Стратегически планове, планове за управление и отчети за дейността на ведомствата

С многогодишните стратегически планове се определят по-дългосрочните стратегии и цели на ведомствата на Комисията, докато с плановете за управление се определят основните действия и резултати за предстоящата година. Отчетите за дейността показват до каква степен са изпълнени целите за предходната година и какви ресурси са били използвани.

Стратегически планове за 2016 – 2020 г.

Стратегическите планове на ведомствата се изготвят в съответствие с общите цели на равнище Комисия и специфичните цели на равнище ведомство.

Общите цели се основават на 10-те политически приоритета на Комисията на Юнкер. Показатели за въздействието помагат за измерването на напредъка в постигането на целите. Всички ведомства трябваше да обяснят ясно за изпълнението на кои от политическите приоритети на Комисията допринасят и как.

Специфичните цели са конкретни цели за всяка генерална дирекция. Те са съпроводени от показатели за резултатите, ключови моменти и целеви стойности, за да може да се измерва напредъкът на дадено ведомство в постигането на специфичните цели и да се докладва за него.

Планове за управление

Всяка година всяко ведомство на Комисията изготвя план за управление, с който определя основните действия и резултати за предстоящата година и как те ще допринесат за постигане на поставените цели, отразяващи:

Целите на стратегическите планове и плановете за управление са:

 • подпомагане на ведомствата на Комисията да съгласуват своите цели с общите политически цели на Комисията
 • планиране и управление на дейностите за постигане на целите при ефективно използване на ресурсите
 • определяне на показатели за изпълнението с цел проследяване на напредъка през годината
 • идентифициране на основните рискове, които могат да окажат влияние върху постигането на целите, и предлагане на начини за справяне с тях
 • осигуряване на основа за отчитане на резултатите в годишния отчет за дейността
 • извличане на поуки от миналия опит.

Годишни отчети за дейността

Отчетите за дейността дават възможност на Комисията да оценява как нейните ведомства са се справили с управлението на ресурсите и постигането на целите.

Отчетите служат като:

 • равносметка за постигането на ключовите политически цели, изпълнението на основните дейности и използваните за това ресурси
 • доклад за всички аспекти на управлението
 • декларация от ръководителите на ведомства (генералните директори), че всички финансови трансакции, за които те отговарят, са били законосъобразни и редовни.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 
Вижте също
 • Основни документи
 • Планове за управление и годишни отчети за дейността на ведомствата на Комисията, 2015 г. English (en)
Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?