Prijímanie rozhodnutí

Riadny legislatívny postup EÚ sa označuje ako „postup spolurozhodovania“. Znamená to, že Európsky parlament prijíma európsku legislatívu spoločne s Radou na základe návrhu Komisie.

Na prijímaní rozhodnutí EÚ sa podieľajú tri hlavné inštitúcie:

V zásade Európska komisia predkladá návrhy nových právnych predpisov, ich schvaľovanie však patrí do právomoci Rady a Európskeho parlamentu. Takto prebieha štandardný legislatívny postup EÚ (známy ako „riadny legislatívny postup“ alebo „postup spolurozhodovania“).

Popri ňom existujú aj mimoriadne legislatívne postupy, na základe ktorých môže v určitých prípadoch prijať právny akt samostatne Rada (po konzultácii s Európskym parlamentom) alebo výnimočne aj samostatne Európsky parlament (po konzultácii s Radou).

Rada a Európsky parlament môžu poveriť Komisiu, aby prijala všeobecne záväzné nelegislatívne akty.

  • V rámci tejto právomoci môže Komisia napríklad zosúlaďovať určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu s najnovšími vedeckými poznatkami alebo s vývojom na trhu. Tieto delegované akty podliehajú kontrole zo strany Európskeho parlamentu a Rady.
  • Keď Komisia prijíma opatrenia, ktorými zabezpečuje jednotné uplatňovanie právnych aktov EÚ v celej Únii, tieto sa nazývajú vykonávacie akty. Vykonávacie akty podliehajú kontrole krajín EÚ prostredníctvom systému, ktorý sa označuje ako komitológia alebo postup vo výboroch.

Obľúbené odkazy

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 
Klikni tiež na...
Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?