Εκτιμήσεις επιπτώσεων – Διαβουλεύσεις

Προτού υποβάλει νέες νομοθετικές προτάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί εκτιμήσεις επιπτώσεων και ευρείες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Όταν ξεκινά την εκπόνηση ενός νέου νόμου ή πρωτοβουλίας, η πρώτη ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να εκτιμήσει τις πιθανές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες, διενεργώντας "εκτιμήσεις επιπτώσεων" οι οποίες:

  • βελτιώνουν την ποιότητα των νομοθετικών προτάσεων, καθώς όσοι χαράσσουν πολιτικές αναλαμβάνουν την ευθύνη να εκτιμήσουν τον πιθανό αντίκτυπο των πολιτικών που προτείνουν
  • παρέχουν ολοκληρωμένη ανάλυση του κόστους και της προσδοκώμενης ωφέλειας, καθώς και των σημαντικών οικονομικών, κοινωνικών και/ή περιβαλλοντικών επιπτώσεων των νέων πρωτοβουλιών
  • διασφαλίζουν ότι αξιοποιούνται τόσο η τεχνογνωσία που διαθέτουν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και οι παρατηρήσεις που υποβάλλουν τα ενδιαφερόμενα μέρη
  • συμβάλλουν στη συνοχή των πρωτοβουλιών που αφορούν πολλούς τομείς
  • προάγουν τη διαφάνεια (δημοσιεύονται στο διαδίκτυο μόλις εγκριθεί η σχετική νομοθετική πρόταση)
  • αποσαφηνίζουν τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η ανάληψη (ή η μη ανάληψη δράσης) σε επίπεδο ΕΕ και γιατί έχει επιλεγεί μια συγκεκριμένη λύση.

Διαβουλεύσεις

Οι δημόσιες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι το κυριότερο μέσο συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων και απόψεων, ώστε οι προτεινόμενες λύσεις να είναι οι κατάλληλες για όλα τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, να φιλτράρονται και να επιτυγχάνεται σύμπνοια.

Σε διάφορα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει:

  • να πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικές αρχές, εκπροσώπους των διαφόρων κλάδων και "κοινωνικούς εταίρους" (εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων και ενώσεων εργοδοτών)
  • να διενεργεί διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (στην οποία εκπροσωπούνται διάφορες κοινωνικο-οικονομικές οργανώσεις της ΕΕ) και με την Επιτροπή των Περιφερειών (τους αντιπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών αρχών)
  • να ζητά τη γνώμη των κοινοβουλίων και των κυβερνήσεων των κρατών μελών.

Στις διαβουλεύσεις μπορούν να συμμετέχουν πολίτες, επιχειρήσεις και οργανισμοί μέσω του ιστότοπου για τις δημόσιες διαβουλεύσεις.

Για να ενημερώνεστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τους νέους χάρτες πορείας και/ή τις δημόσιες διαβουλεύσεις, εγγραφείτε στην ιστοσελίδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί το έργον – Κοινοποιήσεις ή, εφόσον εκπροσωπείτε οργανισμό ή είστε αυτοαπασχολούμενος και οι δραστηριότητές σας επηρεάζουν την πολιτική και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των οργάνων της ΕΕ, στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ.

Δημοφιλείς σύνδεσμοι

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 
Επίσης
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;