Pravidelné týždenné zasadnutia kolégia komisárov

Komisia zasadá každý týždeň, aby prediskutovala pálčivé politické záležitosti a schválila návrhy, ktoré sa prijímajú ústnym postupom.

Rokovací poriadok ustanovuje, že Komisia (v tomto prípade 28 komisárov) zasadá aspoň raz za týždeň.

V praxi to znamená, že Komisia sa stretáva každú stredu v Bruseli s výnimkou týždňov, keď sa konajú plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu v Štrasburgu, kde v tom čase zasadá aj Komisia. Okrem toho sa v prípade potreby môžu konať doplňujúce zasadnutia, napríklad pred alebo počas dôležitých zasadnutí Európskej rady (poprední vnútroštátni predstavitelia) alebo Rady (národní ministri).

Program každého zasadnutia sa zakladá hlavne na pracovnom programe Komisie. Každý bod programu predstavuje komisár zodpovedný za príslušnú oblasť politiky. Rozhodnutia prijíma kolégium komisárov ako kolektívny orgán.

Pozrite si program plánovaných zasadnutí Komisie. Upozorňujeme, že program sa vypracováva vo francúzštine a následne prekladá do angličtiny. Z tohto dôvodu je francúzska verzia dokumentu dostupná na internete s niekoľkohodinovým predstihom.

Postup prijímania rozhodnutí počas pravidelných zasadnutí sa nazýva ústny postup. Tento postup sa používa len na schvaľovanie najdôležitejších návrhov, ku ktorým sa pred ich prijatím vyžaduje ústne prerokovanie v rámci kolégia.

Väčšina rozhodnutí Komisie sa však neprijíma počas pravidelných týždňových zasadnutí, ale sa schvaľujú písomným postupom – návrh alebo predkladaný dokument sa zašle v písomnej forme všetkým členom Komisie, ktorý majú možnosť sa vyjadriť v stanovenom čase.

Komisia má právo iniciatívy, t. j. právo navrhovať nové právne predpisy. Legislatívny návrh, ktorý komisári kolektívne schvália, sa dostáva do ďalšieho štádia rozhodovacieho postupu. Vo väčšine prípadov (podľa štandardného, t. j. riadneho legislatívneho postupu známeho aj ako postup spolurozhodovania) sa návrh zašle Európskemu parlamentu a Rade na prerokovanie a schválenie.

Súčasne sa národné parlamenty krajín EÚ vyzvú, aby sa vyjadrili k návrhu a aby posúdili, či je opatrenie na úrovni EÚ účinnejšie ako opatrenia na regionálnej alebo miestnej úrovni (kontrola subsidiarity).

Obľúbené odkazy

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 
Klikni tiež na...
Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?