

Τα πολυετή στρατηγικά σχέδια καθορίζουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και τους μακροπρόθεσμους στόχους των υπηρεσιών της Επιτροπής, ενώ τα σχέδια διαχείρισης καθορίζουν τις βασικές δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το επόμενο έτος. Οι εκθέσεις δραστηριοτήτων δείχνουν σε ποιον βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι του προηγούμενου έτους και ποιοι πόροι χρησιμοποιήθηκαν.

Στρατηγικά σχέδια 2016-2020

Τα στρατηγικά σχέδια των υπηρεσιών καταρτίζονται με βάση τους γενικούς στόχους της Επιτροπής και τους ειδικούς στόχους κάθε υπηρεσίας.

Οι γενικοί στόχοι βασίζονται στις 10 πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ και υποστηρίζονται από δείκτες επιπτώσεων για την εκτίμηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξή τους. Όλες οι υπηρεσίες έχουν κληθεί να διευκρινίσουν σε ποιες πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής συμβάλλουν και με ποιον τρόπο.

Οι ειδικοί στόχοι είναι ειδικά σχεδιασμένοι για κάθε γενική διεύθυνση. Οι στόχοι αυτοί συμπληρώνονται από δείκτες αποτελεσμάτων, καθώς και από ενδιάμεσους και γενικούς στόχους, ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση και η αναφορά της προόδου που σημειώνει κάθε υπηρεσία για την επίτευξη των ειδικών στόχων της.

Σχέδια διαχείρισης

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής καταρτίζουν σε ετήσια βάση σχέδια διαχείρισης, στα οποία προσδιορίζονται οι βασικές δράσεις και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για το επόμενο έτος, καθώς και το πώς αυτά θα συμβάλουν στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων, με γνώμονα:

Τα στρατηγικά σχέδια και τα σχέδια διαχείρισης αποσκοπούν στα εξής:

 • υποστήριξη των υπηρεσιών της Επιτροπής ώστε να εναρμονίζουν τους στόχους τους με τους γενικότερους στόχους πολιτικής της Επιτροπής
 • προγραμματισμός και διαχείριση δραστηριοτήτων για την επίτευξη των στόχων, με συνετή χρήση των διαθέσιμων πόρων
 • καθορισμός δεικτών επιδόσεων ώστε να παρακολουθείται η επιτευχθείσα πρόοδος καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους
 • προσδιορισμός των κινδύνων που μπορεί να εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων και υπόδειξη τρόπων για την αντιμετώπισή τους
 • παροχή μιας βάσης για την αναφορά των αποτελεσμάτων στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων
 • άντληση διδαγμάτων από τις εμπειρίες του παρελθόντος.

Ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων

Οι εκθέσεις δραστηριοτήτων παρέχουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αξιολογεί τις επιδόσεις των υπηρεσιών της όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων και την επίτευξη των στόχων.

Οι εκθέσεις αυτές:

 • δείχνουν πώς επιτεύχθηκαν οι βασικοί στόχοι πολιτικής και υλοποιήθηκαν οι βασικές δραστηριότητες και πώς χρησιμοποιήθηκαν οι σχετικοί πόροι
 • καλύπτουν όλες τις πτυχές διαχείρισης
 • αποτελούν δήλωση αξιοπιστίας των επικεφαλής (γενικών διευθυντών) των υπηρεσιών της Επιτροπής ότι όλες οι χρηματοοικονομικές πράξεις που εκτελέσθηκαν υπό την ευθύνη τους ήταν ορθές και σύννομες.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 
Επίσης
 • Βασικά έγγραφα
 • Σχέδια διαχείρισης και ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των Γενικών Διευθύνσεων (ΓΔ) 2015 English (en)
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;