Планове за управление и отчети за дейността на отделите

В плановете за управление на отделите на Комисията се определят политическите цели за предстоящата година. Отчетите за дейността показват до каква степен са изпълнени целите за изминалата година и какви ресурси са били използвани.

Планове за управление

Всяка година всеки отдел на Комисията изготвя план за управление, в който с оглед на дългосрочната си стратегия си поставя общи и конкретни цели, отразяващи:

Целта на плановете за управление е:

 • да се помогне на отделите на Комисията да синхронизират своите цели с общите политически цели на Комисията;
 • да се планират и управляват дейностите за постигане на целите при ефективно използване на ресурсите;
 • да се определят показатели за изпълнението с цел проследяване на напредъка през годината;
 • да се идентифицират основните рискове, които могат да окажат влияние върху постигането на целите и да се предложат начини за справяне с тях;
 • да се позволи проследяване на постигнатото в годишните отчети за дейността;
 • да се извадят поуки от миналия опит.

Годишни отчети за дейността

Отчетите за дейността дават възможност на Комисията да оцени как нейните отдели са се справили с управлението на ресурсите и постигането на целите.

Отчетите служат като:

 • равносметка за постигането на ключовите политически цели, изпълнението на основните дейности и използваните за това ресурси;
 • доклад за всички аспекти на управлението;
 • декларация от ръководителите на отдели (генерални директори) в уверение на това, че всички финансови трансакции, за които те отговарят, са били законосъобразни и редовни.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 
Вижте също
 • Основни документи
 • Планове за управление на отделите на Комисията, 2014 г. English (en)
 • Годишни отчети за дейността на отделите на Комисията, 2014 г. English (en)
Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?