Strategické plány útvarů, plány jejich řízení a zprávy o jejich činnosti

Zatímco víceleté strategické plány stanovují dlouhodobé strategie a cíle útvarů Komise, plány řízení stanovují hlavní činnosti a úkoly pro nadcházející rok. Zprávy o činnosti pak hodnotí, do jaké míry byly stanovené úkoly splněny a jak k tomu účelu byly zužitkovány zdroje.

Strategické plány na období 2016–2020

Strategické plány útvarů vycházejí z obecných cílů Komise a konkrétních cílů jednotlivých útvarů.

Obecné cíle vycházejí z 10 politických priorit Junckerovy Komise. Pokrok při jejich dosahování se měří pomocí ukazatelů dopadu. Všechny útvary byly požádány, aby objasnily, ke kterým politickým prioritám Komise přispívají a jakým způsobem.

Specifické cíle jsou formulovány pro každé generální ředitelství zvlášť. Tyto cíle jsou doplněny o ukazatele výsledků a milníky, aby bylo možné měřit pokrok příslušného oddělení při plnění jeho konkrétních cílů a podávat o něm zprávy.

Plány řízení

Každý útvar Komise každoročně připravuje plán řízení, v němž jsou definovány hlavní činnosti a úkoly pro nadcházející rok a to, jak tyto úkoly přispějí k plnění stanovených cílů. V úvahu se při tom berou:

Účelem strategických plánů a plánů řízení je:

 • pomáhat útvarům Komise sladit jejich cíle s obecnými politickými prioritami Komise
 • plánovat a řídit činnosti směřující k plnění cílů za účelného využívání zdrojů
 • stanovit výkonnostní ukazatele pro průběžné monitorování pokroku během daného roku
 • identifikovat hlavní rizika, která mohou ohrozit stanovené cíle, a navrhnout jejich eliminaci
 • poskytnout podklady pro výroční zprávu o činnosti
 • učinit závěry a poučit se ze získaných zkušeností

Výroční zprávy o činnosti

Na základě zpráv o činnosti Komise posuzuje, jak byly jednotlivé útvary při řízení svých zdrojů a dosahování stanovených cílů úspěšné.

Zprávy:

 • jsou dokladem toho, do jaké míry bylo dosaženo klíčových politických cílů, jak byly vykonávány hlavní činnosti a využity příslušné zdroje
 • zahrnují veškeré aspekty řízení
 • slouží jako prohlášení ze strany vedoucích pracovníků (generálních ředitelů), že veškeré finanční transakce spadající do jejich působnosti byly provedeny náležitě a v souladu se zákonem.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 
Viz také
 • Hlavní dokumenty
 • Plány řízení generálních ředitelství Komise na rok 2014 English (en)
 • Výroční zprávy o činnosti jednotlivých generálních ředitelství Komise (2014) English (en)
 • 2015 Commission departments' (DGs') Management Plans and Annual Activity Reports English (en)
Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?