Λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις στην ΕΕ λαμβάνονται κατά κανόνα με τη λεγόμενη "διαδικασία συναπόφασης". Αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει από κοινού με το Συμβούλιο τις νομοθετικές προτάσεις που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ μετέχουν τρία κύρια όργανα:

  • η Ευρωπαϊκή Επιτροπή , η οποία προασπίζει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνόλου,
  • το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης , το οποίο αντιπροσωπεύει τα κράτη μέλη,
  • το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , το οποίο αντιπροσωπεύει τους πολίτες της Ένωσης και εκλέγεται άμεσα από αυτούς.

Κατ' αρχήν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους νόμους, αλλά οι νόμοι αυτοί πρέπει να λάβουν την έγκριση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου.  Αυτή κατά κανόνα είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ (γνωστή ως "συνήθης νομοθετική διαδικασία" ή "συναπόφαση").

Προβλέπονται επίσης ειδικές νομοθετικές διαδικασίες όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, νομοθετικές πράξεις πρέπει να εγκριθούν μόνον από το Συμβούλιο (αφού προηγουμένως ζητηθεί η γνώμη του Κοινοβουλίου) ή, πιο σπάνια, μόνον από το Κοινοβούλιο (κατόπιν διαβούλευσης με το Συμβούλιο).

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μπορούν να εξουσιοδοτήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει μη νομοθετικές πράξεις.

  • Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επικαιροποιήσει ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία ενός νόμου, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη η επιστημονική πρόοδος ή οι εξελίξεις στην αγορά.  Αυτές οι λεγόμενες "πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση" εξετάζονται εξονυχιστικά τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο.
  • Τα μέτρα που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν θέλει να εξασφαλίσει ότι οι νόμοι της ΕΕ εφαρμόζονται με ομοιόμορφο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη, είναι οι λεγόμενες εκτελεστικές πράξεις. Οι εκτελεστικές πράξεις εξετάζονται εξονυχιστικά από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών μέσω του συστήματος της επιτροπολογίας.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 
Επίσης
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;