Αξιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί αξιολογήσεις για να ελέγξει κατά πόσο οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες της ΕΕ επιτυγχάνουν τους επιδιωκόμενους στόχους και για να εντοπίσει τι μπορεί να βελτιωθεί στο μέλλον.

Αξιολογήσεις διενεργούνται συστηματικά, έτσι ώστε να λαμβάνονται καλύτερες αποφάσεις.

Στο πλαίσιο των αξιολογήσεων:

  • προκύπτουν χρήσιμα στοιχεία για τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών, τα οποία δείχνουν εάν και σε ποιους τομείς πρέπει να γίνει αλλαγή προσέγγισης,
  • δημιουργείται μια στέρεη βάση για τη νομιμότητα των αποφάσεων και τη λογοδοσία αυτών που τις λαμβάνουν,
  • βελτιώνονται η διαφάνεια και η δημοκρατική υπευθυνότητα,
  • καθορίζονται οι τομείς όπου η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ έχει προστιθέμενη αξία,
  • εντοπίζονται ευκαιρίες για απλοποίηση των κανονιστικών διατάξεων και για μείωση του φόρτου που οφείλεται σε αυτές.

Όλες οι σημαντικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέα ή αναθεωρημένα μέτρα πρέπει να βασίζονται σε αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης / του πλαισίου πολιτικής. Η αξιολόγηση αυτή χρησιμεύει επίσης ως βάση για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων.

Δημοφιλείς σύνδεσμοι

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 
Επίσης
  • Βασικά έγγραφα
  • Η αξιολόγηση στην Επιτροπή English (en) hrvatski (hr)
  • Προγραμματισμός αξιολογήσεων pdfEnglish (en) hrvatski (hr)
  • Αποτελέσματα αξιολογήσεων English (en) hrvatski (hr)
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;