Седмични заседания на комисарите

Комисията заседава всяка седмица, за да обсъди политически чувствителни въпроси и да приеме предложения по „устната процедура“.

В процедурния правилник от Комисията (т.е. 28-те комисари) се изисква да заседава веднъж седмично.

На практика комисарите се срещат всяка сряда в Брюксел освен по време на пленарните заседания на Европейския парламент, когато се срещат в Страсбург. При необходимост е възможно да се проведат допълнителни заседания, като например преди или по време на важна среща на Съвета на ЕС (националните ръководители или министри).

Дневният ред на всяко заседание се базира преди всичко на работната програма на Комисията. Всяка точка от дневния ред се представя от комисаря, отговарящ за съответната област от политиката. След това комисарите вземат колективно решения по нея.

Можете да разгледате дневния ред на следващото заседание на Комисията. Моля, имайте предвид, че той се изготвя на френски, преди да бъде преведен на английски. По тази причина френската версия на документа е достъпна в интернет няколко часа по-рано.

Процедурата за вземане на решение на седмичните заседания е известна като „устна процедура“. Тя се използва само за важни предложения, които изискват обсъждане в рамките на Комисията, преди да могат да бъдат приети.

По-голяма част от решенията на Комисията не се вземат на седмичните заседания, а чрез „писмената процедура“ – всеки комисар получава предложение или проектодокумент, по което може да направи коментари в определен срок.

Комисията има „право на инициатива“ при предлагането на нови закони. След като Комисията вземе колективно решение по дадено законодателно предложение, то преминава на следващия етап от процеса на вземане на решения. В повечето случаи (при стандартната процедура на „съвместно вземане на решения“) решението се изпраща на Европейския парламент и на Съвета, за да го разгледат и приемат.

Същевременно парламентите на страните от ЕС се приканват да излязат със становище по предложението и да проверят дали наистина действията на равнище ЕС ще са по-ефикасни от действията на регионално или местно равнище (контрол на субсидиарността).

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 
Вижте също
Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?