Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί το έργον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προασπίζει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνόλου. Υποβάλλει νομοσχέδια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεριμνά για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ από τα κράτη μέλη.

Ο όρος "Επιτροπή" μπορεί να σημαίνει τόσο τους 28 επιτρόπους όσο και τον ίδιο τον θεσμό με την ευρύτερη έννοια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα της πρωτοβουλίας, μπορεί δηλαδή να προτείνει νομοσχέδια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ (τους υπουργούς των κρατών μελών). Στις περισσότερες περιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις είτε με σκοπό την εκπλήρωση υποχρεώσεων που ορίζονται στις Συνθήκες της ΕΕ είτε διότι ένα άλλο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, ένα κράτος μέλος ή άλλοι ενδιαφερόμενοι τής ζήτησαν να καταρτίσει νομοθετική πρόταση. Από τον Απρίλιο του 2012, οι πολίτες της ΕΕ έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νόμους (Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών).

Προτού υποβάλει τις προτάσεις της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί ευρείες διαβουλεύσεις, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των ενδιαφερόμενων μερών. Συνήθως μαζί με την εκάστοτε πρόταση δημοσιεύεται και μια εκτίμηση του πιθανού οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου που αναμένεται να έχει η προτεινόμενη νομοθετική πράξη.

Με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, η ΕΕ νομοθετεί μόνον εφόσον η ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει καλύτερα αποτελέσματα απ' ό,τι σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Ακόμη και τότε όμως, η δράση της περιορίζεται σε ό,τι κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων.

Μετά τη θέσπιση ενός νόμου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεριμνά για την ορθή εφαρμογή του απ' όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 
Επίσης
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;