Otsuste tegemine

ELi tavapärast otsustamismenetlust nimetatakse kaasotsustamismenetluseks. See tähendab, et komisjon esitab seadusandliku ettepaneku, mille vastuvõtmiseks peab Euroopa Parlament selle koos nõukoguga heaks kiitma.

ELi otsustusprotsessis osalevad kolm peamist institutsiooni:

  • Euroopa Komisjon , kes esindab ELi kui terviku huve;
  • Euroopa Liidu Nõukogu , kes esindab eri liikmesriike;
  • Euroopa Parlament , kes esindab ELi kodanikke ja on nende poolt otse valitud.

Euroopa Komisjon teeb ettepanekud uute õigusaktide kohta, kuid nõukogu ja Euroopa Parlament võtavad need vastu.  See on ELi tavapärane otsuste tegemise menetlus (mida nimetatakse seadusandlikuks tavamenetluseks või kaasotsustamismenetluseks).

On olemas ka seadusandlikud erimenetlused, mille puhul nõukogu (pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist) või harvemal juhul Euroopa Parlament (pärast nõukoguga konsulteerimist) võib õigusaktid üksi vastu võtta.

Nõukogu ja Euroopa Parlament võivad anda komisjonile volitused võtta vastu muid kui seadusandlikke akte.

  • Näiteks võib komisjonil tekkida vajadus viia õigusakti mitteolemuslikud osad kooskõlla teaduse või turu arenguga.  Euroopa Parlament ja nõukogu vaatavad need nn delegeeritud õigusaktid läbi.
  • Kui komisjon võtab meetmeid, et tagada ELi õigusaktide ühtne rakendamine kogu ELis, siis nimetatakse neid rakendusaktideks. ELi liikmesriikide valitsused vaatavad rakendusaktid läbi komiteemenetluse raames.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 
Vaata ka …
Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?