Strategické plány útvarů, plány jejich řízení a zprávy o jejich činnosti

Zatímco víceleté strategické plány stanovují dlouhodobé strategie a cíle útvarů Komise, plány řízení stanovují hlavní činnosti a úkoly pro nadcházející rok. Zprávy o činnosti pak hodnotí, do jaké míry byly stanovené úkoly splněny a jak k tomu účelu byly zužitkovány zdroje.

Strategické plány na období 2016–2020

Strategické plány útvarů vycházejí z obecných cílů Komise a konkrétních cílů jednotlivých útvarů.

Obecné cíle vycházejí z 10 politických priorit Junckerovy Komise. Pokrok při jejich dosahování se měří pomocí ukazatelů dopadu. Všechny útvary byly požádány, aby objasnily, ke kterým politickým prioritám Komise přispívají a jakým způsobem.

Specifické cíle jsou formulovány pro každé generální ředitelství zvlášť. Tyto cíle jsou doplněny o ukazatele výsledků a milníky, aby bylo možné měřit pokrok příslušného oddělení při plnění jeho konkrétních cílů a podávat o něm zprávy.

Plány řízení

Každý útvar Komise každoročně připravuje plán řízení, v němž jsou definovány hlavní činnosti a úkoly pro nadcházející rok a to, jak tyto úkoly přispějí k plnění stanovených cílů. V úvahu se při tom berou:

Účelem strategických plánů a plánů řízení je:

 • pomáhat útvarům Komise sladit jejich cíle s obecnými politickými prioritami Komise
 • plánovat a řídit činnosti směřující k plnění cílů za účelného využívání zdrojů
 • stanovit výkonnostní ukazatele pro průběžné monitorování pokroku během daného roku
 • identifikovat hlavní rizika, která mohou ohrozit stanovené cíle, a navrhnout jejich eliminaci
 • poskytnout podklady pro výroční zprávu o činnosti
 • učinit závěry a poučit se ze získaných zkušeností

Výroční zprávy o činnosti

Na základě zpráv o činnosti Komise posuzuje, jak byly jednotlivé útvary při řízení svých zdrojů a dosahování stanovených cílů úspěšné.

Zprávy:

 • jsou dokladem toho, do jaké míry bylo dosaženo klíčových politických cílů, jak byly vykonávány hlavní činnosti a využity příslušné zdroje
 • zahrnují veškeré aspekty řízení
 • slouží jako prohlášení ze strany vedoucích pracovníků (generálních ředitelů), že veškeré finanční transakce spadající do jejich působnosti byly provedeny náležitě a v souladu se zákonem.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 
Viz také
 • Hlavní dokumenty
 • Plány řízení a výroční zprávy o činnosti útvarů (generálních ředitelství) Komise za rok 2015 English (en)
Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?