Σχέδια διαχείρισης και εκθέσεις δραστηριοτήτων

Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποβάλλουν σχέδια διαχείρισης στα οποία αναφέρουν τους στόχους της επόμενης χρονιάς. Υποβάλλουν επίσης εκθέσεις δραστηριοτήτων στις οποίες αναφέρουν σε ποιο βαθμό επετεύχθησαν οι επιδιωκόμενοι στόχοι και τι είδους πόροι χρησιμοποιήθηκαν.

Σχέδια διαχείρισης

Κάθε χρόνο οι διοικητικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταρτίζουν σχέδια διαχείρισης στα οποία συγκεκριμενοποιούν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική τους σε γενικούς και ειδικούς στόχους. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να είναι σύμφωνοι με:

Τα σχέδια διαχείρισης εξυπηρετούν τους εξής σκοπούς:

 • οι μεμονωμένες υπηρεσίες ευθυγραμμίζουν τους στόχους τους με τις γενικότερες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
 • προγραμματίζονται και αναλαμβάνονται δραστηριότητες για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων με συνετή χρήση των διαθέσιμων πόρων,
 • ορίζονται δείκτες επιδόσεων ώστε να παρακολουθείται η επιτευχθείσα πρόοδος καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς,
 • προσδιορίζονται οι κυριότεροι κίνδυνοι που μπορεί να δράσουν ανασταλτικά για την επίτευξη των στόχων και υποβάλλονται προτάσεις για τρόπους αντιμετώπισής τους,
 • παρέχεται μια βάση για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων,
 • συνάγονται συμπεράσματα με βάση τις εμπειρίες του παρελθόντος.

Ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων

Στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί τις επιδόσεις των υπηρεσιών της όσον αφορά τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.

Οι εκθέσεις αυτές χρησιμεύουν διότι:

 • δείχνουν πώς επιτεύχθηκαν οι κύριοι στόχοι πολιτικής, πώς διεξήχθησαν οι κύριες δραστηριότητες και πώς χρησιμοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι πόροι,
 • καλύπτουν όλες τις πτυχές διαχείρισης,
 • αποτελούν δήλωση αξιοπιστίας των γενικών διευθυντών των υπηρεσιών της Επιτροπής ότι όλες οι χρηματοοικονομικές πράξεις που επιτελέσθηκαν υπό την ευθύνη τους ήταν ορθές και σύννομες.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 
Επίσης
 • Βασικά έγγραφα
 • Σχέδια διαχείρισης των υπηρεσιών (γενικών διευθύνσεων) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - 2014 English (en)
 • Ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των υπηρεσιών (γενικών διευθύνσεων) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - 2014 English (en)
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;