Εβδομαδιαίες συνεδριάσεις των επιτρόπων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεδριάζει κάθε βδομάδα με σκοπό τη συζήτηση ευαίσθητων πολιτικών ζητημάτων και την έγκριση προτάσεων που πρέπει να συμφωνηθούν μέσω της "προφορικής διαδικασίας".

Σύμφωνα με τον εσωτερικό της κανονισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (δηλαδή οι 28 επίτροποι) πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Στην πράξη, οι επίτροποι συνεδριάζουν κάθε Τετάρτη στις Βρυξέλλες, εκτός από τις εβδομάδες που διεξάγονται οι σύνοδοι ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οπότε οι επίτροποι συνεδριάζουν στο Στρασβούργο. Πρόσθετες ειδικές συνεδριάσεις γίνονται όταν κρίνεται απαραίτητο, π.χ. λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής συνόδου του Συμβουλίου (πρωθυπουργοί ή υπουργοί των κρατών μελών).

Η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης βασίζεται κυρίως στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζεται από τον επίτροπο που είναι αρμόδιος γι' αυτόν τον τομέα.  Στη συνέχεια το σύνολο των επιτρόπων λαμβάνει μια συλλογική απόφαση για το εκάστοτε θέμα.

Μπορείτε να δείτε την ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε υπόψη ότι η ημερήσια διάταξη συντάσσεται στα γαλλικά και μεταφράζεται στα αγγλικά. Το γαλλικό κείμενο αναρτάται λίγες ώρες νωρίτερα στο διαδίκτυο.

Αυτή η διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τις εβδομαδιαίες συνεδριάσεις είναι γνωστή ως 'προφορική διαδικασία'.  Εφαρμόζεται μόνον για σημαντικές προτάσεις για τις οποίες απαιτείται η διεξαγωγή προφορικής συζήτησης στην Επιτροπή πριν από την έγκρισή τους.

Ωστόσο, οι περισσότερες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν λαμβάνονται στις εβδομαδιαίες συνεδριάσεις της, αλλά μέσω της γραπτής διαδικασίας: μια πρόταση ή ένα προκαταρκτικό έγγραφο διαβιβάζεται σε όλους τους επιτρόπους, οι οποίοι διατυπώνουν παρατηρήσεις εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το "δικαίωμα της πρωτοβουλίας" όσον αφορά την υποβολή νομοθετικών προτάσεων. Μόλις αποφασίσει συλλογικά να εγκρίνει μια νομοθετική πρόταση, η Επιτροπή περνά στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  Στις περισσότερες περιπτώσεις (σύμφωνα με τη "συνήθη νομοθετική διαδικασία" ή "συναπόφαση") αποστέλλει την πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για εξέταση και έγκριση.

Παράλληλα, τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ καλούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με την πρόταση και να ελέγξουν εάν η ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα είναι πράγματι αποτελεσματικότερη απ' ό,τι σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο (έλεγχος επικουρικότητας).

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 
Επίσης
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;