Komisāru nedēļas sanāksmes

Komisāri ik nedēļu tiekas sanāksmē, kur apspriež svarīgus politiskus jautājumus un pieņem priekšlikumus, par kuriem jāvienojas t.s. mutiskajā procedūrā.

Reglamentā paredzēts, ka Komisija (t.i., 28 komisāri) tiekas vismaz reizi nedēļā.

Praksē notiek tā, ka komisāri katru trešdienu rīko sanāksmi Briselē (izņemot Eiropas Parlamenta plenārsēžu periodus, kad viņi tiekas Strasbūrā). Pēc vajadzības var rīkot papildu tikšanās, piemēram, pirms svarīgas Padomes sanāksmes (tajā pulcējas dalībvalstu vadītāji vai ministri) vai tās laikā.

Katras sanāksmes darba kārtības pamatā galvenokārt ir Komisijas darba programma. Ar katru darba kārtības jautājumu iepazīstina komisārs, kas atbild par konkrēto politikas jomu. Tad par to kolektīvi lemj visi komisāri.

Aicinām ieskatīties nākamās komisāru sanāksmes darba kārtībā. Ņemiet vērā, ka to sagatavo franču valodā un pēc tam tulko angliski. Tāpēc internetā daži dokumenti franču valodā var būt pieejami dažas stundas agrāk.

Lēmumu pieņemšanas procedūru nedēļas sanāksmēs sauc par mutisko procedūru. To izmanto tikai būtiskākajiem priekšlikumiem, kuri pirms pieņemšanas mutiski jāapspriež Komisijā.

Lielāko daļu Komisijas lēmumu tomēr nepieņem nedēļas sanāksmēs, bet gan rakstiskajā procedūrā — dokumenta projektu izdala visiem komisāriem, kuri to noteiktā laikposmā var komentēt.

Komisijai ir iniciatīvas tiesības ierosināt jaunus tiesību aktus. Kad Komisija ir pieņēmusi kolektīvu lēmumu par tiesību akta projektu, tas pāriet nākamajā lēmumu pieņemšanas posmā. Visbiežāk (standartgadījumā — parastajā likumdošanas jeb koplēmuma procedūrā) to nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei, lai to izskatītu un pieņemtu.

Pa to laiku ES dalībvalstu parlamentus aicina izteikt viedokli par šo tiesību akta projektu un izvērtēt, vai rīcība ES līmenī nudien būtu efektīvāka par rīcību reģionālā vai vietējā līmenī (subsidiaritātes kontrole).

Iecienītas saites

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 
Skatīt arī
Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?